PROGRAM PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA I PODIZANJE ZASADA DOMAĆEG ORAHA – II deo

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513607
  PSSS Zajecar

   7. Bolesti i štetočine oraha

   Najpoznatije bolesti i štetočine oraha su u sledećoj tabali:

   8. Podizanje zasada

   8.1. Osnovne koncepcije uzgoja oraha

   Zasadi oraha se najčešće podižu kalemljenim sadnicama visokorodnih sorti kvalitetnih polodva. Za podizanje zasada treba kombinovati sorte koje se dobro oprašuju. U zasadima gde se kao osnovna proizvodnja planira proizvodnja drveta, a ploda kao sporednog proizvoda, zasadi se podižu sadnicama generativnog porekla, proizvdenim iz sortnog semena.
   Savremena proizvodnja podrazumeva primenu intenzivnih agrotehičkih i mera zaštite.
   U cilju povećanja ekonomičnosti proizvodnje u zasadima oraha se kao međukultura sadi leska ili kajsija, koje mogu da se koriste tokom prvih 10‡15 godina razvoja zasada. Ove kulture, zbog ranijeg plodonošenja u odnosu na orah, obezbeđuju povoljnije ekonomske rezultate do perioda dobrog uroda oraha. Pored navedenih, kao međukultura mogu da se koriste i druge vrste kao što su: breskva, višnja, malina, jagoda i druge. U ovom programu kao međukultura se predlaže leska.
   Razmak sadnje oraha iznosi 11 m, u kom slučaju je potrebno 95 sadnica po hektaru. Preporučuje se sadnja oraha u temenima ravnostranog trougla stranice 11 m ), pri čemu razmak redova iznosi 9,5 m. Sadnja leske se vrši u redu između stabala oraha na jednakom odstojanju od 3,67 m, a između dva reda oraha ubacuje se po jedan red leske, kada se dobija rastojanje od 4,76 m.

   8.2. Izbor terena i priprema zemljišta

   Za podizanje zasada oraha potrebna su duboka plodna zemljišta na blagim padinama ili ravnim terenima. Izuzetno su pogodna aluvijalna zemljišta. Treba izbegavati uske doline i mrazišta koja su nepogodna za gajenje navedenih vrsta. Takođe treba izbegavati zabarena zemljišta koja orah ne podnosi.
   Priprema zemšta obuhvata krčenje drvenastih biljaka i ravnanje (nasipanje) mikrodepresija.
   Pre dubokog oranja zemljišta (50 cm) vrši se agromeliorativno đubrenje, kako bi se u zemljištu obezbedio optimalni sadržaj hranljivnih materija do nivoa sledeće zastupljenosti: 2,5-3,0% humusa, 250-300 ppm lako pristupačnog K2O, 80-100 ppm lakopristupačnog forfora (P2O5), 6-8 ppm lakopristupačnog gvožđa (Fe), 5% ukupnog kalcijum-karbonata (CaCO3), 80-120 ppm ukupnog magnezijuma (MgO) i neophodne količine mikroelemenata.
   Poorano zemljište se istanjira, a zatim se izvrši obeležavnje redova i mesta za kopanje jama.
   Na dobro pripremljenom zemljištu ne treba kopati velike jame, već samo tolike da može dobro da se rasporedi korenov sistem i da sadnica bude zasađena do dubine na kojoj je bila u rasadniku.

   8.3. Obrada zemljišta u zasadima

   Zemljište u zasadima oraha može da se održava na više načina, kao što je: obrada zemljišta tanjiranjem, plitkim oranjem, rotofreziranjem (jalovi ugar), uništavanjem korova herbicidima, garenjem podkultura i dr.
   Najčešće se u mladim zasadima između redova vrši redovna obrada zemljišta, a oko biljaka se korov suzbija herbicidima ili okopavanjem.

   8.4. Orezivanje

   Ženski cvetovi oraha se formiraju samo na vrhovima letorasta, čiji broj može znatno da se poveća pravilnim orezivanjem, a na taj način se povećava i urod plodova.
   Prvih godina se orezivanjem formira krošnja. Sve sadnice se prekraćuju u proleće (mart), bez obzira da li su posađene u jesen ili proleće. Prvim orezivanjem se određuje visina debla, a što ima značaja u njegovom korišćenju za proizvodnju furnira ‡ višlje deblo ima znatno veću vrednost. Pored toga, višlje deblo je poželjno i zbog upotrebe mehanizacije u obradi zemljišta i mašinskom branju plodova.
   Previsoko deblo, pak, nepovoljno utiče na početak i obilnost plodonošenja.

   9. Zaključci
   Osnivanje zasada oraha iziskuje relativno visoka počena ulaganja u osnivanje i negu zasada, ali se ostvaruju i visoki prihodi nakon 6 godina u zasadima s međukulturom i 9 godina u zasadima bez međukulture.
   U slučajevima kada uslovi staništa dozvoljavaju, treba obavezno osnivati zasade oraha sa međukulturom, što obezbeđuje znatno povoljnije finansijske rezultate.
   Osnivanje i gajenje domaćeg oraha je od izuzetnog značaja iz razloga što se istovremeno obezbeđuje proizvodnja hrane i visokolvalitetnog i vrednog drveta.

   Vladan Trandafilović, dipl.ing.
   spec.ampelografije

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.