POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA, MAJ 2022. GODINE

U maju 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  prijavljujete se preko linka samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

TABELA SA DETALJIMA POZIVA DOSTUPNA JE NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, maju 2022. godine dostupan je ovde

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, maj 2022. godine dostupan je ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 15: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima.

Edukacija je održana 17. i 18.03.2022. godine, kroz učenje na daljinu, odnosno on lajn, kombinacijom predavanja i vežbi.

Učesnici edukacije bili su savetodavci svih oblasti iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS).

Edukaciju je otvorio dr Vedran Tomić, koji se takođe na početku edukacije obratio učesnicima i ukazao na značaj vođenja evidencije prihoda i troškova na poljoprivrednim gazdinstvima.

Cilj edukacije bio je osposobljavanje savetodavaca za evidentiranje podataka u obrascima u savetodavnom Modulu ”Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima”. To će razultirati unapređenjem nivoa finansijske pismenosti savetodavaca, ali i neposrednih proizvođača.

Sadržaj modula odnosio se na prikupljanje, unos i korišćenje softvera za evidenciju finansijskih podataka na gazdinstvu. U uvodnom delu, predavač dr Vedran Tomić, predstavio je softver za tehnološko-ekonomske obrasce, i prikazao svih osam tipova obrazaca koji se nalaze u softveru. To su tehnološko ekonomski obrasci za voćarstvo, ratarstvo, povrtarstvo, mlekarstvo, tov, ovčarstvo, med i živinarstvo. Predavač je istakao prednost novog softvera u odnosu na stari način prikupljanja prihoda i troškova na gazdinstvu putem obrazaca bruto marži koji su se nalazili u okviru eksel dokumenta. Takođe, predavač je istakao značaj vođenja evidencije prihoda i troškova na gazdinstvima u Republici Srbiji, kako bi poljoprivredni proizvođači u svakom trenutku znali koliki poslovni prihod ostvaruju na osnovu određenih proizvodnji kojima se bave. Pored značaja evidencije prihoda i troškova, ukazano je i na značaj tehnologije proizvodnje na ostvareni poslovni prihod, jer se u ovim obrascima vode i osnovni podaci o tehnologiji proizvodnje. U okviru druge i treće teme, predavači ma Nikola Ljiljanić i Robert Radišić, dipl.inž. su predstavili metodologiju prikupljanja podataka za Modul, kao i tabele u koje će se ovi podaci prikupljati. Predavači su detaljnije predstavili tabele za prikupljanje podataka koje se odnose na stočarsku i biljnu proizvodu. Takođe, predavači su ukazali na to da se određeni broj tabela, kako za stočarsku tako i za biljnu proizvodnju podudara, a to se pre svega odnosi na tabele za prikupljanje opštih troškova i osnovnih podataka o gazdinstvu. Ostale tabele prilagođene su linijama proizvodnje za koje se podaci prikupljaju. Kroz praktičan rad direktno u softveru predavači su upoznali savetodavce sa softverom koji je namenjen za evidenciju podataka vezanih za Modul. Četvrta tema se odnosila na osvrt popunjavanja tehnološko-ekonomskih obrazaca za 2021. i 2022. godnu. Predavači dr Vedran Tomić i ma Mladen Petrović su zajedno sa po jednim kolegom savetodavcem iz oblasti stočarstva i jednim kolegom savetodavcem iz oblasti biljne proizvodnje (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo), za svaku grupu, prošli kroz sve elemente ovog obrasca i prikazali na praktičnom primeru na koji način su se ovi obrasci popunjavali, kao i kako funkcioniše obračun prihoda i troškova u okviru softvera, kao i ukazali na probleme sa kojima su se svi susretali prilikom popunjavanja.

Očekuje se da će nakon obuke savetodavci biti osposobljeni za samostalno prikupljanje finansijskih podataka, kao i prenos ovih znanja proizvođačima, kako bi deo evidencije preuzeli i oni sami, a savetodavci nakon tako organizovanog prikupljanja imali kontrolnu ulogu pregledanja evidentiranih podataka i unosa u softver. Naravno, očekuje se i da će savetodavci ali i proizvođači uvideti prednosti ovakvog načina vođenja evidencije prihoda i troškova i nastaviti sa sproveđnjem ove metodologije i na širem obimu gazdinstava od predviđenog.

