Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Novi pazar, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba Novi Pazar radi sve poslove utvrđene Zakonom o poljoprivrednoj službi Republike Srbije i na unapređenju poljoprivredne proizvodnje u svim oblastima. Najvažniji poslovi su:

 1. praćenje odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
 2. edukativne aktivnosti u vidu direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta na unapređenju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje,
 3. uvođenje novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji,
 4. organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica i kurseva,
 5. organizovanje poljoprivrednih izložbi i smotri,
 6. praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institucijama i transfer znanja i tehnologije,
 7. sprovođenje mera agrarne politike,
 8. poslovi izveštajno-prognozne službe o pojavi biljnih bolesti i štetočina,
 9. praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima,
 10. prikupljanje i disiminacija podataka za Tržišni informacioni sistem u poljoprivredi STIPS,
 11. izrada i dostavljanje izveštaja, informacija i podataka o izvršenju programa rada stručne poljoprivredne službe.Poloprivredna stručna služba Novi Pazar je regionalna stručna služba za grad Novi Pazar i opštinu Tutin u Raškom Upravnom okrugu i za opštinu Sjenica u Užičkom upravnom okrugu.

Površina ove regije je 2543km2 sa 293 naseljena mesta gde živi oko 206.000 stanovnika. Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je 9932 koja raspolažu sa 156.713ha poljoprivrednih površina i 86.874ha šume.  

Tabelarni prikaz trenutnog stanja u poljoprivredi za RPG ove regije

Stočarstvo – govedarstvo

  Novi Pazar  
Telad Junad Krave Steone junice Bikovi Ukupno
1.611 1.239 7.922 507 541 11.820
 
  Tutin  
4.022 1.109 9.182 1.384 779 16.476
 
  Sjenica  
5.369 4.731 19.030 2.841 1.573 33.814
 
    Ukupno 62.110
             

 
Stočarstvo – ovčarstvo

  Jagnjad Ovce Ukupno
Novi Pazar 7.512 10.656 18.168
Tutin 12.703 17.245 29.948
Sjenica 14.306 21.053 35.359
  83.475


Poljoprivredne površine u ha

  Livade Pašnjaci Šume Oranice Voćnjaci
Novi Pazar 2.346 1.000 244 4.408 537
Tutin 2.955 1.103 724 4.995 165
Sjenica 7.796 5.068 3.288 12.811 78
Ukupno 13.097 7.171 4.256 22.214 780

 
 Pčelarstvo – broj pčelinjih društava

Novi Pazar Tutin Sjenica Ukupno
4.477 6.289 2.276 13.042

 
Registrovana poljoprivredna gazdinstva

Novi Pazar Tutin Sjenica Ukupno
3.296 2.458 4.178 9.932

 

Na ovom području izražena su da osnovna klimatska tipa: umereno-kontinentalna klima i visinska planinska klima sa izrazito hladnim zimama. Po svom geografskom i reljefnom položaju ovo područje predstavlja vrlo povoljan teren za intenzivnu sotčarsku i voćarsku proivodnju. Tu se pre svega misli na proizvodnju kravljeg i ovčijeg mleka, junećeg i jagnjećeg mesa kao i proizvodnju jabuke, šljive i jagodastog voća.

Očuvana i zdrava životna sredina ovo područje, a naročito Pešterske visoravni čini idealnim za poljoprivredu, a naročito za proizvodnju zdrave hrane, razvoj rekreativnog i ruralnog (seoskog) turizma. Nadaleko su čuveni i poznati pešterski sir, paprika u pavlaci, pršuta, stelja i sudžuk. Rad savetodavne službe odvija se po specijalnostima savetodavaca i ona se sastoji od službi za:

 1. služba za stočarstvo – zootehnika,
 2. služba za ratarstvo,
 3. služba za zaštitu bilja,
 4. služba za voćarstvo.


Poslovi i zadaci službe su:

Služba za stočarstvo:

 1. rad sa odabranim gazdinstvima – unapređenje govedarske i ovčarske proizvodnje,
 2. organizacija stočarskih manifestacija (izložbe i sajmovi),
 3. nabavka i proizvodnja kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu,
 4. selekcija, reprodikcija i matična evidencija u stočarstvu,
 5. stručni saveti na sredstvima informisanja.


Služba za ratarstvo:

 1. primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima,
 2. organizovanje, postavljanje i praćenje makro i demonstracionih ogleda ratarskih kultura (strnih žita i kukuruza),
 3. planiranje proizvodnje u narednoj, a na osnovu analize proizvodnje u prethodnoj godini,
 4. preporuka asortimenta za različite agroekološke i mikroklimatske uslove,
 5. promena strukture proizvodnje, uvođenje plodoreda i izbora odgovarajuće agrotehnike,
 6. sistemska kontrola plodnosti zemljišta,
 7. preporuka potrebnih količina đubriva, kao i odgovarajućih kombinacija istih na osnovu urađenih analiza,
 8. izrada programa popravke kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta – kalcifikacijom,
 9. praćenje stanja ratarske proizvodnje – dinamika sezonskih radova, stanje useva i ostvareni prinosi.


Služba za zaštitu bilja:

 1. primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima,
 2. pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja,
 3. praćenje pojave karantinskih i ekonomski štetnih organizama i njihova prognoza,
 4. evidencija o prometu pesticida u poljoprivrednim apotekama,
 5. praćenje i suzbijanje invazionih korova.


