OBAVEŠTENJE O EDUKACIJAMA FIZIČKIH LICA U 2024. GODINI

У организацији Института за примену науке у пољопривреди, током 2024. године реализоваће се едукације за физичка лица. Едукације су намењене физичким лицима која су у поступку за стицање Сертификата о завршеној едукацији / тренингу (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Сл. Гласник РС бр 80/14, од 30.7.2014). У складу са наведеним, едукације могу похађати дипломирани инжењери пољопривреде, уважавајући специјалности стручњака по модулима.

Услов за Потврду о завршеној едукацији – Институт ће учесницима едукација издати Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године), уколико испуне следеће услове:

  1. Обаве пријаву за похађање едукација путем линка:
https://docs.google.com/forms/d/1RzLFta0O-nU0_PPvBfo5A92z4zk8w0tJU1PPdPymma8/viewform?edit_requested=true

по процедури која је детаљно описана даље у тексту

Све пријаве до 1. марта 2024. неће се узимати у обзир, односно потребно је да се сви заинтересовани за похађање едукација пријаве поново.

  1. Едукацију похађају у целости, односно уколико се модул реализује кроз више дана потребно је похађати све дане едукације
  2. Искажу задовољавајући ниво знања, односно буду остварили 60% и више тачних одговора на тесту знања.

У 2024. години Институт ће организовати циклус едукација за физичка лица, кроз модуле из области Методологија саветодавних послова и Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине).

Од 1. марта 2024. године заинтересовани за похађање едукација могу се пријавити за четири модула, из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине):

Р.бр МОДУЛ: Трајање (дана)
1. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача 1
2. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима 1
3. Управљање временом 1
4. Бизнис план 2

НАПОМЕНА: опис сваког модула саджан је на крају обавештења.

Детаљније информације о наведеним едукацијама:

Учесници: За модуле из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине), од 1 до 4  пријављују се стручњаци свих специјалности.
Методе едукације: Интерактивна едукација / тренинг. Спој предавања, анализа, вежби и дискусије. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Тип едукације: Едукације се реализују као теоријске – уживо.
Едукативни /

радни материјал:

Полазници едукације добијају материјал (презентације/вежбе).
Динамика одржавања едукација: Динамика реализације едукација за модуле од 1 до 4 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број пријављених је 30 учесника. две недеље, почев од 1. марта 2024. године.
Преглед термина едукација: Информација о броју пријављених учесника за модуле од 1 до 4, биће доступна на порталу ПССС и ажурираће се сваког првог у месецу, за претходни месец. Након пријаве довољног броја полазника за формирање групе, термин одржавања едукације биће објављен на порталу ПССС.
Место одржавања: Београд, ИПН.
Време трајања: Едукације се реализују у трајању од 9.30 до 17.00 часова.
Пријава учесника: Пријава за модуле од 1 до 4 биће омогућена почев од 1. марта 2024. године и заинтересовани се могу пријављивати континуирано, до броја потребног за формирање групе.

Уколико се модул реализује као вишедневна едукација потребно је пријавити се само једном.

Пријаву за похађање едукација физичка лица обављају само у случају када су у потпуности сигурна да ће исту и похађати, с обзиром да је  реално стање броја пријављених у интересу учесника и организатора.

 Осим едукација за четири горе наведена модула, током 2024. године биће организоване и друге едукације из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине), као и из области Методологија саветодавних послова, а за које ће Институт благовремено, на Порталу ПССС објавити термине и Позив за пријаву заинтересованих учесника.

ИНФОРМАЦИЈЕ О МОДУЛИМА:

МОДУЛ:

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача

Циљ едукације

Унапређење интерперсоналних вештина личне и групне комуникације, укључујући вештине убеђивања и утицаја, важних за реализацију квалитетне комуникације.