Predavači na edukaciji bili su dr Vedran Tomić, ma Nikola Ljiljanić, ma Mladen Petrović i Robert Radišić, dipl. inž. iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

 

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku nemačke Razvojne banke KfW i kompanije BFC (Business & Finance Consulting) održan je prvi dan edukacije za Modul 3: Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica).

Edukacija je održana 4. marta 2022. godine, kroz teorijska predavanja, u okviru Prvog savetovanja agrobiznis sektora jagodastog voća, u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Instituta „Biosens“ i kompanije „Zeleni hit“.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove voćarstva i vinogradarstva. Savetovanju je pored savetodavaca prisustvovalo i preko 200 poljoprivrednih proizvođača.

Edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Na početku edukacije učesnicima se obratio gospodin Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra, koja je ukazao na veliki potencijal i značaj sektora jagodastog voća u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srbije) i istakao značaj održavanja ovog i sličnih skupova u cilju transfera znanja.

Cilj edukacije bio je unapređenje savetodavnog rada PSSS za pružanje adekvatnih informacija proizvođačima zainteresovanim za podizanje novih intenzivnih zasada maline i borovnice. Na osnovu stečenih znanja savetodavci će biti osposobljeni da zajedno sa savetodavcima za zaštitu bilja i agroekonomiju pripreme adekvatan predlog – projekat podizanja višegodišnjeg zasada za proizvođače zainteresovane za ulaganja u intenzivnu voćarsku proizvodnju.

Sadržaj edukacije odnosio se na potencijale za proizvodnju i plasman, analizu pogodnosti klimatskih i zemljišnih uslova za uspevanje, pravilan izbor sorte i sistema gajenja maline i borovnice.

Materijal sa edukacije dostupan je na sledećem linku: link

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca za projektovanje i podizanje savremenih intenzivnih zasada maline i borovnice što će biti od značaja za poljoprivredu u segmentu povećanja konkurentnosti proizvodnje jagodastog voća Republike Srbije.

Predavač na edukaciji bio je dr Aleksandar Leposavić iz Instiututa za voćarstvo, Čačak.

Izvor: IPN 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2022. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржаће се едукација за Модул 9 – Коришћење софтвера у изради планова осемењавања крава.

Едукација ће се одржати 29. марта, са почетком у 10 часова, путем учења на даљину, односно онлајн. Свим заинтересованим лицима омогућено је праћење едукације на You Tube линку Института за примену науке у пољопривреди ЛИНК

Извор: ИПН

У априлу 2022. године, један део едукација за физичка лица, биће реализован уживо, уз поштовање мера окупљања максималног броја људи на јавном месту и примену превентивних мера за спречавање вируса корона. Други део едукација биће реализован кроз учење на даљину, односно онлајн, а учесници треба да имају приступ интернету на деск или лап топ рачунару, камеру и микрофон, на дан едукације, у периоду од 9.30 до 17.00 часова, јер ће се едукације пратити директно, коришћењем електронских апликација. Такође, потребно је да имају могућност коришћења Viber-а, преко којег ће бити омогућена комуникација унутар група учесника за сваки од модула.

ЗА ПОХАЂАЊЕ МОДУЛА УЧЕСНИЦИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ САМО ЈЕДНОМ, БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ ДАНА, ОДНОСНО ТРАЈАЊЕ ЕДУКАЦИЈА (на пример, ако планирате да похађате тродневни Модул Пројектовање подизања вишегодишњег засада (малина и боровница),  пријављујете се преко линка само једном, односно за први дан едукације).

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 11, у  априлу 2022. године

Модул

Трајање модула

(број бодова)

Датум

Метод / начин одржавања обуке

Предавач

Место одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву

Пројектовање подизања вишегодишњег засада (малина и боровница) – терен

 

Тродневна обука

(6 бодова)

 

5.4.2022.

(други дан)

 

Први дан теоријска обука/уживо

Други и трећи дан / теренска обука

Проф. др Александар Лепосавић

Теренска обука (информација о месту теренске обуке биће накнадно објављена)

Воћарство

31.3.2022.

 

Органска сточарска производња

 

Дводневна обука

(4 бодова)

 

20.4.2022.

(први дан)

 

Први и други дан теоријска обука /

ИПН или

онлајн;

 

 

Проф. др Владан Богдановић

ИПН 

Сточарство

 

15.4.2022.

 

 

 

 

Органска воћарско-виноградарска производња

 

 

Дводневна обука

(4 бода)

19.4.2022.

