Kako do sertifikata

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514724
  Milinković Jovan
  Učesnik

   У нашој земљи влада све веће интересовање пољопривредника за прелазак са конвенционалне на органску производњу. Узимајући то у обзир, у даљем тексту биће наведен поступак уласка и укључивања у органску производњу.
   Први корак је успостављање контакта са овлашћеном контролном организацијом. Министарство пољопривреде сваке године овлашћује контролне организације и објављује њихов спиак почетком године. Након тога произвођач подноси пријаву за укључивање у органску производњу. Пожељно је да се пријава попуни што прецизније и тачније, јер су подаци из пријаве оно што ће контролор проверавати на терену. На основу пријаве произвођач са овлашћеном контролном организацијом закључује уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи и том приликом добија се евиденциони број. Након потписивања уговора сертификациона кућа прави план изласка и контроле.
   Пре саме сертификације производа, потребно је да прође одређени период, односно период конверзије. Период конверзије за једногодишње биљне врсте траје најмање две године пре сетве, код пашњака и вишегодишњег крмног биља најмање две године пре коришћења као хране за животиње. Код вишегодишњих биљних врста треба да прође најмање три године пре прве бербе органских производа. У одређеним случајевима тај перод може се скратити, и то када производне парцеле припадају подручјима која су под мерама програма из области заштите животне средине, као и када су производне парцеле биле део природне или пољопривредне области која није третирана производима која нису дозвољени у органској производњи у току претходног периода од најмање три године и ако за то постоје јасни докази.
   Након закљученог уговора између произвођача и контролне организације произвођач је у обавези да примењује методе органске производње и производњу обавља у складу са законом о органској производњи. Такође, произвођач је у обавези да сваке године обавештава контролну организацију о динамици производње, да води евиденцију о производњи у складу са упутством контролне организације, као и да омогућава контролној организцаији вршење контроле.
   Након истека периода конверзије, на основу извештаја о извршеним контролама и захтева произвођача, овлашћена контролна организација доноси одлуку о сертификацији и издаје сертификат да је производ произведен применом метода органске производње. Сертификат је документ који потврђује да је производ добијен применом метода органске производње и важи у периоду од годину дана. Сертификат у себи садржи све неопходне податке, а то су број сертификата; назив, седиште и број кода овлашћене организације; назив, адресу или седиште произвођача и делатност коју обавља; врсту органског производа и његову процењену количину за годину дана; период важења сертификата; датум контроле; датум и место издавања, као и печат овлашћене организације и потпис овлашћеног лица у тој организацији.
   У оквиру једног газдинства дозвољено је имати и производну јединицу на којој се примењује и конвенционална производња, али под следећим условима. Произвођач је у обавези да омогући контролној организацији вршење контроле и те производне јединице. Такођи, у обавези је и да води одвојену евиденцију и за органску и за конвенционалну производњу. Сорте биљака које се гаје у органској и конвенционалној производњи морају се лако разликовати. Животиње морају бити различитих врста, осим у случају риба и других водених животиња када могу бити исте врсте, али смештене на одвојеним локацијама.
   Постоји могућност и групне сертификације. Спроводи се тако што организатор производње закључује уговор о сарадњи са другим произвођачима који обављају сличну врсту производње и то на производним јединицама. Оргаизатор производње закључује уговор са овлашћеном контролном организацијом у коме се наводе сви произвођачи кооперанти, бројеви и површинекатастарских парцела на којима ће се обављати органска производња и катастарскеопштине и биљне врсте, односно број грла/јединки. Овлашћена контролна организација издаје сертификат који гласи на име организатора производње, а у сертификату су наведени сви произвођачи кооперанти.
   Домаћи сертификовани производ обележава се знаком „ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД“, са националним знаком и логом овлашћене контролне организације.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.