Очекивани резултат

Полазници ће овладати техникама и вештинама комуникације са јасним утицајем на себе и друге – пољопривредне произвођаче. Истовремено, то ће им омогућити да повећају самосвесност, да на бољи начин сагледају свој приступ и да га критички вреднују. Едукација ће учесницима омогућити да побољшају своју комуникативну компетентност у интерперсоналној комуникацији са пољопривредним произвођачима. Стечена знања биће у функцији унапређења саветодавног рада.

Садржај едукације

Технике и методе интерперсоналне комуникације саветодаваца са пољопривредним произвођачима:

1.Вештине комуникације – увод

– основни теоријски модели интерперсоналне комуникације,

– методе управљања интерперсоналном комуникацијом,

– методе активног слушања,

– проблеми у комуникацији,

-примена техника убеђивања у процесу преноса информацијација саговорницима;

2. Индивидуалне и групне вежбе играња улога по групама – студије практичних случајева из свакодневних ситуација

– процена саговорника на основу невербалне комуникације,

– вежбање невербалне комуникације (говор тела),

– процена важности говора тела у процесу конверзације ”лицем у лице”,

– технике асертивности и отворене комуникације са саговорницима;

3. Искуства са вежби и сумирање најважнијих савета и упутстава.

 

 МОДУЛ:

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима

Циљ едукације

Ефикаснији саветодавни рад, кроз повећање успешности презентовања тема и смањење

времена потребног за припрему презентација. У саветодавном раду јавни наступ је једна од

основних вештина којом је непходно овладати. Едукација се односи на осмишљавање

предавања, припреме презентација, излагање, овладавање вештинама како бити добар

реторичар, како задржати пажњу, као и како да публика што боље разуме о чему се говори,

а да се при свему наведеном поштују правила понашања у пословном окружењу.

Очекивани резултат

Учесници едукација ће стећи/допунити сазнања о припреми предавања и наступу на

предавањима. Такође стећи ће знања из области понашања у пословном окружењу. Стечена знања биће у функцији унапређења саветодавног рада.

Садржај едукације

o   Технике и методе припреме предавања и наступа на предавањима

o   Општа правила понашања у пословном окружењу

o   Пословни бонтон са аспекта јавног наступа

o   Припрема презентације

o   Вештине презентовања

o   Методе дискусије и невербална комуникација

 

МОДУЛ:

Управљање временом

Тип модула        

Интерактиван рад, презентације, вежбе

Образложење   

Успешно управљање временом подразумева правилно спровођење процеса планирања и свесне контроле над временом потрошеним на конкретне активности, а све у циљу повећања ефективности, ефикасности или продуктивности. У савременим условима пословања управљање временом добија све више на значају у свим сферама, па тако и у области пољопривредног саветодавства. Да је ова тематика од значаја за саветодавство потврда је и што се модул „Управљање временом“ налази међу 15 модула CECRA сертификационог програма за едукацију саветодаваца за рурални развој на подручју Европе. Истовремено ова тематика препозната је као важна и од стране саветодаваца ПССС, кроз процену потреба. Управљањем временом, односно активностима у одређеном времену, може се постићи познавањем одређених алата, вештина, принципа и техника. Њиховом применом остварује се рационално коришћење времена, путем доброг планирања и организовања радних обавеза на бази приоритета у реалним временским оквирима, блокирања прекида – „крадљиваца времена“ и уштеде времена, а што се може сматрати и циљем едукације саветодаваца. Едукација ће полазницима омогућити да управљање временом сагледају кроз следеће аспекте: планирање послова (кроз анализу обавеза и временску анализу), управљање својим радним местом (у организационом смислу), постављање циљева, успостављање приоритета, комуницирање са сарадницима/клијентима, прекидања при обављању послова, проток информација, рад са документима и др. За све наведене сегменте управљања временом веома је важно уважити специфичности одређеног посла, као и личне карактеристике. Стручњаци у области управљања временом указају да изазов није управљати временом већ собом, односно да више није значајан само фокус постављен на приоритетима, циљевима и планирању већ је акценат на побољшању односа ради остварења резултата. Модул је конципиран са полазиштем да начин трошења или искоришћења времена дефинише квалитет радног процеса, као и његову економску успешност. Модул је у функцији јачања капацитета ПССС оспособљавањем саветодаваца да ефикасније обављају задужења, кроз боље планирање, одређивање приоритета и решавање „прекида“. Истовремено, модул је усмерен на рационално коришћење сопственог времена и времена пољопривредних произвођача обухваћених саветодавним радом.