(први дан)

 

Први и други дан теоријска обука/

ИПН или

онлајн;

Проф др Милица Фотирић Акшић,

Проф. др Зорица Ранковић-Васић,

МА Бранислав Анђелић,

Чедомир Николић

 

Онлајн

 

Воћарство и виноградарство

15.4.2022.

 

Адаптација на климатске промене у пољопривреди

Једнодневна обука

(2 бода)

21.04.2022.

Теоријска обука/онлајн

 

Проф.др Ружица Стричевић

Проф. др Мирјам Вујадиновић Мандић

Проф.др Владимир Ћирић

Онлајн

Све специјалности

18.04.2022.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

 • ЗА МОДУЛЕ 12 до 15

Од 1. марта 2022. године физичка лица могу се пријавити за едукације од 12 до 15. Динамика реализације едукација за модуле од 12 до 15 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на месечном нивоу, сваког првог у месецу. Учесници који су се једном пријавили за модуле од 12 до 15, не треба да се пријављују поново сваког месеца.

Едукације, могу бити реализоване релизоване уживо или кроз учење на даљину, односно онлајн, а о начину одржавања обуке полазници ће бити информисани благовремено.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 12 до 15, април 2022. године

Модул

Трајање модула

(број бодова)

 

Број пријављених

 

 

Бизнис план

Дводневна обука

(4 бода)

 

 

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње

Једнодневна обука

(2 бода)

 

 

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње

Једнодневна обука

(2 бода)

 

 

Управљање временом – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње –

Једнодневна обука

(2 бода)

 

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ 

 

 

Инструкције у вези праћења он лајн едукација (линк за приступ едукацији) и спровођења процедура тестирања (завршни тест) и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан одржавања едукације, на мејл адресе и у Вибер групи.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Маријани Масловарић (064 843 5331), 011 2751 622.

Извор: ИПН

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, tokom 2022. godine realizovaće se edukacije za fizička lica. 

Edukacije su namenjene fizičkim licima koja su u postupku za sticanje Sertifikata o završenoj edukaciji / treningu (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Sl. Glasnik RS br 80/14, od 30.7.2014). U tom smislu, edukacije mogu pohađati diplomirani inženjeri poljoprivrede, uvažavajući specijalnosti stručnjaka po modulima.

Učesnici edukacija za fizička lica nemaju obavezu plaćanja kotizacije.

Uslov za Potvrdu o završenoj edukaciji – Institut će učesnicima edukacija izdati Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine), ukoliko ispune sledeće uslove:

 • Obave prijavu za pohađanje edukacija putem Portala PSSS (www.psss.rs), po proceduri koja je detaljno opisana dalje u tekstu.
 • Edukaciju pohađaju u celosti (ukoliko se modul realizuje kroz više dana potrebno je pohađati sve dane edukacije)
 • Iskažu zadovoljavajući nivo znanja, odnosno budu ostvarili 60% i više tačnih odgovora na testu znanja.

 

U 2022. godini Institut organizuje ciklus edukacija za fizička lica, kroz sledeće module:

 1. Modul:

Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica) – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, agroekonomije, melioracija, mehanizacije – Detaljnije

 1. Modul:

Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja, agroekonomije – Detaljnije

 1. Modul:

Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva, tehnologije animalnih proizvoda – Detaljnije

 1. Modul:

Organska stočarska proizvodnja – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva – Detaljnije

 1. Modul:

Organska ratarsko – povrtarska proizvodnja – prijavljuju se stručnjaci iz ratarstva i povrtarstva, zaštite bilja,  organske proizvodnje, melioracija i mehanizacije- Detaljnije

 1. Modul:

Organska voćarsko – vinogradarska proizvodnja – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, zaštite bilja,  organske proizvodnje, melioracija i mehanizacije– Detaljnije

 1. Modul:

Korišćenje softvera u izradi planova osemenjavanja krava – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva – Detaljnije

 1. Modul:

Dobra poljoprivredna praksa – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Adaptacija na klimatske promene u poljoprivredi – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Obrada zemljišta kao adaptacijska mera na klimatske promene u poljoprivrednoj proizvodnji – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti ratarstva-povrtarstva, melioracija, mehanizacije – Detaljnije

 1. Modul:

Klimatske promene – uticaj i prilagođavanje u animalnoj proizvodnji – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva – Detaljnije

 1. Modul :

Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Upravljanje vremenom – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 

Napomena – opis modula sadržan je u odeljku Detaljnije, a sadrži podatke o tipu modula, sadržaju edukacije, ciljnoj grupi, rezultatima edukacije, trajanju, planiranom kvartalu za realizaciju i dr.

