Edukacije IPARD 50h

ОБУКЕ ЗА КОРИСНИКЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА

Сви корисници ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију, за период 2014-2020. година, уз захтев за одобравање пројеката прилагаће документацију којом потврђују поседовање искуства, односно знање у области пољопривреде.

За лица која као услов имају стручну обуку у минималном трајању предавања од 50 часова, у одговарајућем сектору у области пољопривреде, а најкасније до дана подношења захтева за исплату IPARD II подстицаја, биће организоване обуке.

Обука је намењена искључиво лицима која поседују Решење о одобрењу пројекта.

 

КО РЕАЛИЗУЈЕ ОБУКЕ 50 ЧАСОВА

Обуку корисника ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014 – 2020. године реализују саветодавци Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.

Координацију обука коју реализују 23 ПССС на подручју централне Србије обавља Институт за примену науке у пољопривреди као Овлашћена организација.

 

ПРОГРАМ ОБУКА 50 ЧАСОВА

Предвиђена је настава је у трајању од  50 часова, за сваки од 5 сектора:

 1. сектор за производњу и прераду млека,
 2. сектор за производњу и прераду меса,
 3. сектор за производњу и прераду воћа,
 4. сектор за производњу и прераду поврћа и
 5. сектор производњу и прераду осталих усева и житарица.

Узимајући у обзир специфичности појединих сектора израђени су курикулуми за сваку од 10 секторских група, у којима ће полазници обуке стицати знање и искуство кроз наставне планове за сваки од курикулума:

 1. производња и прерада крављег млека, (сектор 1)
 2. производња и прерада јунећег и овчијег меса (сектор 2)
 3. производња и прерада свињског меса, (сектор 2)
 4. производња и прерада живинског меса, (сектор 2)
 5. производња и прерада воћа, (сектор 3)
 6. хладњаче за воће и поврће, (сектор 4)
 7. производња и прерада поврћа на отвореним парцелама, (сектор 4)
 8. производња поврћа у заштићеном простору, (сектор 4)
 9. производња и прерада осталих усева и житарица (сектор 5) и
 10. складиштење и сушење пољопривредних производа. (сектор 5).

 

ПРИЈАВА ЗА ОБУКЕ

 

Корисници ИПАРД подстицаја који као услов имају обуку „ИПАРД 50 часова“ пријаву за похађање обуке подносе након што им се изда Решење о одобрењу пројекта;

Полазници се приликом пријаве опредељују за који сектор наведен у обрасцу Захтева и за секторску групу која је по тематици најближа области њиховог инвестирања.

Приликом пријаве полазник наводи у којој ПССС ће похађати обуку „ИПАРД 50 часова“;

Полазник пријаву обавља лично, преко линка на порталу ПССС -> ПРИЈАВА <-;

При доласку на први час обуке полазник је у обавези да ПССС поднесе на увид Решење о одобрењу пројекта;

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКА

 

ПССС спроводи обуку кроз групне методе рада – предавања и радионице, води евиденцију о учесницима обука и  издаје Потврду у којој се наводе часови стручне обуке за остваривање права на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014 – 2020. године.

ПССС за коју се пријави полазник обуке има обавезу да у улози координатора програма „ИПАРД 50 часова“ организује комплетну обуку, самостално или у сарадњи са још 3 до 4 просторно најближе ПССС, које су у обавези да узму учешће, према следећем распореду у доле наведеним групама:

 1. П. Скела, Шабац, Лозница, Ваљево, Смедерево
 2. Младеновац, Јагодина, Крагујевац, , Крушевац
 3. Врање, Ниш, Лесковац, Пирот, Прокупље,
 4. Књажевац, Неготин, Зајечар, Пожаревац
 5. Краљево, К.Митровица, Нови Пазар, Ужице, Чачак.

Учесник обука дневно похађа максимално 7 часова, при чему је трајање једног часа минимум 45 минута;

За сваког полазника обука,  ПССС која је координатор води евиденцију реализације свих 50 часова обуке.

Рок за реализацију обуке  „ИПАРД 50 часова“ у целости је 3 месеца од дана пријаве корисника ИПАРД подстицаја;

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА

Потврде о одржаним обукама – наставним јединицама издаје ПССС чији саветодавац је одржао обуку/обуке.

У Потврди се наводе све обуке које је корисник похађао у току једног дана  ( у једној потврди наводе се од једне до 7 наставних јединица колико је максимално предвиђено на дневном нивоу).   Такође, наводе се и лични подаци полазника, назив наставне јединице, сектор и секторска група за коју похађа обуке и број часова обуке (теоријске/практичне) и иста је потписана од стране саветодавца који је одржао обуку и одговорног лица (директор), оверена печатом;

ПССС полазнику обука Потврду за све наставне јединице које је похађао у једном дану издаје истог тог дана, одмах по реализацији обука;

ПССС издаје три оригинална примерка Потврде, од који 2 предаје полазнику обука, а једну задржава за архиву обука „ИПАРД 50 часова“;

Након завшетка обуке  „ИПАРД 50 часова“ у целости корисник подстицаја подноси Институту за примену науке у пољопривреди, односно Овлашћеној организацији по један примерак оригиналне Потврде за похађане наставне јединице, уз Захтев за издавање Завршне потврде „ИПАРД 50 часова“;

Овлашћена организација на Захтев корисника подстицаја издаје Завршну   потврду o успешно завршених 50 сати обуке за учешће у ИПАРД II програму.  У потврди се наводе сви часови стручне обуке који су похађани, а иста је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.