Category: PSSS Loznica
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Šta sa zemlјištem nakon skidanja ozimih strnina - Dušan  Despotović  
2. Menadžment u organskoj proizvodnji- Milica Popadić  
3. Za setvu pšenice koristiti kvalitetno, deklarisano seme- Milenko Đurić
4. Tehnologija mleka i proizvodi od mleka- Gordana Vujaklija
5. Podizanje zasada jagode- Zlatica  Krsmanović
6. Privremeno vezivanje izdanaka maline nakon završetka berbe – Velјko Stepanović
7. Zaštita paradajza - Radmila Ćalić  
8. Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja- Živko  Stefanović

Date 2020-07-08
File Size 1.11 MB
Download 10

1.Međuredna obrada okopavina- Dušan  Despotović  
2.Postrna setva u službi diverzifikacije prihoda na gazdinstvu- Milica Popadić  
3.Početak  pripreme zemlјišta za setvu lucerke- Milenko Đurić
4.Značaj ispusta u mlečnom govedarstvu- Gordana Vujaklija
5.Azot u ishrani voća- Zlatica  Krsmanović  
6.Vilina kosica- Radmila Ćalić  
7.Podsticaj MPŠV za nabavku novih mašina i opreme za primarnu   proizvodnju u stočarstvu- Živko  Stefanović

Date 2020-06-05
File Size 1.02 MB
Download 19

1. Karakteristike Aberdin Angus rase goveda- Gordana Vujaklija
2. Zaštita od virusa na polјoprivrednom imanju i tokom prerade i transporta prehrambenih proizvoda- Milica Popadić  
3. Pravilna agrotehnika lucerke- Dušan  Despotović  
4. Kultiviranje kukuruza- Milenko Đurić
5. Suzubijanje šlјivinog smotavca- Radmila Ćalić  
6. Higijena berbe jagode u vreme virusa Covid 19- Zlatica  Krsmanović  
7. Novčana pomoć države polјoprivrednim gazdinstvima- Živko  Stefanović

Date 2020-05-08
File Size 1.26 MB
Download 24

1. Aktivnosti pčelara u aprilu mesecu- Gordana Vujaklija
2. Mere borbe protiv erozije u ratarstvu- Milica Popadić  
3. Proizvodnja soje- Dušan  Despotović  
4. Krompir-osnovna namirnica- Milenko Đurić
5. Zaštita strnina- Radmila Ćalić  
6. Važna pravila u ishrani visožbunaste borovnice - Zlatica  Krsmanović  
7. Upravlјanje rizicima u polјoprivredi- Živko  Stefanović

Date 2020-04-08
File Size 1.08 MB
Download 30

1.Seno- Gordana Vujaklija
2.Osnovna obrada zemlјišta- Milica Popadić  
3.Jara okopavina - kukuruz- Dušan  Despotović  
4.Novi trendovi u setvi soje- Milenko Đurić
5.Prognozno izveštajna služba uz primenu  dobre polјoprivredne prakse- Radmila Ćalić  
6.Rezidba mladih šlјiva- Zlatica  Krsmanović  
7.Osnovni podsticaji u bilјnoj proizvodnji u 2020.godini i  obnova registracije polјoprivrednih  gazdinstava- Živko  Stefanović

Date 2020-03-20
File Size 1.15 MB
Download 25

1.Ponašanje svinja - Gordana Vujaklija
2.Agroekološki uslovi Srbije i borba protiv suše- Milica Popadić  
3.Prihrana strnih žita na novi način- Dušan  Despotović  
4.Tipovi sušara za sušenje ratarskih kultura - Milenko Đurić
5.Poleganje rasada- Radmila Ćalić  
6.Unapređenje proizvodnje i prerade grožđa - Zlatica  Krsmanović  
7.Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju u 2020.godini- Živko  Stefanović

Date 2020-02-05
File Size 1.23 MB
Download 46

1. Zadrugarstvo u Srbiji- Gordana Vujaklija
2. Korišćenje žetvenih ostataka u ishrani stoke- Milica Popadić  
3. Šta je GlobalGAP?- Dušan  Despotović  
4. Jednogodišnje sorte jarog krmnog bilјa- Milenko Đurić
5. Preventivne mere pri zasnivanju voćnjaka- Radmila Ćalić  
6. IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva- Zlatica  Krsmanović  
7. Podsticaj za nabavku novog traktora u 2020.godini - Živko  Stefanović

Date 2020-01-13
File Size 1.16 MB
Download 39

1. Ovce u vreme jagnjenja- Gordana Vujaklija
2. Zahtevi suncokreta prema plodoredu- Milica Popadić  
3. Setva 2019/2020- Dušan  Despotović  
4. Kalcizacija, vrste materijala i primena- Milenko Đurić
5. Kruškina buva- Radmila Ćalić                                                                                             
6. Registracija i odobravanje objekata za proizvodnju i  promet hrane životinjskog     porekla- Živko  Stefanović
7. Jesenje đubrenje voćnjaka u organskoj proizvodnji- Zlatica  Krsmanović

Date 2019-12-16
File Size 1.21 MB
Download 43


1. Najčešće bolesti ovaca- Gordana Vujaklija
2. Štetnost spaljivanja strništa- Milica Popadić  
3. Jesenji poslovi u ratarstvu- Dušan  Despotović  
4. Setva strnih žita van optimalnog roka- Milenko Đurić
5. Čuvanje i bezbedno rukovanje sredstvima za zaštitu bilja- Radmila Ćalić                                                                   

6. Podrška mladim poljoprivrednicima u 2019.godini- Živko  Stefanović
7. Kalendar radova u rodnim zasadima maline i kupine- Zlatica  Krsmanović  

Date 2019-11-06
File Size 1.26 MB
Download 105

1.Ishrana krava i telesna kondicija- Gordana Vujaklija
2.Mogućnosti unapređenja proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru- Milica Popadić  
3.Proizvodnja belog luka - Dušan  Despotović  
4.Agrotehnika raži- Milenko Đurić
5.Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke- Zlatica  Krsmanović                       
6.Suzbijanje lešnikovog  surlaša treba započeti u jesen- Radmila Ćalić     

Date 2019-10-04
File Size 1.3 MB
Download 81