Pakovanje, skladištemje i transport organskih proizvoda-Biljana Nikolić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512762
  Nikolić Biljana
  Učesnik

   Pakovanje, skladištemje i transport organskih proizvoda-Biljana Nikolić

   Organski proizvodi pakuju se u ambalažu od biorazgradivih i prirodnih materijala. Upakovani proizvod koji je rezultat organske proizvodnje mora da ima deklaraciju. U deklaraciji organskog proizvoda mora da stoji: naziv proizvođača/uvoznika, zemlja porekla, godina proizvodnje, rok trajanja proizvoda, broj i datum izdavanja serifikata, (kada se radi o prehrambenim proizvodima, navode se i svi sastojci po redosledu njihovog masenog učešća, adetivi i metoda prerade proizvoda).
   Ako su organski proizvodi upakovani i obeleženi, mogu se čuvati u istim prostorijama skladišta sa proizvodima iz konvencionalne prpizvodnje, u posebnom delu koji je obeležen.
   Ako se u skladištenim objektima pored organskih proizvoda nalaze i drugi poljoprivredni proizvodi:
   1. organski proizvodi čuvaju se zasebno od ostalih poljoprivrednih proizvoda, odnosno hrane ili hrane za životinje,
   2. moraju da se preduzimaju potrebne mere kojima se obezbeđuje identifikacija pošiljke organskih proizvoda i onemogućava mešanje ili zamena sa proizvodima iz konvencionalne prpizvodnje,
   3. moraju da se preduzimaju odgovarajuće higijenske mere, čija se delotvornost proverava pre skladištenja organskih proizvoda.
   Prilikom skladištenja, treba voditi računa da organski proizvodi u svako doba budu jasno prepoznatljivi.
   Na proizvodnoj jedinici na kojoj se obavlja organska proizvodnja bilja i životinja ne mogu se skladištiti sirovine koje nisu proizvedene metodama organske proizvodnje.
   Sertifikovani organski proizvodi prevoze se odvojeno od proizvoda iz konvencionalne proizvodnje, a ako su sertifikovani organski proizvodi upakovani i obeleženi mogu se prevoziti zajedno sa proizvodima iz konvencionalne prpizvodnje.
   Organski proizvodi do drugih objekata, uključujući veleprodaju i maloprodaju, moraju da se prevoze u odgovarajućem pakovanju, kontejnerima ili vozilima koja su zatvorena, tako da se sadržaj ne može zameniti bez diranja ili oštećenja pečata i etikete, ne dovodeći u pitanje oznake kojima je obeležen organski proizvod, a na kojima je navedeno:
   1. ime i adresa, odnosno naziv i sedište proizvođača, kao i vlasnika ili prodavca proizvoda, ako ova lica nisu istovremeno proizvođači,
   2. naziv proizvoda, odnosno hrane ili hrane za životinje, uz navođenje da je u pitanju organski proizvod,
   3. naziv, odnosno broj koda ovlašćene kontrolne organizacije koja vrši kontrolu,
   4. ako je potrebno, identifikaciona oznaka serije, koja omogućava povezivanje serije sa evidencijama proizvođača.
   Podaci koji su navedeni na ovim oznakama mogu biti navedeni u pratećem dokumentu, ako se prateći dokument može povezati sa ambalažom, kontejnerom ili prevoznim sredstvom organskog proizvoda, s tim što taj dokument treba da sadrži i podatke o dobavljaču i/ili prevozniku.
   Zatvaranje ambalaže, kontejnera ili vozila u toku prevoza organskih proizvoda nije obavezno ako:
   1. postoji direktan prevoz između dva proizvođača koji su uključeni u organsku proizvodnju,
   2. proizvode prati dokument u kome su navedeni svi podaci,
   3. pošiljalac i primalac evidentiraju podatke o prevozu, koji su dostupni ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji.
   Po prijemu organskog proizvoda, proverava se da li su ambalaža ili kontejner u kome se proizvod nalazi dobro zatvoreni, kao i da li su prisutne oznake , a zatim se ti podaci međusobno upoređuju i evidentiraju.

   Literatura:Organska poljoprivredna proizvodnja, dr Snežana Oljača

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.