PSSS Beograd – Bilten br. 1 – 2024

Sadržaj:

 1. Šta utiče na cenu pšenice u proizvodnji? Mr Mladen Pavlović
 2. Zadruge kao način udruživanja, Jelena Jovanović,dipl.inž.
 3. Rezidba šljive čačanska rodna, Dr Dejan Marinković
 4. Regeneracija i podmlađivanje voćaka, Master inž.voćarstva i vinogradarstva-Radmila Koprivica
 5. Zimska nega zasada jagode u intenzivnoj proizvodnji, Zoran Janković dipl.inž.
 6. Sadnja voća, Ljiljana Gvozdić dipl.inž.
 7. Prednost gajenja travno-leguminoznih smeša, Miloš Nikoletić, dipl.inž.
 8. Proizvodnja rena, Violeta Veličković, dipl.inž.
 9. Setva krmnih kultura Dragana Stoiljković, dipl.inž.
 10. Folijarna ishrana povrća, Mr Anka Kačarević
 11. Prihrana pšenice, Marija Milovanović, dipl.inž.
 12. Mehurasta gar kukuruza(ustilago maydis), Tamara Mihailović,dipl.inž.
 13. Jagodina grinja, Tarsonemuspallidus, Mr Elenora Onć Jovanović
 14. Značaj Bolesti i štetočine-maline,Marija Milenković, Master Organske proizvodnje
 15. Aktuelni tretmani breskve i nektarine, Bojan Mijatović,dipl.inž.
 16. Plodnost velikog jorkšira i švedskog landrasa, Olgierd  Jastšenjski, dipl.inž.
 17. Obrada stočnih hraniva suvom toplotom, Dragoljub Krajnović, dipl.inž.

Sadržaj:

1.Značaj izvoza povrća u razvoju povrtarske proizvodnje-Mr Mladen Pavlović

2.Pojava retrovegetacije kod koštičavog voća-Master inž.voćarstva i vinogradarstva-Radmila Koprivica

3.Procena rodnog potencijala jabučastih voćaka-Zoran Janković  dipl.inž.

4.Jesenje folijalno đubrenje voćaka-Dr.Dejan Marinković

5.Orah-berba, skladištenje i upotrebna vrednost-Radena Pljakić dipl.inž.

6.Prednost gajenja travno -leguminoznih smeša-Miloš Nikoletić dipl.inž.

7.Obrada zemljišta u povrtarstvu-Dragana Stoiljković dipl.inž.

8.Krmno bilje u ishrani preživara kabastom hranom-Olgierd Jastšenjski dipl.ing.

9.Proliferacija jabuke ( Apple proliferation phytoplasma)-Marija Milenković dipl.inž.

10.Ishrana priplodnih junica-Dragoljub Krajnović  dipl.inž.

11.Plodosmena-Uslov uspešne poljoprivredne proizvodnje-Mr Eleonora Onć Jovanović

12.Delovanje organskih đubriva na porast biljaka-Mr Anka Kačarević

13.Zaštita ozimih useva od štetnih glodara i insekata-Bojan Mijatović dipl.inž

14.Prašna krastavost krompira ( Spongospora subterranea)-Tamara Mihailović dipl.inž.

15.Podela hraniva -Violeta Veličković dipl inž.

