Uslovi SCAP-a

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579786
  Filipović Vera
  Učesnik

   УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА:

   1. Лице је уписано у Регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу и ако:

   1) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

   2) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

   3) у Агенцији за привредне регистре није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

   4) је разврстано у микро, мало или средње правно лице

    

   1. имају пребивалиште, односно седиште, на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;
   2. се место инвестиције налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој,
   3. за инвестицију за коју подноси захтев за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу,
   4. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде,
   5. је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника,
   6. је објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси пријава,
   7. je катастарска парцела којa je предмет инвестиције у изградњу објеката за коју се подноси пријава у његовом власништву;
   8. не отуђује предмет инвестиције нити дозвољава другом лицу да користи предмет улагања у периоду од пет година

   10. за инвестиције у изградњу објеката има:

   (1) грађевинску дозволу или доказ о поднетом захтеву за издавање грађевинске дозволе надлежном органу,

   (2) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова;

   11. за инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат има употребну дозволу или доказ о упису у Централни регистар објеката, у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

   12. није истовремено консултант за свој Потпројекат или друге подносиоце пријава у оквиру истог јавног позива или са консултантом повезано лице;

   13.добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,

   14.корисник није започео ниједну активност у вези са реализацијом одобреног Пројекта пре потписивања уговора са министарством,

   15.је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован, у случају да је лице већ било корисник бесповратних средстава за реализацију одређеног одобреног Пројекта.

   16.није користио кредит код пословне банке у износу од 50.000 евра годину дана до почетка пројекта

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.