OBAVEŠTENJE O EDUKACIJAMA FIZIČKIH LICA U 2024. GODINI

У организацији Института за примену науке у пољопривреди, током 2024. године реализоваће се едукације за физичка лица. Едукације су намењене физичким лицима која су у поступку за стицање Сертификата о завршеној едукацији / тренингу (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Сл. Гласник РС бр 80/14, од 30.7.2014). У складу са наведеним, едукације могу похађати дипломирани инжењери пољопривреде, уважавајући специјалности стручњака по модулима.

Услов за Потврду о завршеној едукацији – Институт ће учесницима едукација издати Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године), уколико испуне следеће услове:

  1. Обаве пријаву за похађање едукација путем линка:
https://docs.google.com/forms/d/1RzLFta0O-nU0_PPvBfo5A92z4zk8w0tJU1PPdPymma8/viewform?edit_requested=true

по процедури која је детаљно описана даље у тексту

Све пријаве до 1. марта 2024. неће се узимати у обзир, односно потребно је да се сви заинтересовани за похађање едукација пријаве поново.

  1. Едукацију похађају у целости, односно уколико се модул реализује кроз више дана потребно је похађати све дане едукације
  2. Искажу задовољавајући ниво знања, односно буду остварили 60% и више тачних одговора на тесту знања.

У 2024. години Институт ће организовати циклус едукација за физичка лица, кроз модуле из области Методологија саветодавних послова и Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине).

Од 1. марта 2024. године заинтересовани за похађање едукација могу се пријавити за четири модула, из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине):

Р.бр МОДУЛ: Трајање (дана)
1. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача 1
2. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима 1
3. Управљање временом 1
4. Бизнис план 2

НАПОМЕНА: опис сваког модула саджан је на крају обавештења.

Детаљније информације о наведеним едукацијама:

Учесници: За модуле из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине), од 1 до 4  пријављују се стручњаци свих специјалности.
Методе едукације: Интерактивна едукација / тренинг. Спој предавања, анализа, вежби и дискусије. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Тип едукације: Едукације се реализују као теоријске – уживо.
Едукативни /

радни материјал:

Полазници едукације добијају материјал (презентације/вежбе).
Динамика одржавања едукација: Динамика реализације едукација за модуле од 1 до 4 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број пријављених је 30 учесника. две недеље, почев од 1. марта 2024. године.
Преглед термина едукација: Информација о броју пријављених учесника за модуле од 1 до 4, биће доступна на порталу ПССС и ажурираће се сваког првог у месецу, за претходни месец. Након пријаве довољног броја полазника за формирање групе, термин одржавања едукације биће објављен на порталу ПССС.
Место одржавања: Београд, ИПН.
Време трајања: Едукације се реализују у трајању од 9.30 до 17.00 часова.
Пријава учесника: Пријава за модуле од 1 до 4 биће омогућена почев од 1. марта 2024. године и заинтересовани се могу пријављивати континуирано, до броја потребног за формирање групе.

Уколико се модул реализује као вишедневна едукација потребно је пријавити се само једном.

Пријаву за похађање едукација физичка лица обављају само у случају када су у потпуности сигурна да ће исту и похађати, с обзиром да је  реално стање броја пријављених у интересу учесника и организатора.

 Осим едукација за четири горе наведена модула, током 2024. године биће организоване и друге едукације из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине), као и из области Методологија саветодавних послова, а за које ће Институт благовремено, на Порталу ПССС објавити термине и Позив за пријаву заинтересованих учесника.

ИНФОРМАЦИЈЕ О МОДУЛИМА:

МОДУЛ:

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача

Циљ едукације

Унапређење интерперсоналних вештина личне и групне комуникације, укључујући вештине убеђивања и утицаја, важних за реализацију квалитетне комуникације.

Очекивани резултат

Полазници ће овладати техникама и вештинама комуникације са јасним утицајем на себе и друге – пољопривредне произвођаче. Истовремено, то ће им омогућити да повећају самосвесност, да на бољи начин сагледају свој приступ и да га критички вреднују. Едукација ће учесницима омогућити да побољшају своју комуникативну компетентност у интерперсоналној комуникацији са пољопривредним произвођачима. Стечена знања биће у функцији унапређења саветодавног рада.

Садржај едукације

Технике и методе интерперсоналне комуникације саветодаваца са пољопривредним произвођачима:

1.Вештине комуникације – увод

– основни теоријски модели интерперсоналне комуникације,

– методе управљања интерперсоналном комуникацијом,

– методе активног слушања,

– проблеми у комуникацији,

-примена техника убеђивања у процесу преноса информацијација саговорницима;

2. Индивидуалне и групне вежбе играња улога по групама – студије практичних случајева из свакодневних ситуација

– процена саговорника на основу невербалне комуникације,

– вежбање невербалне комуникације (говор тела),

– процена важности говора тела у процесу конверзације ”лицем у лице”,

– технике асертивности и отворене комуникације са саговорницима;

3. Искуства са вежби и сумирање најважнијих савета и упутстава.

 

 МОДУЛ:

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима

Циљ едукације

Ефикаснији саветодавни рад, кроз повећање успешности презентовања тема и смањење

времена потребног за припрему презентација. У саветодавном раду јавни наступ је једна од

основних вештина којом је непходно овладати. Едукација се односи на осмишљавање

предавања, припреме презентација, излагање, овладавање вештинама како бити добар

реторичар, како задржати пажњу, као и како да публика што боље разуме о чему се говори,

а да се при свему наведеном поштују правила понашања у пословном окружењу.