 1. Ekonomska efikasnost ratarske proizvodnje na porodičnom gazdinstvu-Mr Mladen Pavlović
 2. Letnja rezidba oblačinske višnje za mašinsku berbu-Dr.Dejan Marinković
 3. Letnja rezidba kajsije-Master inž.voćarstva i vinogradarstva-Radmila Koprivica
 4. Pakovanje voća i priprema za tržište,Radena Pljakić dipl.inž.
 5. Staklavost plodova jabuke,Zoran Janković dipl.inž.
 6. Amino kiseline i njihova uloga u rastu i razvoju biljaka Mr Anka Kačarević
 7. Ne palite strnjike,Dragana Stoiljković dipl.inž.
 8. Cena po kvalitetu pšenice,Miloš Nikoletić dipl.inž.
 9. Tehnologija proizvodnje uljane repice,Violeta Veličković dipl inž.
 10. Viroza paprike,Mr Eleonora Onć Jovanović
 11. Malinina buba(bByturus tomentosus),Tamara Mihailović dipl.inž.
 12. Značaj jabukovog smotavca-Carpocapsa pomonella u proizvodnji jabuke,Bojan Mijatović dipl.inž
 13. Značaj suzbijanja korova posle žetve strnih žita,Marija Milenković dipl.inž.
 14. Ishrana odlučene prasadi u fazi predtova,Dragoljub Krajnović dipl.inž.
 15. Podešavanje kombajna za žetvu,Željko Lazić dipl.inž.
1.Prednosti i mane uvođenja sistema e Agrara u Srbiji – Mr Mladen Pavlović
2.Nega mladog zasada maline – Master ing.voćarstva i vinogradarstva Radmila Koprivica
3.Proizvodnja lešnika-integralni pristup – Dr Dejan Marinković
4.Hemijska proreda plodova jabuke – Zoran Janković dipl.ing.
5.Uloga prognozno izveštajne službe u proizvodnji voća i grožđa – Radena Pljakić dipl.ing.
6.Aktuelni tretmani vinove loze – Bojan Mijatović dipl.ing.
7.Bakteriozna plamenjača – Tamara Mihailović dipl.ing.
8.Štetočine kupusa i karfiola – Mr Eleonora Onc Jovanović
9.Zaštita koštičavog voća od prouzrokovača monilije-monillia laxa – Marija Milenković dipl.ing.
10.Postrna setva suncokreta – Mr Anka Kačarević
11.Agrotehnika paradajza na otvorenom – Miloš Nikoletić dipl.ing.
12.Pasulj – Violeta Veličković dipl.ing.
13.Stajnjak-organsko đubrivo – Dragana Stoiljković dipl.ing.
14.Ishrana ovnova – Oliverd Jastšenjski dipl.ing.
15.Ušno markiranje i obeležavanje svinja – Dragoljub Krajnović dipl.ing.
16.Sistem izđubravanja tečnog stajnjaka – Željko Lazić dipl.ing.

Sadržaj Biltena:

1.Ekonomičnost organske proizvodnje u poljoprivrdi,Mr Mladen Pavlović

2.Sadnja voćaka, Radmila Koprivica, mast. inž. voćarstva i vinogradarstva

3.Zimska rezidba izdanačke leske,Dr.Dejan Marinković

4.Nega voćaka u periodu zimskog mirovanja,Zoran Janković dipl.inž.

5.Plamenjača salate Bremia lactucae i siva trulež Botritis cinerea najznačajnije bolesti salate gajene u zaštićenom prostoru,Dr Milan Šević

6.Bakterioza voća i vinove loze-rak korena i korenovog vrata,Bojan Mijatović dipl.inž.

7.Sušenje izdanaka kupine(prouzrokovač Leptosphaeria coniothyrium),Tamara Mihailović dipl.inž.

8.Najznačajnije štetočine kupusnjača,Mr.Eleonora Onć Jovanović.

9.Zaštita voćnih vrsta nepesticidnim merama za vreme zimskog mirovanja,Marija Milenković dipl.inž.

10.Značaj kupusnjača u održivoj poljoprivredi,Mr Anka Kačarević

11.Proizvodnja začinskog i lekovitog bilja,Miloš Nikoletić dipl.inž.

12.Sastavljanje plodoreda,Violeta Veličković dipl.ing.

13.Rokovi setve,sadnje povrća,Dragana Stoiljković dipl.ing.

14.Ophođenje prema obolelim životinjama,Olgierd Jastšenjski dipl.ing.

15.Činioci koji utiču na selekciju goveda,Dragoljub Krajnović dipl.ing.

16.Mašinski prstenovi,Željko Lazić dipl.ing.

1. Položaj Srbije na svetskom tržištu meda – Mladen Pavlović
2. Lan – Milica Janković
3. Crveni Vijuk – Miloš Nikoletić
4. Proizvodnja radiča(Cihorium intubus) – Anka Kačarević
5. Plodored u povrtarskoj proizvodnji – Violeta Veličković
6. Primena agrotehničkih mera za popravku prirodnih travnjaka – Dragana Stoiljković
7. Visoko vreteno jabuke u dugoj rezidbi – Dejan Marinković
8. Gajenje aronije – Radmila Koprivice
9. Mušmula kao hrana i lek – Zoran Janković
10. Suzbijanje braon mramoraste stenice (halyomorpahalys) – Milan Šević
11. Mala(ceutorhynchus pallidactylus) i velika (c.napi) repičina pipa – Eleonora Onć Jovanović
12. Mogućnosti tretiranja semena na poljoprivrednim imanjima – Bojan Mijatović
13. Zaštita voćnjaka u vreme mirovanja vegetacije – Tamara Mihailović.
14. Zoohigijenski normativi u uzgoju mlečnih krava i priplodnih junica – Dragoljub Krajnović
15. Alternaria solani-crna pegavost krompira i paradajza – Marija Milenković
16. Opasnost pri radu kombajna berača kukuruza – Željko Lazić