Štetni insekti u usevu graška

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512906
  Šućević Svetlana
  Učesnik

   Najznačajnije štetočine u usevu graška su: graškov žižak, biljne vaši, graškov trips, male lisne pipe, muve mineri, graškova muva… Graškov žižak -Bruchus pisorum L. je vrsta koja za svoju ishranu koristi isključivo grašak i stočni grašak. Pri jačem napadu može smanjiti prinos zrna i za 50%. Odrasli insekt je veličine oko 4-5 mm, sive do tamno braon boje tela, sa belim pegama na pokriocima… Imago prezimljava u zrnu grašaka u skladištu ili u prirodi ispod biljnih ostataka ili pod korom drveća.Obrazuje jednu generaciju godišnje.Ženka polaže jaja na tek formirane mahune, najčešće pojedinačno ili u paketu od dva jajeta od kojih je jedno uvek naslonjeno na drugo. Larva se ubušuje u mahune gde provede čitavo razviće hraneći se sa zrnom, a češće oštećuje klicu, čime se gubi klijavost. Žižljiva zrna nisu pogodna za ishranu ljudi i životinja. U cilju suzbijanja ove štetočine važna mera je zaoravati žetvene ostatke, kako bi se napadnuta zrna uništila, zatim, takođe, izbegavati setvu graška u blizini šuma, voćnjaka i skladišta.Hemijsko suzbijanje se izvodi najčešće u periodu kada je 10% cvetova graška otvoreno.Pri slabijem napadu potrebno je tretirati samo ivične delove, čime se sprečava širenje na ostatak parcele. Za suzbijanje ove štetočine kod nas su registrovani insekticidi na bazi acetamiprida. Biljne vaši -Aphidide u usevu graška mogu prouzrokovati direktne i indirektne štete.Pri jačem napadu, isisavanjem sokova vaši mogu zaustaviti obrazovanje mahuna, što za posledicu ima smanjen prinos. Ukoliko se vaši pojave pre cvetanja i obrazovanja mahuna, prinos graška može biti umanjen i preko 60%. Takođe vaši uzrokuju i indirektne štete, jer kao vektori virusa, prilikom ishrane, prenose virusno oboljenje sa zaraženih na zdrave biljke.Jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera koja se može preduzeti u cilju kontrolisanja brojnosti biljnih vaši je uništavanje korova, takođe, setvu graška treba obaviti u ranijim ili kasnijim rokovima setve, kako bi se izbegao masovniji napad vaši, takođe, grašak ne treba sejati u blizini lucerišta i detelišta.Na brojnost biljnih vašiju, takođe, utiču prirodni neprijatelji, te ukoliko je odnos afidofaga (Sirphidae, Coccinellidae, Chrysopidae idr. ) i vaši 1:20, tada ne treba primenjivati insekticide.Za suzbijanje vaši mogu se primeniti insekticidi na bazi malationa, timetoksama, dihlorvosa, cipermetrina, dimetoata i dr. Mnoge druge vrste insekata mogu biti štetne u usevu stočnog graška i javljati se u promenljivoj brojnosti, među kojima je: Graškov trips ( (Kakothrips robustus) čiji larvenistadijum oštećuje tokom maja i juna vršne delove biljaka, pupoljke, cvetove i mahuni izazivaju deformitete generativnih organa) ; Male lisne pipe ((Sitona spp.) su tvrdokrilci koji čine štetu i kao larve( koje žive pod zemljom hraneći se korenom i korenovim kvržicama) ali i imago koji se prehranjuje listovima grašaka.Ova štetočina se suzbija preparatima na bazi piretroida.) ; Muve mineri (( Liriomyza spp. i Chromatomyia spp.) čiji larveni stadijum prouzrokuje oštećenja na listovima u vidu ,,mina” jer se hrani se mezofilom lista, a ne oštećuju epidermis ); Graškova muva (Contarinia pisi čiji je larveni stadijum štetan jer hraneći se cvetnim pupoljcima izazivaju njihovo opadanje i produkciju zakržljale mahune).

   PSSS Novi Pazar
   Svetlana Šućević
   dipl.ing.poljoprivrede
   spec.zaštite bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.