Potrebna dokumentacija za registraciju farme

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 13 godine ranije by Gačić Marina.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513589
  Gačić Marina
  Učesnik

   Po Pravilniku o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara,papkara,živine i kunića (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 81 od 29.septembra 2006.godine) farma je gazdinstvo na kojem se drži ili uzgaja 20 i više grla kopitara,papkara (20 i više grla goveda,100 i više grla svinja,150 i više grla ovaca i koza),ili 350 i više jedinki živine ili kunića.
   Dokumenta potrebna za utvrđivanje veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje i uzgoj životinja-farme:
   1.Zahtev koji treba da sadrži: ime i prezime,adresu i telefon podnosioca zahteva,kao i pečat ukoliko je podnosilac pravno lice ili preduzetnik, zatim tačnu adresu objekta odnosno farme i vrstu životinje koja će se u objektu uzgajati.
   2.Originalne uplatnice (ukupan iznos po dve uplatnice i to za troškove postupka i administrativnu taksu iznosi 4.540 din.).
   3.Originalna uplatnica za dodelu veterinarskog kontrolnog broja (administrativna taksa 1.070 din.).
   Napomena:primer popunjenih priznanica i iznosi za uplatu dobijeni 13.04.2011.godine od veterinarske inspekcije.Pre pokretanja postupka obavezno proveriti kod nadležne službe da li je došlo do bilo kakvih promena (iznos,žiro-račun…).
   4.Dokaz o vlasništvu objekta:prepis lista nepokretnosti,odnosno izvod iz zemljišnih knjiga(original dokument ili overenu fotokopiju).
   5.Kopija plana službe katastra nadležne opštine sa naznakom katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi (ukoliko objekat nije uknjižen,dovoljno je zaokružiti parcelu na kojoj je objekat-original ili overena fotokopija).
   6.Overen ugovor o zakupu objekta ili ustupanja objekta na korišćenje ukoliko je objekat uzet u zakup ili dat na korišćenje(original ili fotokopija).
   7.Kopija rešenja agencije za privredne registre o upisu preduzeća u registar privrednih subjekata (ukoliko je podnosilac zahteva pravno lice,odnosno preduzetnik).
   8.Rešenje nadležne opštinske službe o odobrenju za izgradnju objekta (ako ga ima).
   9.Saglasnost ili rešenje opštinske uprave za komunalne inspekcijske poslove-ekologije i zaštitu životne sredine,sa tačnom naznakom o kojoj vrsti objekta se radi i broj parcele na kojoj je izgrađen,i da li lokacija objekta u zavisnosti od vrste i broja životinja,ugrožava objekte ili okolinu,ili može da bude ugrožena od istih.

   Savetodavac Marina Gačić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.