Cvetanje i oplodnja kod oraha

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513535
  Stefanović Dejan
  Učesnik

   Proizvodnja oraha u Srbiji je deficitarna i karakteriše je neredovnost prinosa, neujednačen kvalitet plodova, nizak prosečni prinos. Na sve to utiču brojni faktori (klimatski, zemljišni, neadekvatan sortiment konkretnim agroekološkim uslovima, tradicionalne navike uzgoja i ekploatacije oraha tj. ekstezivnost u proizvodnji, …).

   Jedan od limitirajućih faktora šireg i uspešnijeg gajenja oraha je njegova osetljivost prema niskim temperaturama (pogotovu rani jesenji i pozni prolećni mrazevi). Kod oraha je izuzetno značajan pravilan izbor sorti za svaki mikrorejon gajenja, pri tom to podrazumeva prilagodljivost tih sorata konkretnim agroekološkim uslovima ali i odgovarajući sklop sorata u pogledu oprašivanja kao preduslova dobrog prinosa.

   Od početka, tipa, trajanja i obilnosti cvetanja zavisi oprašivanje i oplodnja, zametanje, rizik od poznih prolećnih mrazeva a samim tim i rodnost oraha. Vreme početka cvetanja uslovljeno je naslednim osobinama, ali će i od agroekoloških posebno temperaturnih uslova u pojedinim lokalitetima zavisiti i vreme početka i dužina trajanja cvetanja oraha.

   Tip cvetanja određen je vremenom cvetanja muških cvetova (resa) i ženskih cvetova. Za orah je karakteristično neistovremeno sazrevanje muškog i ženskog gametofita, tj. dihogamija koja je kod sorata oraha izražena češće kao protandrija (resanje nastupa pre cvetanja), a ređe kao protaginija (cvetanje ženskih cvetova pre resanja). Istovremeno cvetanje ženskih cvetova i resanje (mužkih cvetova) je zastupljeno kod manjeg broja današnjih sorti.

   Muški cvetovi grupisani su u rese i nalaze se na prošlogodišnjim grančicama (letorasti), dok se ženski nalaze na mladarima iz tekuće vegetacije i obično po 2-3 zajedno, ali mogu i više ili pak samo po jedan. Ženski cvetovi se nalaze na vrhu mladara, ali mogu se razvijati i iz lateralnih (bočnih) pupoljaka. Stabla oraha sa lateralnim cvetanjem imaju veći potencijal rodnosti. Osobina lateralnog cvetanja je značajna i za banku gena i proces oplemenjivanja.

   Orah je samooplodna voćka, ali zbog izražene dihogamije upućen je na oprašivače. Iz terminalnih pupoljka oraha narednog proleća formiraju se mladari sa obično većim brojem ženskih cvetova na vrhu. Broj ženskih cvetova uz brojne druge činioce utiče na brojnost zametnutih plodova i veličinu prinosa (odnosno potencijalnu rodnost oraha). Naime, za dobru rodnost oraha potrebna je oplodnja 60-80% ženskih cvetova, što je dosta veći procenat u odnosu na neke druge voćne vrste (gde je najčešće to 5-15%). Cvetanje ženskih cvetova traje do oko 15 dana, a resanje (cvetanje muških cvetova) oko 8-10 dana. Vreme cvetanja uslovljeno je kao što je prethodno spomenuto genotipom sorte i vremenskim prilikama, ali se može generalno reći da cvetanje muških cvetova tj. resanje oraha u našim agroekološkim uslovima obično počinje tokom treće dekade aprila i početkom maja, odmah posle listanja. Toplo vreme u proleće više utiče na početak resanja nego na pojavu ženskih cvetova. Orah stvara ogromne količine polena što je posledica načina njegovog oprašivanja (vetrom). Nakon oslobađanja iz antera polen održi svoju funkcionalnu sposobnost svega 2-3 dana. Pozni prolećni mrazevi ili dug kišni period u vreme cvetanja značajno će smanjiti rodnost oraha.

   Imajući u vidu sve pomenuto može se reći da su oprašivanje i oplodnja kritična fenofaza oraha i samo pažljivim odabirom lokacije zasada, sortimenta, rasporedom sorata uz ostale agrotehničke mere može se doprineti uspešnom gajenju.

   Dejan Stefanović, dipl.ing.polj.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.