POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA IZ OBLASTI SAVETODAVNI POSLOVI, JUL 2023. GODINE ZA MODULE IZ GRUPE SAVETODAVNI POSLOVI – 1 do 3

U julu 2023. godine, biće realizovane edukacije za fizička lica za 3 modula za Oblast savetodavni poslovi.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  prijavljujete se samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 3, u  julu 2023. godine

Modul Ukupno trajanje modula

(broj bodova)

Datum održavanja edukacije Metod / način održavanja obuke Predavač Mesto održavanja

 

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu
Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu  

Dva dana obuke

(4 boda) –

1 dan teorijske i

1 dan terenske obuke

 

Savetodavci iz oblasti zaštite bilja mogu se prijavljivati za termin 11.7. ili 13.7.2023,  prema sopstvenom izboru

 

11.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti ratarstvo i zaštita bilja)*

 

i

 

13.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti voćarstvo i zaštita bilja)*

 

 

Drugi dan obuke biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi dan za obe grupe – ratarstvo, zaštita bilje i voćarstvo, zaštita bilja je teorijska obuka

 

Drugi dan za grupu  ratarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu voćarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu  zaštitu bilja – terenska obuka

Kolinda Hrehorović Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, MPŠV

 

 

Vesna Radojičić, MPŠV

 

Mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant,

 

Saša Rašković, samostalni konsultant

 

Nataša Nikolić, samostalni konsultant

 

Dr Darko Jakšić, IPN

 

Dr Slađan Stanković, IPN

Prvi dan-grupa za ratarstvo, zaštita bilja održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola , (11.07)

 

Prvi  dan –grupa za voćarstvo, zaštitu bilja

održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola, (13.07)

 

 

Ratarstvo / Voćarstvo /

Zaštita bilja

07.07.2023.
Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  

Tri dana obuke

(6 bodova) –

2 dana teorijske i

1 dan terenske obuke

 

11.7.2023.

(prvi dan)

 

13.7.2023.

(drugi dan)

 

Treći  dan biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi i drugi dan –  teorijska obuka

 

Treći dan – terenska obuka

 

 

prof. dr Vladimir Kurćubić Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

 

Prof.dr. Jelena Miočinović,

Poljoprivredni fakultet u Zemunu,

Univerzitet u Beogradu

 

 

 

Prvi i drugi dan edukacija održava se u Beogradu, IPN

Stočarstvo i prehrambena tehnologija  

07.7.

2023.

 

 

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima Jedan dan  obuke

(2 boda)

 

20.7.2023

(jednodnevna obuka)

Edukacija se realizuje kroz učenje na daljinu, u onlajn okruženju Dr Nikola Ljiljanić, IPN

Dr Robert Radišić, IPN

 

 

 

 

 

Onlajn  okruženje

Sve specijal-nosti  

07.7.

2023.

 

 

Prijava za edukacije vrši se preko Portala PSSS

 

Napominjemo da je USLOV za ostvarenje bodova pohađanje svih dana edukacija u okviru jednog modula ( za višednevne module).

Za edukacije kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn (Modul 3),  učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Aleksandri Ivetić (063 517711), 011 2751 622, a po pitanju prijave za učešće Ani Tošić (064 843 5311) i Jagošu Milojkoviću (064 843 5 306).

Izvor: IPN

 

Institut za primenu nauke u poljoprivredi je zajedno sa partnerskim organizacijama (Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu, PSSS Šabac, PSSS Valjevo,  i PSSS Čačak) u sredu, 31.05.2023. godine, održao završni skup na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem su promovisani rezultati projekta „Uticaj prvih 100 dana laktacije na prinos i kvalitet mleka kod različitih rasa krava“. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, u okviru podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

U realizaciji projekta učestvovali su: dr Radmila Beskorovajni, rukovodilac projekta, dr Stevan Čanak, dr Robert Radišić, dr Mladen Popovac, dr Milovan Pušić, Boris Berisavljević, dipl.inž., Nikola Popović, master inž., Tanja Maksimović, master inž., Mara Jojić, dipl.inž., Aleksandar Vujanović, dipl.inž., Neven Anokić, dipl.inž., Svetislav Marković, dipl.inž., Zoran Kozlina, dipl.inž. i Miroslav Jaćimović, dipl.inž.

