TOV JUNADI – Zumreta Trtovac

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512840
  Trtovac Zumreta
  Učesnik

   Utovljeni podmladak goveda stariji od 6 meseci svrstava se u utovljenu junad. Goveče intenzivno prirasta od 8-9 meseci, nakon čega se ovaj intenzitet smanjuje. Za tov se najčešće koriste muška grla kod kojih je porast veći, meso kvalitetnije i konverzija hrane najpovoljnija. Cilj proizvođača je da tov traje što kraće i da se uz minimalan utrošak hrane ostvari maksimalan dnevni prirast. Međutim, na ostvarenje ovog cilja utiču mnogi faktori, među kojima su najvažniji: cena hrane, zalihe hrane, vrsta i kvalitet hraniva kojima se raspolaže, vreme isporuke grla, telesna masa i uzrast grla pri stavljanju u tov, kao i telesna masa i uzrast grla na kraju tova. Najintenzivniji način ishrane ne mora da bude i najrentabilniji. U uslovima koji danas vladaju u našoj zemlji, verovatno su najrentabilnije varijante tova u kojima je smanjena količina koncentrata, a povećan udeo jeftine kabaste hrane u obroku. U obzir dolaze dva tipa tova: polukoncentrovanim i kabastim obrocima. Pored rasnih predispozicija za tov, pola i uzrasta grla, kao i uslova držanja, ishrana je najznačajniji faktor za uspešan tov. Obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne koncentrovane i kabaste stočne hrane je najvažniji faktor. Tov junadi, zavisno od opredeljenja farmera, kao što su željeni intenzitet tova, broj turnusa, racionalnost korišćenja objekata, raspoloživost hranom i drugi faktori, može se organizovati kao intenzivan i ekstenzivan. U intenzivnom tovu junadi („baby beef“), odabrana grla za tov počinju se toviti sa navršena 4 meseca uzrasta i telesnom masom 120-150 kg. Muška grla se tove do telesne mase 430-450 kg, a ženska 380-400 kg, odnosno do uzrasta 12-13 meseci starosti. U ovako organizovanom tovu grla se sve vreme tova intenzivno hrane pri čemu ona maksimalno koriste genetski potencijal. U pojedinim fazama tova junad postiže prirast i preko 1500gr/dan. Prosečan dnevni prirast za ceo tov je između 1150-1300gr/dan. U ekstenzivnom tovu, kada to zahtevaju komercijalni i ekonomski faktori, junad se tokom prve godine života hrane ekstenzivno i počinju toviti sa navršenih godinu dana i tove do starosti od 18-24 meseca, kada postižu telesnu masu od oko 600kg. Osim prema intenzitetu, tov junadi se može podeliti i prema starosnim kategorijama:
   1. Rani tov junadi (ultra baby beef) do starosti 8-10 meseci i telesne mase 320 – 350kg.
   2. Tov junadi (baby beef), koji se završava sa starošću 12-18 meseci i telesne mase 320-530kg
   3. Tov starije, odrasle junadi, do mase 500-600kg i 18-24 meseci starosti.
   U zavisnosti od međusobnog odnosa koncentrovane i kabaste hrane obroci za tov junadi mogu se podeliti na: koncentrovane, polukoncentrovane i kabaste obroke.
   Tov junadi na paši: Sa gledišta rentabilnosti proizvodnje goveđeg mesa u našoj zemlji, tov na paši predstavlja jedan od najinteresantnijih tipova tova. Pri tome se ne polazi samo od toga da je paša, uopšte, najekonomičniji način ishrane, već i od toga da naša zemlja raspolaže velikim pašnjačkim površinama u brdsko-planinskom regionu. Treba, međutim, imati u vidu da tov na paši ima određenih ograničenja. Pre svega, na paši se ne mogu postići visoki i kvalitetni dnevni prirasti kao u nekim drugim tipovima tova.
   Polukoncentratni tov junadi: U ovaj tip obroka spadaju oni koji imaju 40-60% koncentrovanih hraniva, dok ostatak čini kabasta hrana. Ovaj tip tova je u našoj zemlji najviše raširen. U odnosu na koncentratni, ovaj tov duže traje, utrošak hrane po jedinici prirasta je veći, ali je cena ostvarenog prirasta obično niža. Visina dnevnog prirasta zavisi od količine koncentrata u obroku. U dobro organizovanom tovu ovog tipa ostvaruje se dnevni prirast 1150 1250g/dan. Potrebe u koncentrovanoj hrani zavise od željenog prirasta, uzrasta grla i kvaliteta hrane.
   Koncentratni tov junadi: Obavlja se obrocima u kojima je maksimalno učešće kabaste hrane 40%, dok su ostalo koncentrati. Bez obzira na visok intenzitet, ovakav tip tova je isuviše skup, pa se danas retko primenjuje. Međutim, 70- ih godina prošlog veka, kod nas, je bio veoma raširen, jer je cena koncentrata bila povoljnija, a za tako proizvedeno meso postojalo je sigurno inostrano tržište. Ovaj tov je efikasan, posebno, do telesne mase 400-450 kg. Pri tome, mogu se ostvariti visoki dnevni prirasti 1,2-1,6 kg, čime se značajno smanjuje trajanje tova i utrošak hrane za jedinicu prirasta.
   Dipl.ing. stočarstva Zumreta Trtovac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.