Резултати едукације 

Полазници ће овладати техникама и вештинама потребним да боље уреде своје радно окружење у складу са захтевима и расположивим ресурсима. Конкретно, стећи ће знање како да постављају приоритете, успешније организују своје време и обавезе, односно остваре ефикаснији саветодавни рад.

Садржај                         

Садржај едукације односи се на управљање временом, односно технике, принципе и вештине којима се може остварити рационалног коришћења времена и обухвата следеће области:

– анализа активности саветодавца и времена;

– организација на радном месту;

– планирање начина коришћења времена;

– одређивање приоритета;

– елиминисање „крадљиваца“ времена;

– технике управљања временом: Парето принцип, АБЦ анализа, Еисенхеров принцип и др;

– самоперцепција;

– успостављање баланса између разних улога у пословном

животу.

 

МОДУЛ:

Бизнис план

Циљ едукације

Бизнис-план, као свеобухватан приказ, представља резиме прошлих, садашњих и будућих

активности једног пословног подухвата. Као такав, обухватајући све аспекте бизниса

пољопривреднх произвођача, омогућава им да анализирају и планирају своје пословање у

будућности на систематичан начин. Бизнис-план такође олакшава приступ потенцијалним

подстицајима (IPARD) средствима, кредиторима и финансијерима. Циљ едукације је

стицање знања из области израде бизнис-планова, како би уз помоћ овог алата стручњаци

агроеконоимије, али и других специјалности могли да пруже потребну помоћ

пољопривредним произвођачима.

Очекивани резултат

Полазници едукације стећи ће увид у значај израде бизнис-планова у пољопривреди и

финансирања пројеката. Упознаће се са свим сегментима бизнис-планова за пољопривредна

газдинства у зависности од линије производње и стећи знања како да их сами сачињавају.

На крају едукације биће састављено неколико заједничких форми бизнис-планова за

газдинства различитих линија производње које ће полазници моћи да користе у свом

будућем раду. Такође, полазници ће овладати знањима да анализирају резултате на нивоу

конкретног газдинства.

Садржај едукације

Садржај едукације обухвата следеће области и теме:

• Бизнис планови за газдинства

– Шта планирати? Како планирати? Општа запажања са газдинстава – листа

случајева са терена и избор случајева,

– Заједничка методологија планирања – израда плана из пројекта газдинства:

трајање, показатељи за обухватити; активности (куповине, продаје, количине,

цене), људски ресурси, опрема, питања финансирања,

– Заједничка методологија планирањa – оквир за сумирање резултата: табела за

изношење резултата,

– Групни рад на примерима,

– Представљање резултата групног рада,

– Синтеза – заједнички закључци;

• Финансирање пројеката.

 

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2024. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ OБЈАВЉУЈЕ

ДАНА 29.02.2024. ГОДИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

 

Модул 1: Производни системи у ратарству – Агроеколошки концепти и Одржива пољопривреда преузети позив

Модул 3: Примена информационих технологија и дигиталних алата у сточарству преузети позив

Модул 5: Унапређење производње коштичавих воћака-сортна композиција преузети позив

Модул 7: Заштита поврћа у затвореном простору преузети позив

Модул 14: Мој саветодавни профил (CECRA) преузети позив

Модул 15: Комуникационе вештине (CECRA) преузети позив

Модул 16: Тимски рад (CECRA) преузети позив

Модул 17: Вештине модерације и фацилитације  преузети позив

Модул 18: Пословна комуникација  и преговарачке вештине  преузети позив

Радионица FADN 2 Анализа ризика у пословању пољопривредних газдинстава и мере за управљање идентификованим ризицима преузети позив

Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети овде (форма CV) и за модуле 14, 15, 16, 17 и 18 доставити најкасније до 10.03.2024., а за модуле 1, 3, 5, 7 и Радионицу FADN 2 до 24.03.2024. године, на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa je едукацијa за Модул: 5 Добре праксе заштите животне средине кроз одрживу примену средстава за заштиту биља.

