Subvencije za dodelu novog zaštitnog rama za traktore

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524626
  Jelić Miloš
  Učesnik

   Овом уредбом утврђују се услови и начин спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор који се у саобраћају користи без заштитне кабине или рама, власницима или корисницима трактора регистрованих у Републици Србији, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Под заштитним рамом у смислу ове уредбе сматра се део трактора који служи да заштити возача од повреде у случају да се трактор преврне.
   Право на субвенционисану доделу заштитног рама имају правна лица, предузетници и физичка лица који су власници или корисници трактора регистрованих у Републици Србији.
   Субвенционисана додела заштитног рама спроводи се исплатом износа до 27.000 динара на име плаћања у целини купопродајне цене новог заштитног рама изабраном произвођачу заштитног рама,а у коју је урачунат и транспорт до места за испитивање возила које је најближе кориснику субвенције, као и исплатом износа од 7.000 динара на име плаћања поступка испитивања преправке трактора овлашћеним правним лицима за испитивање возила.
   Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама у складу са овом уредбом подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама”.
   Захтев се сматра потпуним на дан када се прибави сва потребна документација, и то: 1) подаци о подносиоцу захтева: (1) за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ , Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе; (2) за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон и е-мејл; 2) потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања; 3 3) потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа; 4) доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева; 5) потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину; 6) саобраћајна дозвола и фотографија (предња страна) трактора за који се додељује заштитни рам; 7) за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање. Потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева.

   Милош Јелић , саветодавац за рурални развој

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.