Ispitivanje uticaja prvih 100 dana laktacije na prinos i kvalitet mleka posebno je značajno sa ekonomskog stanovišta. Na našim porodičnim farmama koje se bave proizvodnjom mleka gaje se holštajn frizijska (HF), kao specijalizovana rasa za proizvodnju mleka, i simentalska rasa (SIM), kombinovanog smera proizvodnje. Uslovi u kojima se gaje ove dve rase su vrlo različiti, pa je jedan od  postavljenih ciljeva projekta bio utvrđivanje optimalne strukture stada i uslova odgajivanja, kako bi proizvođači mogli da ostvare najpovoljnije moguće ekonomske efekte u proizvodnji mleka.

Tokom trajanja projekta praćeni su proizvodnja i kvalitet mleka u prve tri kontrole mlečnosti, odnosno u prvih 100 dana laktacije. Istovremeno je praćeno delovanje značajnijih negenetskih uticaja na proizvodnju mleka: ishrane, nege, zdravlja grla, kao i primenjenog menadžmenta na porodičnim farmama.

Jedan od ciljeva ispitivanja bio je da se na egzaktan način utvrdi ekonomski efekat primenjenih mera na prinos i kvalitet mleka tokom prvih 100 dana laktacije. U tu svrhu upotrebljena je analitička kalkulacija cene koštanja, koja obuhvata sve prihode i troškove učinjene tokom proizvodnog ciklusa. Na taj način utvrđen je ekonomski efekat proizvodnje mleka tokom prvih 100 dana laktacije.

Ispitivanje prinosa i kvaliteta mleka obavljeno je na ukupno 28 gazdinstava, koja gaje simentalsku i holštajn frizijsku rasu u Beogradskom, Mačvanskom, Kolubarskom i Moravičkom okrugu.

Proizvodni pokazatelji su ustanovljeni kod ukupno 115 grla simentalske, odnosno na 150 grla holštajn frizijske rase u navedenim okruzima. Prosečan prinos mleka, za posmatranu populaciju HF rase, bio je 3.159 kg mleka sa 3,89% mlečne masti i 3,28% proteina. Ostvareni prinosi u ovom ispitivanju su veći u odnosu na prosečnu proizvodnju krava HF rase koja je zabeležena u 2022. godini u Centralnoj Srbiji i koja se navodi u Stručnom izveštaju Glavne odgajivačke organizacije.

Posmatrana populacija SIM rase proizvela je u prvih 100 dana u proseku 2.229 kg mleka sa 4,04 % mlečne masti i 3,24% proteina. Krave obično dostižu maksimalnu proizvodnju od 40 do 60 dana nakokon teljenja, ali se smatra da visokoproduktivna grla maksimum u proizvodnji ostvaruju u periodu između 8. i 10. nedelje laktacije. Rasne odlike i individualna svojstva grla su značajno uticala ne samo na prinos, već i na hemijski sastav mleka, posebno na sadržaj mlečne masti.

Na osnovu istraživanja je sastavljena projekcija proizvodnje i troškova, te se pokazalo da se na farmama sa SIM grlima u prvih 100 dana laktacije  ostvaruje oko 35% vrednosti proizvodnje mleka od ukupne vrednosti za 350 dana laktacije, pri proizvodnji od 6600 l mleka. Vrednost podsticaja Republike Srbije je trenutno veoma značajna i učestvuje sa 24.2% u ukupnoj vrednosti mleka. Na farmama sa HF muznim grlima u prvih 100 dana laktacije ostvaruje se oko 33% vrednosti proizvodnje mleka pri dužini realne laktacije od 390 dana i mlečnosti od 10.200 l. Državni podsticaji za proizvodnju mleka učestvuju sa 22,9% u ukupnoj vrednosti mleka.

