PDV u poljoprivredi

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513331
  Stefanović Živko
  Učesnik

   Porez na dodatu vrednost( PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano.Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti poljoprivrede i šumarstva.

   Postoje dve stope PDV-a: Opšta stopa od 20% i posebna stopa PDV od 10% po kojoj se oporezuju promet hleba, mleka, mlečnih proizvoda, brašna , šećera, jestivog ulja , masti, meda, voća, povrća, mesa, ribe, jaja, žitarica, đubriva, sredstava za zaštitu, sadnog materijala, smeša za ishranu stoke i žive stoke.PDV se ne plaća na promet zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog), kao i na davanje u zakup tog zemljišta;
   Poljoprivrednik postaje obveznik PDV kada u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 8.000.000,00 dinara, i dužan je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu i to najkasnije do isteka roka za predaju periodične poreske prijave. Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji je ostvario promet manji od 8.000.000,00 dinara, a koji se dobrovoljno opredelio za obavezu plaćanja PDV,

   U ukupan promet ulaze prihodi:
   1. Od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda
   2. Od premija povezanih sa prometom dobara (premija za mleko)
   3. Od izvršenih poljoprivrednih usluga

   NAPOMENA: U ukupan promet ne uračunavaju se podsticaji koji nisu povezani sa prometom dobara i usluga ( regresi, podsticaji po grlu stoke).Poljoprivrednik obveznik PDV je dužan da:
   – Podnese poresku prijavu
   – Izdaje račune o izvršenom prometu dobara i usluga
   – Vodi evidenciju u skladu sa zakonom
   – Obračunava i plaća PDV i podnosi poreske prijave
   – Dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa zakonom

   NAPOMENA: Obveznik PDV najmanje dve godine mora ostati u sistemu PDV, a po isteku roka ukoliko ne ispuni obavezan uslov za ostanak u sistemu može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV.Poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu zakonom.

   Savetodavac za agroekonomiju, Živko Stefanović dipl.ing

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.