Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Požarevac, d.o.o.

 

O nama

PSS Požarevac registrovana je za sve najvažnije usluge u poljoprivrednoj proizvodnji kao što su poljoprivredne usluge za biljnu proizvodnju, stočarsku proizvodnju i laboratorijske usluge. PSS Požarevac raspolaže potrebnom opremom za laboratorijsko ispitivanje semena, analiza masnoće mleka, prognoznu službu, agrohemijska, pedološka i hemijska ispitivanja.

Organizovana je u pet službi:

 • Služba za ratarstvo,
 • Služba za  zaštitu bilja,
 • Služba za stočarstvo,
 • Služba za laboratoriju
 • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo 

Služba za ratarstvo

 • Kontrola semenskog materijala
 • Provera pH vrednosti zemljišta
 • Postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture
 • Preporuka najpogodnijih sortimenta za različite mikroklimatske uslove
 • Pružanje stručnih saveta
 • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za zaštitu bilja

 • Kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
 • Zdravstveni pregled pošiljki namenjenih izvozu
 • Praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
 • Pružanje stručnih saveta
 • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

 • Pomoć pri podizanju zasada
 • Pomoć pri registraciji proizvodnje alkoholnih pića
 • Pružanje stručnih saveta
 • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za stočarstvo

 • Vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencije, selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke
 • Organizovanje selekcijskih smotri , stočarskih izložbi
 • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
 • Pružanje stručnih saveta

Služba za laboratoriju

 • Ispitivanje kontrole plodnosti zemljišta
 • Ispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja
 • Ispitivanje kvaliteta stočne hrane
 • Utvrđivanje procenta mlečne masti u mleku


U PSS Požarevac je zaposleno 16 radnika od kojih je devet sa visokom stručnom spremom. Po ovlašćenju Ministarstva poljoprivredne službe u okviru PSS Požarevac obavljaju: organizaciju baze podataka, edukativne aktivnosti u vidu održavanja seminara i izdavanja stručnih publikacija i drugih oblika informisanja o tehnološkim inovacijama, savetodavno-konsultanske poslove, poslove prognozno-izveštajne službe o pojavi biljnih bolesti i štetočina, izvođenje makro, mikro i demonstracionih ogleda svih najvažnijih biljnih vrsta u različitim ekološkim uslovima, obavljanje svih poslova prenetih na poljoprivredne službe po osnovu zakona, praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institutima.

Početkom oktobra 2007. godine PSS Požarevac  je uveo ISO standard 9001/2001. Uvođenje standarda je značajno, jer omogućava proširenje savetodavnih usluga i pruža mogućnosti za lakšu akreditaciju hemijske i semenske laboratorije, a samim tim i povećanje obima poslova.
 
PSS Požarevc je regionalna poljoprivredna služba koja pokriva osam opština Braničevskog okruga sa 160.000 hektara obradivih površina . U setvenoj strukturi Braničevskog okruga najzastupljeniji je kukuruz koji zauzima oko 50% obradivih površina.
 
Stručna služba PSS Požarevac  angažovana je na kontroli kvaliteta i kvantiteta zrnastih proizvoda, kontroli plodnosti zemljišta, stočne hrane, mleka, brašna i proizvoda od brašna, kontroli zdravstvenog stanja sadnog i semenskog materijala. U prostorijama PSS Požarevac smeštena je poljoprivredna apoteka koja se bavi prometom semena poljoprivrednog bilja i pesticida novijih generacija.
 
Poslednjih nekoliko godina PSS Požarevac sprovodi sistemsku kontrolu plodnosti zemljišta . Na osnovu dobijenih rezultata konstatovano je da je zemljište uglavnom dobro obezbeđeno kalijumom, dok je sadržaj fosfora u zemljištu nizak. U preporukama za đubrenje nalaze se one kombijacije đubriva koje odgovaraju sadržaju hraniva u zemljištu i potrebama gajene kulture. U cilju smanjenja kiselosti zemljišta poljoprivrednim proizvođačima sa područja Braničevskog okruga se svake godine distribuira krečni materijal.
 
Stručna služba PSS Požarevac aktivno učestvuje u realizaciji sledećih projekata: primena dobre poljoprivredne prakse kod korišćenja stajnjaka u stočarsko-ratarskoj proizvodnji, edukacija poljoprivrednih proizvođača za jedinstven način vođenja knjige polja individualnih poljoprivrednih proizvođača, edukacija proizvođača o značaju uvođenja standarda u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, a završen je i projekat podizanja nivoa znanja usavršavanjem mladih sprskih domaćina u ruralnoj sredini. PSS Požarevac je nakon realizacije zajedničkog projekata od somborskog Agroinstituta dobio svetlosnu lampu koja obezbeđuje praćenje određenih štetočina povrtarskih kultura.
 
U okviru svojih aktivnosti PSS Požarevac poseban akcenat stavlja na edukaciju poljoprivrednih proizvođača kroz predavanja koja se svake godine organizuju u zimskom periodu od novembra do marta meseca. Pored dana polja i zimske škole , PSS Požarevac svake godine organizuje i savetovanje vezano za prolećnu i jesenju setvu. Stručna služba PSS Požarevac  radi sa 240 odabranih poljoprivrednih gazdinstava kojima pomaže u radu direktno na terenu, pružajući neophodnu stručnu pomoć.
 
PSS Požarevac je pripremio svu potrebnu dokumentaciju za prelazak u javni sektor i očekujemo da će se do kraja godine ova transformacija i izvršiti.
 
PSS  Požarevac je kuća u koju ste uvek dobrodošli.