Postupci u smanjenju erozije na vinogradarskim zemljištima

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524937

  Erozioni procesi mogu trajno ugroziti zemljište koje je namenjeno podizanju vinograda, tako da se pravovremeno moraju preduzeti mere protiv nje.
  One se realizuju pre podizanja, za vreme podizanja vinograda, kao i u toku njegove redovne eksploatacije i zavise direktno od njenih činilaca.
  Kako se vinogradi, pretežno, nalaze na strukturnim zemljištima, ona su više izložena vodenoj eroziji. Da bi se ona sprečila sprovode se mere konzervacije zemljišta i vode. Onemogućavanjem erozije zemljišta sprečava se i oticanje vode kao činioca erozije. Trebalo bi stvoriti uslove da zemljište što više upija vodu, a da višak vode otiče, bez narušavanja strukture zemljišta.
  Moć zemljišta da upija vodu povećava se popravkom strukture zemljišta, što se postiže povećanjem količine humusa, odnosno đubrenjem organskim đubrivima. Takođe, efikasno je i zasejavanje trava koje se upotrebljavaju za zelenišno đubrenje.
  Popravkom fizičkih osobina zemljišta može se samo delimično smanjiti stepen erozije. Ukoliko je pad terena veći, samim tim i brzina oticanja vode je veća, čime je jača i eroziona snaga vode. Takođe, i dužina redova sa podužnim padom terena može znatno uticati na moć erozije. Ukoliko su redovi duži, utoliko je eroziona snaga veća. Da bi se to onemogućilo, vodotoci u redu moraju se prekidati da bi se voda u slivu prekidala i infiltrirala u dublje slojeve zemljišta. Zato, na strmim terenima redove sa vinovom lozom trebalo bi postavljati poprečno u odnosu na pad terena.
  Od bioloških mera borbe protiv erozije mogu se primeniti sledeće:
  – Zasnivanje zasada šumskog drveća van vinogradarskog područja,
  – Povećanje humusa u zemljištu unošenjem većih doza organskog đubriva,
  – Setva trava za zelenišno đubrenje i zatravljivanje,
  – Postavljanje špalira vinove loze poprečno na pravac pada terena, i dr.
  Mehaničke mere, koje se najčešće primenjuju su:
  • Obrazovanje terasa sa terasnim platoima,
  • Formiranje kanalske mreže,
  • Izgradnja brana i manjih alumulacija za prihvatanje vode.

  Mnogi tereni namenjeni podizanju vinograda su jako strmi za zasnivanje vinograda da se moraju terasirati zbog prilagođavanja mehanizaciji prilikom obrade zemljišta, nege i zaštite i drugih poslova.
  Na velikim nagibima vinograda, stalna je opasnost od svlačenja sitne i rastresite zemlje sa viših položaja na niže. Tome naročito doprinosi rigolovanje zemljišta. Tako se čokoti na višim položajima ogoljuju čime se izlažu opasnosti od sušenja leti i izmrzavanja zimi. Čokoti u podnožju, usled svlačenja zemlje bivaju više zatrpavani, što ometa ne samo obradu, već i negu takvih čokota.

  Mr Branko Tanasković

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.