 

Moduli od 1 – 11 pripadaju oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi

Moduli od 1215 pripadaju oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine)

 

Metode edukacije:

Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, studije slučaja, diskusije i praktičnog rada i prikaza na terenu. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.

Tip edukacije: Edukacije se realizuju kao teorijske – uživo, praktične obuke na terenu i kroz učenje na daljinu, odnosno kao on lajn edukacije.

 

Trajanje modula

Gore navedeni moduli realizuju se u trajanju od jednog do tri dana.

Edukativni / radni materijal

Polaznici edukacije dobijaju materijal (prezentacije/vežbe), ukoliko specifičnost modula ne zahteva drugačije.

Dinamika održavanja edukacija 

Edukacije od 1 – 11 polaznici će pohađati u skladu sa dinamikom edukacija savetodavaca PSSS koje se ralizuju u okviru Godišnjeg plana edukacija savetodavaca za 2022. godinu.

Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, svakog prvog u mesecu.

Pregled termina edukacija:

Na portalu PSSS, u odeljku edukacije za fizička lica, biće date informacija o realizaciji modula, na mesečnom nivou. Najkasnije do 25. u mesecu biće objavljene edukacije za naredni mesec (na primer do 25. marta biće objavljene informacije za edukacije u aprilu 2022. godine).

Mesto održavanja edukacija:

Beograd, terenske obuke na području Republike Srbije, on line okruženje.

Za module u trajanju od više dana edukacije mogu biti realizovane i kombinovano (na primer deo on lajn, a deo na terenu).

Vreme trajanja edukacija

Edukacije se realizuju u trajanju od 9.30 do 17.00 časova.

Prijava učesnika:

Svi ranije prijavljeni učesnici za edukacije fizičkih lica, potrebno je da se prijave ponovo.

Fizička lica za pohađanje edukacija od 1 do 11 prijavljuju se u periodu od postavljanja Poziva za prijavu (koji Institut objavljuje na portalu PSSS najkasnije do 25. u mesecu za edukacije u narednom mesecu) do najkasnije 3 dana pre termina edukacije. Tačan datum poslednjeg dana prijave  naznačen je za svaki modul u Pozivu za prijavu.

Napomena – samo za edukaciju Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica), prijava učesnika biće od 28. februara do 1. marta 2022. godine.

Prijava za module od 12 do 15 biće omogućena počev od 1. marta 2022. godine i zainteresovani se mogu prijavljivati kontinuirano, do broja potrebnog za formiranje grupe.

Link za prijavu nalazi se u okviru Poziva za prijavu edukacija.

Ukoliko se modul realizuje kao višednevna edukacija potrebno je prijaviti se samo jednom.

Prijavu za pohađanje edukacija fizička lica obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurna da će istu i pohađati, s obzirom da je  realno stanje broja prijavljenih u interesu učesnika i organizatora.

Informacija o broju prijavljenih učesnika za module od 12 do 15, biće dostupan na portalu PSSS, ažuriran svakog prvog u mesecu, za prethodni mesec. Nakon prijave dovoljnog broja polaznika za formiranje grupe, termin održavanja edukacije biće objavljen u roku od 7 dana.

У марту 2022. године, један део едукација за физичка лица, биће реализован уживо, уз поштовање мера окупљања максималног броја људи на јавном месту и примену превентивних мера за спречавање вируса корона. Други део едукација биће реализован кроз учење на даљину, односно онлајн, а учесници треба да имају приступ интернету на деск или лап топ рачунару, камеру и микрофон, на дан едукације, у периоду од 9.30 до 17.00 часова, јер ће се едукације пратити директно, коришћењем електронских апликација. Такође, потребно је да имају могућност коришћења Viber-а, преко којег ће бити омогућена комуникација унутар група учесника за сваки од модула.

