Registrujte svoj vinograd i u 2022.godini(Upis u vinogradarski registar)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #519708
  Stefanović Nenad
  Učesnik

   Upis u vinogradarski registar za 2022.godinu
   Pozivamo još jednom poljoprivredne proizvođače grožđa da se upišu u Vinogradarski registar, predajom popunjenog zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1obrazac) koji dobijaju uz dokumentaciju za obnovu registracije od uprave za trezor.
   Ujedno obaveštavamo proizvođače grožđa da je zakonom o vinu predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih,odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu.Pravna odnosno fizička lica i preduzetnici koji proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu, a imaju u vlasništvu, zakupu, odnosno korišćenje manje od 0,1 ha(10 ari) vinograda ne podležu zakonskoj obavezi upisa u Vinogradarski registar.
   Popunjen zahtev se predaje najbližoj filijali Upravi za trezor, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ili nekoj od Stručnih organizaciji za vođenje vinogradarskog registra. Uz popunjen zahtev se predaje i sledeća dokumentacija:
   -izvod iz Registra privrednih subjekata,
   -izvod iz katastra nepokretnosti i
   -kopije planova za katactarske parcele na kojima se nalaze vinogradarske percele koje se upisuju u Registar, ugovor o zakupu, korišćenju, odnosno dokument kojim se potvrđuje da dati proizvođač proizvodi grožđe na svojim vinogradarskim parcelama, kao i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama.
   Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinograde koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet. Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarijastručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa-pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa-fizičkog lica. Kancelarija je smeštena u:
   – Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski kao i AP Kosovo i Metohija)Kontakt osoba: Zlata Vidanović Adresa: Kolonija El br. 6, 18000 Niš, telefon/fadž: 018/4541-128 i 018/4541-023 Zahtev se podnosi na Obrascu VV1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji su proizvođači dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor. Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa nemože biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. Brisanje može biti pokrenuto i po službenoj dužnosti. Ako dođe do promene u registar se upisuju promene u roku od 15 dana od dana nastale promene. Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe. Za sve bliže informacije proizvođačima grožđa su na raspolaganju institucije: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, neka od šest najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ kao i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije. Izmene u registru nisu bitno promenile sam način upisa već samo neke članove, 18.marta 2015.godine u Službenom glasniku RS,,broj 27/15 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o tehničkim i kadrovskim uslovima koje treba da ispunjava stručna organizacija za vođenje Vinogradarskog registra, kao i metodama obavljanja poslova vezanih za Vinogradarski registar U Pravilniku o tehničkim i kadrovskim uslovima koje treba da ispunjava stručna organizacija za vođenje Vinogradarskog registra, kao i o metodama obavljanja poslova vezanih za Vinogradarski registar („Službeni glasnik RS”, broj 46/10), u članu 2. tač. 1) i 2) menjaju se i glase: 1) vinogradarska parcela jeste poljoprivredna parcela zasađena vinovom lozom koja predstavlja kontinuiranu površinu zemljišta na kojoj se vinograd sa jedinstvenim karakteristikama obrađuje od strane jednog proizvođača grožđa; 2) grafički prikaz vinogradarskih parcela jeste grafički prikaz sa podacima o vinogradarskim parcelama, dobijen nakon merenja, odnosno određivanja površina vinogradarskih parcela jednog proizvođača grožđa primenom geoinformacionog sistema, tehničke opreme i kada je to moguće primenom raspoloživih baza podataka, kao i primenom obrade i transformacije podataka;”
   Registrujte svoj vinograd!!!

   Mast.inž.polj..Nenad Stefanović PSSS Leskovac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.