Izmenjeni član 17 IPARD pravilnika u vezi polj. gazdinstva bez knjigovodstva

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514880
  Pavlović Goran
  Učesnik

   „Члан 17.
   Уз захтев из члана 16. овог правилника доставља се следећа документација:
   1) пословни план, у складу са чланом 12. овог правилника;
   2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на
   годину у којој се подноси захтев;
   3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то:
   (1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или
   (2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области
   пољопривреде и/или ветерине, или
   (3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о
   стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву
   да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном
   трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД
   подстицаја, или
   (4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом
   пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;
   4) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) овог правилника;
   5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног
   органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту,
   односно седишту подносиоца захтева;
   6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране
   надлежне пореске управе;
   7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место контроле предмета инвестиције,
   односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис
   поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у
   случају да није успостављен катастар непокретности;
   8) ако подносилац захтева није власник земљишта, односно објекта који је одредио за место
   контроле предмета инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење
   предметног земљишта, односно објекта који је уписан у катастар непокретности, као и извод из
   катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.