Istovremeno se u periodu prvih 100 dana laktacije postiže vrednost mleka po jedinici učinjenih troškova ishrane od 2,08din/din za SIM krave, te 2,77din/din za HF krave. Ukupna prosečna vrednost proizvodnje po učinjenim prosečnim troškovima ishrane iznosi 1,86 din/din za SIM i 2,59 din/din za HF grla. Razlike u troškovima po proizvedenom litru mleka imeđu SIM i HF rase potiču od različitih količina proizvedenog mleka, različitih sastava obroka i različitih cena hraniva

Na osnovu ovog istraživanja mogu se izdvojiti neke preporuke za porodična gazdinstva koja se bave proizvodnjom mleka:

 • Potrebno je bolje voditi evidenciju proizvodnje (količine proizvedenog mleka, trajanje MTI, itd.),
 • Voditi evidenciju troškova,
 • Koristiti stručne savete stručnjaka PSSS, pre svega iz oblasti ishrane i reprodukcije (sastav obroka i izbor semena bikova),
 • Raditi na skraćivanju međutelidbenog intervala uz pomoć stručnjaka,
 • Posebnu pažnju obratiti na ishranu muznih krava u prvih 100 dana laktacije jer se tada postiže najveća vrednost proizvodnje uz najmanje troškove ishrane,
 • Pratiti cene hraniva i po mogućnosti udruživati se radi postizanja niže cene,
 • Višak prihoda preko troškova proizvodnje pažljivo investirati,
 • Stalno podizati nivo znanja proizvođača u cilju efikasnije i profitabilnije proizvodnje mleka.

 

 

NOSILAC PROJEKTA: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

RUKOVODILAC PROJEKTA: dr Mladen Popovac

U realizaciji projekta “Genetsko unapređenje u svinjarstvu kroz sistem ocene mesnatosti na liniji klanja” pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije učestvovalo je pet naučno-istraživačkih i stručnih organizacija. Nosilac projekta je Poljoprivredni fakltet Univerziteta u Beogradu, uz učešće četiri partnerske organizacije: Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd i Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi (PSSS) iz Šapca, Valjeva i Mladenovca. Stručni tim na projektu činili su: dr Mladen Popovac, kao rukovodilac projekta, dr Radmila Beskorovajni, dr Milovan Pušić (Institut za primenu nauke u poljoprivredi), dr Radosav Vujić (PSSS Valjevo), Marina Gačić, dipl.inž. (PSSS Šabac) i Dragoljub Krajnović, dipl.inž. (PSSS Beograd). Istraživanja su sprovedena na šest porodičnih farmi svinja, na područjima koja pokrivaju navedene poljoprivredne savetodavne i stručne službe. Farme same gaje pasad za tov, a godišnje proizvode od dve do šest hiljada tovljenika.

Cilj projekta je bio da se ocene osobine porasta i kvaliteta trupa kod svinja na liniji klanja, kako bi ocenjene vrednosti poslužile dalje za genetsko unapređenje populacija svinja u Srbiji. Kod tovljenika na liniji klanja utvrđena je mesnatost u trupu od 56,38%, sa veoma širokim intervalom variranja od 36,25 do 68,10% mesa u trupu, što otvara prostor za veoma uspešan selekcijski rad u cilju genetskog progresa ove, ali i drugih osobina iz iste grupe. Analizirajući kombinaciju ukrštanja različith genotipova u cilju proizvodnje prasadi za tov, najbolje kvalitativne pokazatelje u pogledu mesnatosti od 59,95 % imali su tovljenici melezi očeva pietrena i majki F1 meleza landrasa i velikog jorkšira. Ocenjujući naslednost ove osobine utvrđen je koeficijent heritabiliteta od h2 = 0,46. Ustanovljena srednja naslednost ove osobine ukazuje  na mogućnost brzog genetskog progresa u populacijama svinja, gde bi se u procenu priplodne vrednosti životinja uključila mesnatost, kao jedan od selekcijskih kriterijuma.

Takođe, jedan od ciljeva projekta je bio i da se promoviše neophodnost donošenja zakonskih regulativa, po kojima bi se cena tovljenika u klanici određivala na osnovu njihove mase, ali i kvaliteta trupa, a ne kao što je uglavnom bilo do sada, da se ona formira samo na osnovu mase. Značaj vrednovanja tovljenika na osnovu kvaliteta motivisaće dodatno odgajivače da unaprede mesnatost kod tovljenika, jer će na taj način ostvarivati veće ekonomske benefite iz više razloga.

 

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2023. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ OБЈАВЉУЈЕ

ДАНА 17.05.2023. ГОДИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета – преузети позив

Модул 2: Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150-1000 л/дан – преузети позив  

Модул 4: Процена стања на газдинству за организовање производње лековитог, зачинског и ароматичног биља, технологија производње и стратегија унапређења прераде – преузети позив

Модул 5: Добре праксе заштите животне средине кроз одрживу примену средстава за заштиту биља –преузети позив

Модул 7: Превенција болести папака у циљу очувања здравља и добробити млечних крава – преузети позив

Радионица 2: Инвестиционе способности пољопривредних газдинстава и анализа инвестиционих идеја на бази FADN података из повратне информације – преузети позив

 Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети ovde (форма CV), а доставити најкасније до 28.05.2023. године, на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.

