MINIMALNI NACIONALNI STANDARDI ZA MERU 1 IPARD PROGRAMA – Todo Terzić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512614
  Terzić Todo
  Učesnik

   Pripreme za sprovođenje IPARD programa u Srbiji se polako privode kraju. Pored institucija koje će biti uključene u sprovođenje IPARD-a, pripremaju se i zainteresovani proizvođači, koji žele da unaprede svoje proizvodne kapacitete. Mera 1 IPARD programa odnosi se na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih proizvođača. Ciljevi koji se postižu kroz ovu meru su jačanje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta. Potencijalni korisnik, čija je aplikacija uspešna, nakon realizacije investicije mora da zadovolji minimum nacionalnih standarda. Zavisno od strukture proizvodnje usklađuju se i kriterijumi za ispunenje nacionalnih standarda, koji su definisani sledećim Zakonima i podzakonskim aktima:

   1. Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

   Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ( ,, Službeni glasnik RS,, br. 29/13)
   Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva (,,Službeni glasnik RS,, br. 111/09)

   2. Zakon o veterinarstvu ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 91/05, 30/10)

   Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara,živine i kunića (,,Službeni glasnik RS,, br. 81/06)
   Pravilnik o sadržaju i sprovođenju opštih i specifičnih uslova higijene hrane (,,Službeni glasnik RS,, br. 78/10)

   3. Zakon o stočarstvo ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 41/2009)

   Pravilnik o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima (,,Službeni glasnik RS,, br .103/09)
   Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za upis u registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 67/09)

   4. Zakon o dobrobiti životinja ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 41/2009)

   Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u vezi prostora , prostorija i opreme koji moraju biti ispunjeni u objketima u kojima se drže i uzgajaju određene vrste i kategorije životinja, kao i sadržaj i način vođenja evidencije (,,Službeni glasnik RS,, br. 6/10)
   Pravilnik o načinu obeležavanja goveda i vođenju evidencije o obeleženim govedima (,,Službeni glasnik RS,, br. 57/2009)
   Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o načinu obeležavanja goveda i vođenju evidencije o obeleženim govedima (,,Službeni glasnik RS,, br.14/2010)
   Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja (,, Službeni glasnik RS, br.94/2010)
   Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza (,,Službeni glasnik RS,, br.6/2011)
   Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza (,,Službeni glasnik RS,, br.57/2011)
   Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije kopitara, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije kopitara (,,Službeni glasnik RS,, br.72/2010)

   5. Zakon o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS,, br. 72/2009, 81/2009, 24/2011)

   6. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RS,, br.135/2004)

   Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržine zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RS,, BR. 69/2005)

   7. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS,, br.101/2005)

   8. Zakon o opštem upravnom postupku (,, Službeni list SRJ,, br. 33/97, 3172001)

   Pored zadovoljavanja standarda, potrebno je da se dokaže i ekonomska održivost projekta preko jednostavnog biznis plana, za investicije do 50.000 evra. Kumulativni novčani tok mora biti pozitivan.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.