Едукација је одржана 06.12. 2023. године, кроз теоријска предавања.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС), задужени за послове заштите биља, ратарства и повртарства и физичка лица која стичу лиценцу.

Едукацију је отворила др Дивна Симић, која је указала на значај и улогу саветодаваца у пружању подршке пољопривредним произвођачима у правилној и одрживој примени средстава за заштиту биља у циљу производње здравствено безбедних производа и очувања животне средине.

Циљ едукације био је проширење знања учесника у погледу унапређењa еколошких, производних и економских потенцијала на пољопривредним газдинствима, путем рационалније примене пестицида. Добијена знања саветодавци ће користити приликом давања стручних савета и континуираних едукација пољопривредних произвођача за правилну употребу пестицида. Очекују се резултати на газдинствима као што су увођење књиге поља уз евиденцију третирања, адекватна апликација пестицида и смањење остатака пестицида на производу. Ефекти едукације очекују се кроз обезбеђивање конкурентности добијених производа на газдинствима .

Садржај модула односио се на кључне захтеве у производњи здравствено безбедне хране, очување биодиверзитета, изазове у области контроле штетних организама, методе интегралне производње, контроле штетних организама без употребе пестицида и примена биолошких алтернатива за смањење примене пестицида.

Очекује се да ће едукација допринети подузању нивоа знања саветодаваца у области перспективе у одрживој примени средстава за заштиту биља, превенције загађења вода на пољопривредном имању, очувања биодиверзитета. Стечена знања саветодаваца биће у функцији подизања свести из ове области, пољопривредних произвођача и осталих учесника у ланцу производње.

Предавачи на едукацији били су Доц. др Марија Гавриловић, Агрономски факултет у Чачку; др Слађан Станковић, Виши научни сарадник, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд; др Мирослав Ивановић, менаџер за регистрацију и управљање, Syngenta Agro d.o.o.; др Слободан Крњајић, Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд.

 

Фотографије са едукације за Модул 5 од 06.12. 2023. године Пролом Бања:

Материјал са едукација:

1. Uvodna prezentacija_Miroslav Ivanovic

2. Heliosec_prezentacija

Krnajic Slobodan Moguci uticaj mikroplastike

Krnjajic Slobodan Moguca resenja

Odrziva primena pesticida 2023 Sladjan

Prezentacija Marija Gavrilović

 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су едукацију за Модул 10: Анализа инвестиција на пољопривредним газдинствима, за 20 саветодаваца из 22 Пољопривреднe саветодавне и стручне службе Србије из области агроекономије, као и за физичка лица која похађају едукације ради стицања Сертификата о похађаним едукацијама. Дводневна обука одржанa je за исту групу полазника у два термина, 6. децембра 2023. године хотелу „Радан“ у Пролом бањи и 13. децембра 2023. године у Институту за примену науке у пољопривреди у Београду.
Циљ едукације био је да се саветодавци из области агроекономије и физичка лица теоријски и практично обуче за израду бизнис-планова у пољопривреди и финансирања пројеката, са посебним нагласком на значај инвестиција и њихове импликације на остваривање финансијског резултата у конкретној производњи, имајући у виду фактор времена – временску вредност новца, есконтовање, дисконтовање и остале факторе од значаја који се често занемарују, иако у својој суми представљају значајну ставку која се у највећем броју случајева занемарује приликом вршења калкулативних обрачуна. Полазници су упознати са свим сегментима бизнис-планова за пољопривредна газдинства у зависности од линије производње и стекли су знања како да их сами сачињавају. Током едукације, у оквиру практичног дела рада, састављено је неколико бизнис-планова за газдинства различитих линија производње које ће саветодавци моћи да користе у свом будућем раду. На овај начин, саветодавци су обучени да сачињавају бизнис-планове како за мала газдинства која не бележе никакве књиговодствене податке, тако и за већа газдинства која овакву евиденцију воде. Такође, они располажу знањем да анализирају резултате на нивоу конкретног газдинства, обучени су за израду анализа инвестиционих идеја на примеру неколико пољопривредних газдинстава, са најзначајнијим линијама производње. Током обуке саветодавци су упознати са начином одређивања инвестиционих капацитета пољопривредног газдинства, финансијске изводљивости инвестиције као и израде анализе осетљивости. Кроз практичне примере, урађене су анализе повратних информација за по једно газдинство које се бави биљном и сточарском производњом.