Обавештавамо све заинтересоване да ће се у оквиру Сајма пољопривреде у Новом Саду, одржати конференција на тему “Одрживе пољопривредне праксе – Како достићи генетски потенцијал крава”.

Више информација о сајму можете добити кликом на link: https://www.sajam.net/images/2023/MPS_2023/MPS_2023_Programi/Pa_Mps_2023_srb_2552023.pdf

Организатори су Институт за примену науке у пољопривреди и Аустријски пољопривредни кластер, уз подршку Министарства пољопривреде Аустрије.

 

Program Event AAC-IPN 25. May 2023, SRB verzija

 

 

Izvor: IPN

У жељи да промовише „еАграр“ и дигитализацију, Институт за примену науке у пољопривреди, у сарадњи са Пољопривредним саветодавним и стручним службама Србије и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, организује обуку под називом „Коришћење платформе еАграр“.

Обука је намењена наставницима и ученицима средњих пољопривредних школа, пољопривредним произвођачима и свим осталим заинтересованим лицима.

Обука ће се одржати онлајн, у петак, 28.04.2023. године, у периоду од 9 до 11 часова и биће преношена уживо, нa Youtube каналу Института за примену науке у пољопривреди преко https://www.youtube.com/watch?v=FpxqH4Jt7KM

Izvor: IPN

Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedena tri modula, popunjavaće se i posle 25. aprila 2023. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije ili do popunjava grupe do 35 učesnika.

U maju 2023. godine predviđeno je održavanje edukacija za 3 modula:

R.br. Naziv modula Datum održavanja

edukacija

 

Mesto

održavanja

 

Trajanje modula

(broj bodova)

1. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 9. maj 2023.  

Beograd, IPN

Jednodnevna edukacija

(2 boda)

         
2. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 16. maj 2023.  

Beograd, IPN

Jednodnevna edukacija

(2 boda)

         
3. Biznis plan 23. maj i 02.jun 2023.  

Beograd, IPN

Dvodnevna edukacija

(4 boda)

         
4. Upravljanje vremenom 30. maj 2023. Beograd, IPN Jednodnevna edukacija

(2 boda)

         

Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedena tri modula, popunjavaće se i posle 25. aprila 2023. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije ili do popunjava grupe do 35 učesnika.

Agenda i instrukcije u vezi sprovođenja procedura testiranja (pred i post-test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan pre održavanja edukacije, na imejl adrese i u vajber grupi.

Sva tri modula Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača, Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima i Biznis plan pripadaju oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine).

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Stefani Utvić (064/8435-332)., 011 2751 622.

Izvor: IPN

 

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, tokom 2023. godine realizovaće se edukacije za fizička lica. Edukacije su namenjene fizičkim licima koja su u postupku za sticanje Sertifikata o završenoj edukaciji / treningu (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Sl. Glasnik RS br 80/14, od 30.7.2014). U tom smislu, edukacije mogu pohađati diplomirani inženjeri poljoprivrede, uvažavajući specijalnosti stručnjaka po modulima.

Uslov za Potvrdu o završenoj edukaciji – Institut će učesnicima edukacija izdati Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine), ukoliko ispune sledeće uslove:

 • Obave prijavu za pohađanje edukacija putem Portala PSSS (www.psss.rs), po proceduri koja je detaljno opisana dalje u tekstu
 • Edukaciju pohađaju u celosti (ukoliko se modul realizuje kroz više dana potrebno je pohađati sve dane edukacije)
 • Iskažu zadovoljavajući nivo znanja, odnosno budu ostvarili 60% i više tačnih odgovora na testu znanja.

U 2023. godini Institut organizuje ciklus edukacija za fizička lica, kroz module iz oblasti Metodologija savetodavnog rada.

