Odgovor na: Vrste poljoprivrednih zadruga

#588690
Vesna Manić
Učesnik

  Пољопривредне задруге у Србији у односу на делатност коју обављају могу бити опште и специјализоване задруге (ратарске, воћарске, виноградарске, повртарске, сточарске, пчеларске итд).
  Пољопривредне задруге обављају више пољопривредних као и непољопривредних делатности које су међусобно повезане са пољопривредом. Задруге пољопривредника снабдевају потребним импутима, откупљују, пласирају, прерађују њихове производе, прижају услуге у организовању и развоју сеоског туризма.
  Пословање специјализованих или посебних задруга је усмерено пре свега на организацији производње одређених производа, њихову прераду и пласман на тржиште.
  Стамбене задруге организују изградњу и одржавање станова, гаража и пословних простора за задругаре, ангажована средства задругара уређују се појединачним уговором између стамбене задруге и чланова задругара у складу са прописима и задружним правилима.
  Занатске задруге се баве израдом и продајом својих производа домаће радиности, врше занатске услуге, обезбеђују средства за производњу и остале послове од интереса за пословање задруге.
  Произвођачко-потрошачке задруге остварују своји делатност у области промета роба и услуга, откупом пољопривредно-прехрамбених производа и даљом продајом на тржиште. Овом тип задруга припадају задруге сеоског туризма, занатске задруге које се баве израдом и продајом својих производа домаће радиности, пружају разне врсте услуга попут угоститељских, маркетиншких, организованог одмора, путовања итд.
  Радничке задруге обављају делатност кроз економско удруживање запослених који су уједно и чланови задруге, обављају услуге производњом и продајом својих производа.
  Социјалне задруге обављањем делатности остварену добит улажу у остваривање социјалне сигурности грађана.
  Студенско-омладинске задруге обезбеђују задругарима обављање привремени и повремених послова у циљу стицања додатних средстава за задовољавање економских, културних и личних потреба.
  Целокупан период функционисања задруге, без обзира на услове у којима се обавља задружна делатност, усмерена је на економску и социјалну сигурност задругара и шире популације и требало би да буде приоритет од ког се полази при оснивању задруге.