ЗА ПОХАЂАЊЕ МОДУЛА УЧЕСНИЦИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ САМО ЈЕДНОМ, БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ ДАНА, ОДНОСНО ТРАЈАЊЕ ЕДУКАЦИЈА.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 11, март 2022. године

Модул

Трајање модула

(број бодова)

Датум

Метод / начин одржавања обуке

Предавач

Место одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву

Пројектовање подизања вишегодишњег засада (малина и боровница)

 

Тродневна обука

(6 бодова)

4.3.2022

(први дан)

Први дан теоријска обука/уживо

Други и трећи дан / теренска обука

Проф. др  Александар Лепосавић

Београд, Хотел Југославија

Воћарство

1.3.2022.*

 

Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150 – 1000 литара на дан

 

Тродневна обука

(6 бодова)

 

15.3.2022

(први дан)

 

16.3.2022

(други дан)

 Први и други     дан       теоријска  обука/

он лајн;

 

Трећи дан /

теренска обука

Проф. др Предраг Пуђа

 

 

 

 

Он лајн

Сточарство, прехрамбена технологија

 

11.3.2022.

 

 

 

Коришћење софтвера у изради планова осемењавања крава

 

 

Једнодневна обука

(6 бодова)

29.3.2022

Теоријска обука /

он лајн

Борис Берисављевић

 

 

Он лајн

Сточарство

19.3.2022.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ 

 

 

*ВАЖНО – За едукацију „Пројектовање подизања вишегодишњег засада (малина и боровница)“, потребно је уплатити котизацију у износу од 2.500,00 динара која обухвата трошкове исхране и освежења у паузама (до 1.марта 2022. године; контакт особа је Младен Петровић, 064/8435-335)

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, МАРТ 2022. ГОДИНЕ

 • ЗА МОДУЛЕ 12 до 15

Од 1. марта 2022. године физичка лица могу се пријавити за едукације од 12 до 15.

Едукације, могу бити реализоване релизоване уживо или кроз учење на даљину, односно онлајн, а о начину одржавања обуке полазници ће бити информисани благовремено.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 12 до 15, март 2022. године

Модул

Трајање модула

(број бодова)

 

Број пријављених*

 

Бизнис план

Дводневна обука

(4 бода)

 

 

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње

Једнодневна обука

(2 бода)

 

 

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње

Једнодневна обука

(2 бода)

 

 

Управљање временом – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње –

Једнодневна обука

(2 бода)

 

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ 

 

*Динамика реализације едукација за модуле од 12 до 15 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на месечном нивоу, сваког првог у месецу.

 

Инструкције у вези праћења он лајн едукација (линк за приступ едукацији) и спровођења процедура тестирања (завршни тест) и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан одржавања едукације, на мејл адресе и у Вибер групи.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Маријани Масловарић (064 843 5331), 011 2751 622.

Извор: ИПН

 

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda i Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača iz Novog Sada, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u periodu od 13. do 15 decembra 2021. godine održan je 13. Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, u Vrnjačkoj Banji, sa motom: „Blagostanja radi, mudri domaćine shvati ravnotežu sa prirodom moraš imati.“

 Učesnici Seminara bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Srpske akademije nauka i umetnosti – Odbora za selo, Privredne komore Srbije, Ambasade Kraljevine Holandije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Makedonije, Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije, fakulteta i instituta, opština i udruženja poljoprivrednih proizvođača, međunarodnih organizacija, medija i drugi brojni gosti.

 Seminar je otvorio dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Skup su pozdravili i učesnicima se obratili gospodin Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Mladen Petreš, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, gospodin Koen van Ginnneken, ataše za poljoprivredu Kraljevine Holandije u Beogradu, Prof. dr Zorica Vasiljević, član Odbora za selo, Srpske akademije nauka i umetnosti i Igor Hrovatič, predsednik mreže savetodavnih službi jugoistočne Evrope. Svečanom otvaranju skupa prisustvovao je gospodin Željko Radošević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

 Svečano otvaranje ovogodišnjeg seminara oplemenila je izložba tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda kao i postavka izložbe postera na temu „Budući brendovi iz Srbije“, u cilju promocije tradicionalnih biljnih i animalnih proizvoda, specifičnih za područje rada svake PSSS, koji se prepoznaju kao budući brend Srbije.

