Odgovor na: Pašnjaci na Staroj planini

#588702
Vidanović Srđan
Učesnik

    Травни покривач природних травњака на овим површинама чине зељасте биљке и то су у највећој мери заступљене вишегодишње врсте које имају способност вегетативног обнављања , т.ј. изумирање надземних делова и образовање нових изданака сваке године у току трајања живота биљака. У састав травног покривача на овим пашњацима заступљене су: 1.вишегодишње влатасте траве, 2. мањи проценат легуминоза, 3.остале врсте различитих ботаничких породица.
    Обзиром да квалитет травног покривача зависи од застгупљености вишегодишњих влатастих трава као и продукција зелене масе ове травне површине су нископродуктивне и углавном су заступљене у травном покривачу врсте ниских приноса као што су): луковичаста ливадарка-Poa Bulbosa, мирисавка Antoxantum odoratum, све ситне врсте из рода вијука као што су Festuka ovina, Festuka sulkata, Festuka pungens, Festuka varia, итд, и јако распрострањена врста Nardus strikta тврдача, као и врсте из других родова. Средњи принос овох врста је мали и износи 500 до 600 кг сена по једном хектару или 3 до 4000 кг зелене масе. Обзиром на камени терен и јаке косине могућност поправке травног покривача на овим површинама је доста ограничен као и могућност мелиорације. Ове површине треба одржавати ограниченом испашом као и чишћењем од жбунастих врста дрвенастих биљака као што су: клeка, граб, шипурик и друге врсте акцијом чишчења сваког пролећа пре почетка испаше.
    Ове пашњачке површине су велике и испаша на њима почиње крајем априла , или почетком маја месеца и траје до октобра , али у сувим годинама често је слаба продуктивност травне масе па су сточари принуђени да се селе у богатија подручја.

    Видановић Срђан, дипл.инг.