Фотографије првог дана обуке, 6.12.2023. године, Хотел „Радан“, Пролом бања

Фотографије другог дана обуке, 13.12.2023. године, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Предавачи на едукацији били су:
др Стеван Чанак, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
др Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija savetodavaca Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije (PSSS) za:
Modul 17: Moj savetodavni profil,
Modul 18: Komunikacione veštine i
Modul 19: Timski rad.

Modul 17: Moj savetodavni profil i Modul 18: Komunikacione veštine predstavljaju dva obavezna modula CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas) sertifikacionog programa za edukaciju savetodavaca za ruralni razvoj na području Evrope, za čiju realizaciju je IPN akreditovan od 2019. godine.
Edukacije su bile dvodnevne i održane su 16. i 17.11.2023 (Modul 17), 21. i 22.11. 2023. (Modul 18) i 28. i 29.11.2023. (Modul 19). Edukacije su održane u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, za savetodavace različitih specijalnosti, iz 22 PSSS.
Predavači na edukaciji bili su sertifikovani CECRA konsultanti, dr Slađan Stanković i dr Vedran Tomić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd . Edukacije je otvorio dr Slađan Stanković, koji je istakao da CECRA sertifikacioni program predstavlja najviši nivo treninga za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi.
Modul 17 bio je usmeren je na ovladavanje tehnikama i veštinama potrebnim da savetodavci bolje urede svoje radno okruženje, odrede prioritete, uspešnije organizuju svoje vreme i obaveze u skladu sa zahtevima i raspoloživim resursima.
Modul 18 je imao za cilj upoznavanje sa osnovama komunikacije i najvažnijim komunikacijskim tehnikama, posebno za savetodavni intervju, profesionalno upravljanje odnosima sa ljudima u njihovom okruženju i sticanju sposobnosti za razvijanje sopstvene percepcije / komunikacije.
Modul 19 bio je usmeren na dobijanje saznanja kako da savetodavci izgrade efikasan tim radi ostvarenja zajedničkih ciljeva, uz razumevanje odgovornosti rukovodioca tima u formiranju tima i šta vođu tima čini efikasnim, kao i sagledavanje koji uslovi čine tim efikasnim, kako se motivišu timovi i kako rezrešiti konflikte u timu i komunicirati efikasno.
Edukacije za Module 17, 18 i 19 realizovane su kroz niz predavanja i praktičnih vežbi, a omogućeno je da vežbe budu interaktivne, uz učešće savetodavaca u diskusiji, realizaciji vežbi, postavljanju pitanja i donošenju zaključaka.

Modul 17:

 

Modul 18:

Modul 19:

 

Izvor: IPN

U decembru 2023. godine za fizička lica biće realizovani moduli iz oblasti: Savetodavni poslovi.

 

 

 

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica u decembru 2023. godine

Modul Ukupno trajanje modula

(broj bodova)

Datum održavanja edukacije  

Mesto

održavanja

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu Metod / način održavanja obuke
Modul 2: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim  gazdinstvima sa proizvodnjom 150-1000 l/dan  

Tri dana

(6 bodova)

 

 

 

 

06.12.2023.

(treći dan)

 

 

Prolom Banja Stočarstvo

 

Prehrambena tehnologija

04.12.2023. Teorijska edukacija
Modul 5:

Dobre prakse zaštite životne sredine kroz održivu primenu sredstava za zaštitu bilja

Jedan dan

(2 boda)

 

 

06.12.2023.