Очекивани резултат

Учесници едукација ће стећи/допунити сазнања о припреми предавања и наступу на

предавањима. Такође стећи ће знања из области понашања у пословном окружењу. Стечена знања биће у функцији унапређења саветодавног рада.

Садржај едукације

o   Технике и методе припреме предавања и наступа на предавањима

o   Општа правила понашања у пословном окружењу

o   Пословни бонтон са аспекта јавног наступа

o   Припрема презентације

o   Вештине презентовања

o   Методе дискусије и невербална комуникација

 

МОДУЛ:

Управљање временом

Тип модула        

Интерактиван рад, презентације, вежбе

Образложење   

Успешно управљање временом подразумева правилно спровођење процеса планирања и свесне контроле над временом потрошеним на конкретне активности, а све у циљу повећања ефективности, ефикасности или продуктивности. У савременим условима пословања управљање временом добија све више на значају у свим сферама, па тако и у области пољопривредног саветодавства. Да је ова тематика од значаја за саветодавство потврда је и што се модул „Управљање временом“ налази међу 15 модула CECRA сертификационог програма за едукацију саветодаваца за рурални развој на подручју Европе. Истовремено ова тематика препозната је као важна и од стране саветодаваца ПССС, кроз процену потреба. Управљањем временом, односно активностима у одређеном времену, може се постићи познавањем одређених алата, вештина, принципа и техника. Њиховом применом остварује се рационално коришћење времена, путем доброг планирања и организовања радних обавеза на бази приоритета у реалним временским оквирима, блокирања прекида – „крадљиваца времена“ и уштеде времена, а што се може сматрати и циљем едукације саветодаваца. Едукација ће полазницима омогућити да управљање временом сагледају кроз следеће аспекте: планирање послова (кроз анализу обавеза и временску анализу), управљање својим радним местом (у организационом смислу), постављање циљева, успостављање приоритета, комуницирање са сарадницима/клијентима, прекидања при обављању послова, проток информација, рад са документима и др. За све наведене сегменте управљања временом веома је важно уважити специфичности одређеног посла, као и личне карактеристике. Стручњаци у области управљања временом указају да изазов није управљати временом већ собом, односно да више није значајан само фокус постављен на приоритетима, циљевима и планирању већ је акценат на побољшању односа ради остварења резултата. Модул је конципиран са полазиштем да начин трошења или искоришћења времена дефинише квалитет радног процеса, као и његову економску успешност. Модул је у функцији јачања капацитета ПССС оспособљавањем саветодаваца да ефикасније обављају задужења, кроз боље планирање, одређивање приоритета и решавање „прекида“. Истовремено, модул је усмерен на рационално коришћење сопственог времена и времена пољопривредних произвођача обухваћених саветодавним радом.

Резултати едукације 

Полазници ће овладати техникама и вештинама потребним да боље уреде своје радно окружење у складу са захтевима и расположивим ресурсима. Конкретно, стећи ће знање како да постављају приоритете, успешније организују своје време и обавезе, односно остваре ефикаснији саветодавни рад.

Садржај                         

Садржај едукације односи се на управљање временом, односно технике, принципе и вештине којима се може остварити рационалног коришћења времена и обухвата следеће области:

– анализа активности саветодавца и времена;

– организација на радном месту;

– планирање начина коришћења времена;

– одређивање приоритета;

– елиминисање „крадљиваца“ времена;

– технике управљања временом: Парето принцип, АБЦ анализа, Еисенхеров принцип и др;

– самоперцепција;

– успостављање баланса између разних улога у пословном

животу.

 

МОДУЛ:

Бизнис план

Циљ едукације

Бизнис-план, као свеобухватан приказ, представља резиме прошлих, садашњих и будућих

активности једног пословног подухвата. Као такав, обухватајући све аспекте бизниса

пољопривреднх произвођача, омогућава им да анализирају и планирају своје пословање у

будућности на систематичан начин. Бизнис-план такође олакшава приступ потенцијалним

подстицајима (IPARD) средствима, кредиторима и финансијерима. Циљ едукације је

стицање знања из области израде бизнис-планова, како би уз помоћ овог алата стручњаци

агроеконоимије, али и других специјалности могли да пруже потребну помоћ

пољопривредним произвођачима.

Очекивани резултат

Полазници едукације стећи ће увид у значај израде бизнис-планова у пољопривреди и

финансирања пројеката. Упознаће се са свим сегментима бизнис-планова за пољопривредна

газдинства у зависности од линије производње и стећи знања како да их сами сачињавају.

На крају едукације биће састављено неколико заједничких форми бизнис-планова за

газдинства различитих линија производње које ће полазници моћи да користе у свом

будућем раду. Такође, полазници ће овладати знањима да анализирају резултате на нивоу

конкретног газдинства.

Садржај едукације

Садржај едукације обухвата следеће области и теме:

• Бизнис планови за газдинства

– Шта планирати? Како планирати? Општа запажања са газдинстава – листа

случајева са терена и избор случајева,

– Заједничка методологија планирања – израда плана из пројекта газдинства:

трајање, показатељи за обухватити; активности (куповине, продаје, количине,

цене), људски ресурси, опрема, питања финансирања,

– Заједничка методологија планирањa – оквир за сумирање резултата: табела за

изношење резултата,

– Групни рад на примерима,

– Представљање резултата групног рада,

– Синтеза – заједнички закључци;

• Финансирање пројеката.