ORGANI UPRAVLJANJA POLJOPRIVREDNE ZADRUGE – Rašić Suzana

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512798
  Rašić Suzana
  Učesnik

   Poljoprivredna zadruga je, u skladu sa zadružnim vrednostima i zakonom, sredstvima poljoprivrednika i drugih lica, dobrovoljno osnovana privredna organizacija, u cilju unapredjenja njihovog samostalnog privredjivanja, nad kojom oni ostvaruju kontrolu i snose rizik njenog poslovanja. Poljoprivrednici svojim sredstvima, udelima, osnivaju zadrugu i obezbeđuju uslove za njen rad. Time se stvara zajednička, odnosno zadružna svojina nad sredstvima za proizvodnju. Zadruga, odnosno njena imovina nije vlasništvo pojedinca.
   Organi zadruge su skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i direktor. Veće zadruge mogu da imaju i skupštinu predstavnika zadrugara. Manje zadruge ne mora da imaju upravni odbor već se poslovi ovog organa prenose na drugi organ, uglavnom na skupštinu.
   Nadležnosti organa zadruge su utvrđene zakonom i zadružnim pravilima.
   Skupštinu zadruge čine svi zadrugari. Ona je najviši organ zadruge. Zadrugari sa jednakim pravom odlučuju u ovom organu, po principu jedan zadrugar – jedan glas. Skupština zadruge zaseda najmanje jedanput godišnje.
   Skupština zadruge je, pre svega, nadležna da:
   – odlučuje o zadružnim pravilima,
   – bira i razrešava direktora i druge organe zadruge,
   – donosi planove razvoja zadruge,
   – utvrđuje poslovnu politiku zadruge,
   – odlučuje o statusnim promenama i prestanku zadruge,
   – usvaja završni račun i izveštaje o poslovanju,
   – odlučuje o drugim pitanjima od interesa za zadrugu
   Upravni odbor se bira od članova izabranih na skupštini zadruge iz redova zadrugara. Ovlašćenja upravnog odbora su, pre svega, da:
   – predlaže skupštini zadruge plan rada i razvoja zadruge,
   – priprema predloge odluka skupštini zadruge i izvršava te odluke,
   – sprovodi poslovnu politiku utvrđenu na skupštini zadruge i podnosi izveštaje o ostvarivanju te politike,
   – podnosi izveštaje skupštini o poslovanju zadruge i
   – donosi investicione odluke.
   Predsednik i članovi upravnog odbora solidarno odgovaraju za štetu učinjenu zadruzi odlukom u čijem su donošenju učestvovali.
   Nadzorni odbor se bira od članova zadruge na skupštini. Predsednik i član upravnog odbora, kao i direktor zadruge ne mogu da budu članovi nadzornog odbora.
   Nadležnost nadzornog odbora u zadruzi je da:
   – kontroliše rad organa zadruge, naročito direktora i upravni odbor;
   – kontroliše ispravnost sastavljanja knjigovodstvenih iskaza, finansijskih izveštaja odnosno poslovnih knjig uopšte:
   – razmatra izveštaje o poslovanju koji se podnose skupštini zadruge;
   – razmatra izveštaje revizora i predlaže mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i da
   – proverava predloge o raspodeli ostvarene dobiti.
   Upravni odbor i direktor su dužni da nadzornom odboru omoguće uvid u sva dokumenta o poslovanju zadruge.
   Direktora zadruge bira skupština zadruge. Ako skupština ne izabere direktora, imenuje vršioca dužnoshi direktora na period do godinu dana, nakon čega ponavlja postupak izbora ovog rukovodioca. Za direktora ne može da bude izabran:
   – predsednik upravnog odbora i
   – član ili predsednik nadzornog odbora zadruge
   Direktor zadruge vrši funkciju upravljanja i rukovođenja. On je inokosni organ upravljanja, što znači da vrši ulogu upravljanja kao pojedinac.
   Direktor ima ovlašćenja da:
   -organizuje poslovanje zadruge u skladu sa zakonom,
   -sprovodi odluke organa upravlanja,
   -zastupa zadrugu u odnosima sa poslovnim partnerima i drugim subjektima u okruženju,
   -ostvaruje kontrolu izvršavanja odluka i o bitnim poslovnim promenama obaveštava upravni odbor i skupštinu zadruge i dr.
   Direktor može da bude razrešen dužnosti zbog nezakonitosti u radu i lošeg poslovanja zadruge, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zadružnim pravilima.

   Rašić Suzana

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.