 

Prolom Banja Ratarstvo i povrtarstvo

 

Zaštita bilja

04.12.2023. Teorijska edukacija
Modul 8:

Klimatske promene: uticaj i prilagođavanje u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji

Dva dana

(4 boda)

 

06.12.2023.

(prvi dan)

Prolom Banja Voćarstvo i vinogradarstvo 04.12.2023.  

Teorijska edukacija

14.12.2023.

(drugi dan)

Mala Remeta
10.12.2023. Teorijska edukacija
Modul 10:

Analiza investicija na poljoprivrednim gazdinstvima

Dva dana

(4 boda)

 

 

06.12.2023.

(prvi dan)

Prolom Banja Agroekonomija 04.12.2023. Teorijska edukacija
13.12.2023.

(drugi dan)

IPN Beograd
09.12.2023. Teorijska edukacija

 

Svim prijavljenim za učešće na edukacijama dostavićemo Agendu.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Stefani Utvić (064 843 5332 Viber, 066 944 999 4), 011 2751 622.

Izvor: IPN

 

Obaveštavamo vas da 23.11.2023. godine u Domu učenika srednje Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika u Rekovcu, Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizuje jednodnevno savetovanje na temu “Stanje i perspektive govedarstva u Republici Srbiji”.

Učešće na savetovanju je besplatno uz prethodnu registraciju učesnika koja je dostupna putem sledećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnjdB5DxMLG-24_NB6RXRq2CK8jsukGNWfRsamj_bdxO_FPw/viewform?usp=sf_link

Agendu možete preuzeti na sledećem linku:

Agenda 23.11.2023. Rekovac

 

 

S poštovanjem,

Institut za primenu nauke u poljoprivredi

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, дана 01.11.2023 и 03.11.2023. године, одржана је едукација за Модул 12: Припрема за спровођење Мере 1 ИПАРД III програма – „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”.

Учесници едукације били су саветодавци свих специјалности из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије. Едукација је организована као једнодневна теоретска едукација, при чему су саветодавци подељени у две групe. Први дан едукације је одржан 01.11.2023. године на Пољопривредном факултету у Београду, док је други дан одржан 03.11.2023. године у Пољопривредно-ветеринарској школи у Рековцу.

Слике са едукације:

 

Материјал са едукације:

 

IPARD III Mera 1 za savetodavce

У новембру 2023. године за физичка лица биће реализован модул из области Саветодавни послови.

 

 

Позив за пријаву на едукације за физичка лица у новембру 2023. године

Модул Укупно трајање модула

(број бодова)

Датум одржавања едукације Метод / начин одржавања обуке  

Место

одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву
Основи профитабилне производње говеђег меса у Републици Србији  

 

Један дан

(2 бода)

 

 

 

 

23.11.2023.

 

 

Теоријска едукација

 

Рековац,

Пољопривредно ветеринарска школа

Сточарство

Агроекономија

20.11.2023.
 
 
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАЦИЈАМА ОБАВЉА СЕ ПРЕКО ПОРТАЛА ПССС

https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

 

 

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305), др Александри Иветић (063 517 711) или др Маријани Масловарић (064 843 5331), 011 2751 622.

Извор: ИПН

 

Од  01. јуна 2023. године физичка лица могу се пријавити за едукације од 1 до 4.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 4, 01. јун 2023. године

Модул Трајање модула

(број бодова)

 

Број пријављених*

(ажурирано 24.10.2023.)

Бизнис план Дводневна обука

(4 бода)

             15
Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

             7
Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

             7
Управљање временом – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

               5
 

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ :         https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

*Динамика реализације едукација за модуле од 1 до 4 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на недељном нивоу.

Инструкције у вези спровођења процедура тестирања (завршни тест)  и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан одржавања едукације, на имејл адресе и у Вибер групи.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или Стефани Утвић (064 843 5332), 011 2751 622.

Извор: ИПН