Odgovor na: ZADRUGARSTVO

#579540
Milojić Miljan
Učesnik

  ЗАДРУГАРСТВО У СРБИЈИ

   

  Према Закону о задругама ( Службени  гласник РС бр 112/ 2015 ) земљорадничку задругу може формирати најмање пет земљорадника и других физичких лица  која у својини имају или по неком другом основу користе  земљиште, објекте или средства за рад у пољопривреди и не живе у заједничком домаћинству са оснивачем

  Основне делатности  земљорадничке задруге су  уговарање производње са задругарима,  набавка репроматеријала за задруге,  обављање услуга,  складиштење и продаја  њихових производа,  као и  сопствених производа произведених у оквиру задруге. Земљорадничке задруге у свом пославању користе сопствену имовину , имовину задругара и других правних и физичких лица по посебним условима и уговoрима.

  Пољопривредне задруге у Србији најчешће се баве примарном пољопривредном производњом,  и то више биљном него сточарском.  Набавка пољопривредних инпута , откуп и пласман пољопривредних производа  представљају најзначајније изворе прихода за пољопривредне задругеорима.

   

  Људски потенцијал у земљорадничким задругама чине задругари,  кооперанти и запослени,  тј сви они који испуњавају услове да послују са задругом.

  Идентитет  савремене задруге  одређују три компоненте :

  • Дефиниција задруге – Задруга је аутономна асоцијација  добровљно удружених лица  са циљем остварења њихових заједничких, економских, социјалних и културних потреба и жеља, кроз заједнички поседован и демократски контролисан привредни субјект.
  • Задружне вредности –  основни систем вредности задружног покрета на којима почива свака задруга обухвата самопомоћ,  демократију,  једнакост,  праведности,  солидарност , самоодговорност.
  • Задружни принципи – алати за успешно задружно организовање помоћу којих задруге у пракси примењују задружне вредности . Задружни принципи су : добровољно и отворено чланство,  демократска контрола чланова,  економска партиципација чланова,  аутономија и независност, образовање,  обука и информисање, међузадружна сарадња и брига за заједницу

   

  дипл.инж Милојић Миљан