Edukacije iz oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine) realizovaće se kroz sledeće module:

 1. Модул : Бизнис план (дводневна едукација) – Detaljnije
 2. Модул: Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (једнодневна едукација) – Detaljnije 
 3. Модул: Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (једнодневна едукација) – Detaljnije
 4. Модул: Управљање временом (једнодневна едукација) – Detaljnije 

Napomena – opis modula sadržan je u odeljku Detaljnije, a sadrži podatke o tipu modula, sadržaju edukacije, ciljnoj grupi, rezultatima edukacije, trajanju i dr.

Za module iz oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine), od 1 do 4  prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

O realizaciji edukacija iz oblasti Savetodavni poslovi obavestićemo vas naknadno.

Metode edukacije:

Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, vežbi i diskusije. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.

Tip edukacije: Edukacije se realizuju kao teorijske – uživo.

Trajanje modula

Gore navedeni moduli realizuju se u trajanju od jednog do dva dana.

Edukativni / radni materijal

Polaznici edukacije dobijaju materijal (prezentacije/vežbe).

Dinamika održavanja edukacija 

Dinamika realizacije edukacija za module od 1 do 4 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe.

Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, svakog prvog u mesecu.

Pregled termina edukacija:

Informacija o broju prijavljenih učesnika za module od 1 do 4, biće dostupan na portalu PSSS, ažuriran svakog prvog u mesecu, za prethodni mesec. Nakon prijave dovoljnog broja polaznika za formiranje grupe, termin održavanja edukacije biće objavljen u roku od 7 dana.

Mesto održavanja edukacija:

Beograd, IPN.

Vreme trajanja edukacija

Edukacije se realizuju u trajanju od 9.30 do 17.00 časova.

Prijava učesnika:

Prijava za module od 1 do 4 biće omogućena počev od 5. aprila 2023. godine i zainteresovani se mogu prijavljivati kontinuirano, do broja potrebnog za formiranje grupe.

Potrebno je da se svi ranije prijavljeni učesnici za edukacije fizičkih lica prijave ponovo.

Link za prijavu nalazi se u okviru Poziva za prijavu edukacija.

Ukoliko se modul realizuje kao višednevna edukacija potrebno je prijaviti se samo jednom.

Prijavu za pohađanje edukacija fizička lica obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurna da će istu i pohađati, s obzirom da je  realno stanje broja prijavljenih u interesu učesnika i organizatora.

Од  05.априла 2023. године физичка лица могу се пријавити за едукације од 1 до 4.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 4, 05. април 2023. године

Модул Трајање модула

(број бодова)

 

Број пријављених*

(ажурирано 03.05.2023.)

Бизнис план Дводневна обука

(4 бода)

             38
Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

             37
Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

             36
Управљање временом – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

               25
 

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ :         https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

*Динамика реализације едукација за модуле од 1 до 4 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на недељном нивоу.

Инструкције у вези спровођења процедура тестирања (завршни тест)  и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан одржавања едукације, на имејл адресе и у Вибер групи.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или Стефани Утвић (064 843 5332), 011 2751 622.

Извор: ИПН

 

У марту 2023. године реализоваће се едукација за модул Иновације у производњи јагодастог воћа, за коју се заинтересована физичка лица, у поступку стицања лиценце за саветодавне послове могу пријавити путем портала ПССС: www.psss.rs. Пријаву је потребно урадити на наведеном порталу, у одељку Едукације саветодаваца, део Пријава за едукације (физичка лица). Веома је важно да приликом пријаве оставите валидне контакт податке (имејл адресу и број телефона на ком користите Вибер).

Пријављени учесници добиће Агенду и детаљније информације у вези спровођења процедура тестирања и анкетирања (на имејл адресу дату приликом пријаве),.

Основне информације о модулу:

Модул Трајање модула

(број бодова)

Датум Метод/ начин одржавања обуке Место одржавања Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву*
Иновације у производњи

јагодастог воћа

Један дан

(2 бода)

9.3.2023. Теоријска обука/уживо Рековац Хотел Левач Воћарство и заштита биља 3.3.2023.

*Молимо колеге да пријаву за похађање едукација обављају само у случају када су у потпуности сигурни да ће исту и похађати, с обзиром да је свима у систему едукација за физичка лица, односно учесницима и организаторима у интересу да имају реално стање броја пријављених.

Напомињемо да ће се едукација реализовати у оквиру скупа „Друго саветовање агробизнис сектора јагодастог воћа“.

За пријаву физичких лица, можете се обратити др Наташи Толимир (064/8435-305) и Стефани Утвић (011/2751-622).