Ovogodišnjem Seminaru prisustvovalo je oko 400 učesnika, od kojih je seminar uživo pratilo oko 300 i u on lajn okruženju oko 100, koje su predavači kroz plenarna predavanja i interaktivne radionice za ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, zaštitu bilja i agroekonomiju upoznali sa aktuelnim temama iz oblasti savetodavstva i poljoprivredne struke. U skladu sa motom, teme su bile posvećene unapređenju konkurentnosti gazdinstava kroz dodavanje vrednosti biljnim i animalnim proizvodima, digitalizaciji,  preciznoj poljoprivredi, klimatskom promenama, ulozi savetodavstva na polju agroekologije i drugim aktuelnim temama. Posebna pažnja bila je posvećena aktivnostima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Sektora za ruralni razvoj, kao i Pokrajinskog sekretarijata za Poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u funkciji razvoja poljoprivrede kroz delovanje Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi. Održan je i Okrugli sto „Digitalizacija u poljoprivredi Srbije – stanje i perspektiva“.

Seminar je direktno prenošen na You tube  kanalu.

Materijali sa Seminara PSSS:

 Prvi dan

 Drugi dan – prvi deo

Drugi dan – drugi deo

Treći dan

 

Izvor: IPN

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Beograd, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača Novi Sad, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u hotelu „ Fontana “u Vrnjačkoj Banji, od 13. do 15. decembra 2021. godine, održaće se Trinaesti seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), sa motom „Blagostanja radi, mudri domaćine shvati ravnotežu sa prirodom moraš imati“. U fokusu ovogodišnjeg seminara biće teme iz oblasti savetodavnog rada u poljoprivredi u uslovima prouzrokovanim pandemijom na globalnom nivou, digitalizacija, precizna poljoprivreda i agroekologija. Na skupu će biti predstavljene i druge aktuelne teme od značaja za savetodavni rad i razvoj poljoprivrede Republike Srbije. Zemlje gosti ovogodišnjeg seminara su Holandija, Slovenija i Hrvatska, čiji će predstavnici uzeti aktivno učešće u plenumu i radionicama. Ovogodišnji seminar oplemeniće i nekoliko izložbi, kao što su izložba tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda i izložba postera na temu „Budući brendovi iz Srbije“, u cilju promocije tradicionalnih proizvoda specifičnih za područje rada svake PSSS, a koji se prepoznaju kao budući brend Srbije. Seminar će se realizovati u skladu sa merama donetim u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 i uz primenu svih preventivnih mera.

Izvor: IPN

Obaveštavamo Vas da Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije organizuju Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd i Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača Novi Sad, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodina.

Seminar će se održati u periodu od 13. do 15. decembra 2021. godine, u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Fontana. Fokus ovogodišnjeg skupa biće savetodavni rad u poljoprivredi u uslovima prouzrokovanim pandemijom na globalnom nivou, digitalizacija, precizna poljoprivreda i agroekologija. Program skupa dostavićemo blagovremeno.

Dolazak i registracija učesnika predviđena je 13. decembra, od 10:00 do 12:30 časova, a svečano otvaranje skupa planirano je za 14:00 časova.

Napomena: Za registraciju na Seminar potrebno je pridržavati se epidemioloških mera koje je propisala Vlada Republike Srbije, a koje su neophodne za nesmetan boravak u hotelu (posedovanje digitalnog zelenog sertifikata ili negativnog antigenog testa ne starijeg od 48 časova). U slučaju potrebe biće organizovan brzi antigeni test.

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da Seminaru prisustvuju uživo, biće omogućeno onlajn praćenje. Detalji o načinu onlajn učešća biće objavljeni blagovremeno.

Učesnici seminara dobiće Potvrdu o završenoj pojedinačnoj edukaciji/treningu. Potvrda je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl. glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine) samo ukoliko je polaznik u momentu pohađanja Seminara ispunjavao sve uslove propisane članom 9 Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Sl. glasnik 30/10 od 07. 05. 2010.) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine).

Seminar pripada Oblasti – Savetodavni poslovi u poljoprivredi.

Kotizacija iznosi 9.600,00 RSD  i uključuje i promo materijal.

Broj mesta ograničen je na 30 učesnika.

Rok za prijavu za učešće na seminaru je ponedeljak, 6. decembar 2021. godine. Prijavljenim za učešće Institut će 7. decembra dostaviti predračun, na imejl koji je dat prilikom prijave. Rok za uplatu Kotizacije je petak 10. decembar 2021. godine.

Po uplati Kotizacije učesnicima Seminara biće dostavljen Program i dodatne informacije u vezi sa registracijom i učećem.
Prijava učesnika: link

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova. Kontakt osobe: dr Slavica Čolić (064/8435308) i dr Nataša Tolimir (064/8435305). e-mail: edukacije @ipn.co.rs

Izvor: IPN