Rđasta grinja Aculus schlechtendali – Gordana Jovanović

#487103
Jovanović Gordana
Učesnik

  Osim plamenjače, monilije, rdje, šupljikavosti lišća, rogača i drugih bolesti, na šljivi štete mogu načiniti i štetni insekti. Osim šljivine ose (Hoplocampa sp.) koja se suzbija u precvetavanju šljive (kada otpadne 70-80 % belih, kruničnih listića), direktne štete na plodu može načiniti šljivin smotavac (Cydia funebrana) koji u našim uslovima ima dve generacije.

  -Leptiri I generacije se pojavljuju tokom maja i juna kada su plodovi šljive veličine oko 10 mm. Napadnuti plodovi nakon ubušivanja gusenice poplave, zaostaju u porastu, a na mestu ubušivanja pojavljuje se smola. Takvi plodovi pre vremena sazrevaju i otpadaju.
  -Leptiri II generacije javljaju se u julu i avgustu, kada su plodovi šljive već poluzreli, gusenica se ubušuje u plodove, oštećuje ih i zagadjuje svojim izmetom. Kada su leta vlažna i sveža može se očekivati jača pojava ove štetočine.
  Od preparata primeniti registrovani insekticidi.
  Mr Gordana Jovanović
  PSSS Leskovac