Služba za voćarstvo:

 1. Praćenje stanja i strukture voćarske poljoprivrede
 2. Preporuke i stručni saveti na unapređenju proizvodnje
 3. Smernice u izboru agrotehničkih i pomotehničkih mera
 4. Izbor vrsta i sorti
 5. Organizovanje i održavanje predavanja, radionica, kurseva...
 6. Izdavanje stručnih publikacija (bilteni, brošure...) i ostali vidovi javnog informisanja
 7. Informisanje o merama agrarne politike
 8. Praćenje i izveštavanje o sezonskim radovima
 9. Evidencija promena u proizvodnji

Informisanje poljoprivrednih gazdinstava o uredbama MPŠV o podsticajnim sredstvima i subvencijama, kao i usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače je besplatna.
Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi. 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Šućević Svetlana Zaštita bilja 020337800 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0064/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Šućević Svetlana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 020337800
Telefon Mobilni: 0648435585
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0064/2015-03
Biografija: Prikaži
Ejupović Smail Ratarstvo i povrtarstvo 020337800 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0089/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Ejupović Smail
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 020337800
Telefon Mobilni: 0648435582
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0089/2015-03
Biografija: Prikaži
Trtovac Zumreta Stočarstvo 020337800 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0071/2015-05
pdf
foto    
Ime i prezime: Trtovac Zumreta
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 020337800
Telefon Mobilni: 0648435583
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0071/2015-05
Biografija: Prikaži
Vesnić Safet Stočarstvo 020337800 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0094/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vesnić Safet
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 020337800
Telefon Mobilni: 0648435586
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0094/2015-03
Biografija: Prikaži
Hodžić Silvija Voćarstvo i vinogradarstvo 020337800 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0095/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Hodžić Silvija
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 020337800
Telefon Mobilni: 0648435587
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0095/2015-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 20.06.2019. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije sajma poljoprivrede u Sjenici sa temama:
  1. 12:00 do 12:30 Ekstremni klimatski uslovi i osiguranje kao preventivna i obavezna mera , savetodavac Smail Ejupović
  2. 12:30 do 13:00 Poljoprivredna mehanizacija za brdsko planinske terene , eksterni predavač Esad Hodžić

  Predavanje se održava u okviru sajma poljoprivrede u Sjenici. Cilj predavanja je da se prisutnima ukaže na novonastale ekstremne klimatske uslove, i na potrebu osig...

  (Jun 20, 2019)
 • Dana 13.06.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije "Društvo Rožajac" A. Abdagića bb sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Zumreta Trtovac

  Cilj najavljene tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe z...


  (Jun 13, 2019)
 • Dana 13.06.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije "Društvo Rožajac" A. Abdagića bb sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Zumreta Trtovac

  Cilj najavljene tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje ...

  (Jun 13, 2019)
 • Dana 30.05.2019. savetodavac Svetlana Šućević posetio je udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Kovačevo, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 09:30 do 10:15 časova
  Održan je sastanak sa članovima Udruženja (prisutno 4 polj.) u prostorijama Udruženja ,,Štitare ,u Kozarevu , s ciljem prezentovanja Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019.god.


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 30, 2019)
 • Dana 30.05.2019. savetodavac Svetlana Šućević posetiće udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Kovačevo, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 09:30 do 10:15 časova
  Cilj sastanka sa članovima Udruženja u prostorijama Udruženja ,,Štitare,u Kozarevu , je prezentovanje Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019.god.


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 30, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Održana tribina: Sjenica 13.06. 2019. Koordinator: Zumreta Trtovac
Prikaži
Održan sastanak sa Udruž,, Štitare" PSSS N.P.30.05.2019. - koordinator S.Šućević
Prikaži
Održana radionica u Tutinu, selo Melaje, PG Alena Dukađinca, 27.05.`19.god.
Prikaži
Održana poseta udr "Pešterski Vrhovi"-28.05.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održana tribina Sjenica, 27.05.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održan sastanak sa članovima z.zadruge "Sjenička ovca"-27.maj.2019-PSSS NP
Prikaži
Ordžana tribina- Postenje, N.Pazar 17.05.2019.god. koordinator S. Šućević
Prikaži
Održana tribina- Sjenica,P.A. "Agrocentar" 16.05..2019. Safet Vesnić
Prikaži
Održana Tribina u Tutinu, 13.5.2019.-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održan sastanak sa udruženjem "Uvor"-13.5.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Organska stočarska proizvodnja
Prikaži
Realizacija ipard programa u našem regionu-Ejupović Smail
Prikaži
Održana tribina, Duga Poljana, 24.04.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održana tribina, Ribariće, 23.04.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održana tribina, Deževa, 22.4.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održano predavanje u Sjenici 18.04.2019.god.- SZS "Gliječa" od 12:00-13:00 h
Prikaži
Poseta udruženju poljoprivrednika - Draževiće, 17.04.2019.god.
Prikaži
Poseta udruženju poljoprivrednika - Draževiće, 17.04.2019.god.
Prikaži
Održana tribina Brnjica, Sjenica 09.04.2019.-koordinator Svetlana Šućević
Prikaži
Ostvarivanje prava na IPARD podsticaje
Prikaži
Održana radionica, Unija poljoprivrednika, 5.4.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održana tribina- N. Pazar, Požega, PG Saita Curića,03.04.19.g.
Prikaži
Održana radionica, Duga Poljana, 1.4.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održana poseta Oglednom gazdinstvu 01.04.`19. u selu Lukare, N. Pazar
Prikaži
Održan sastanak sa članovima Udruženja ,,Štitare" 22.03.2019.g.
Prikaži
Održana radionica 15.03.2019.god.-Tutin-Pokrvenik- koordinator S.Šućević
Prikaži
Održana tribina 04.03.2019. Pokrvenik-Tutin, koordinator Svetlana Šućević
Prikaži
Održana radionica, Deževa, 4.3.2019-PSSS Novi Pazar
Prikaži
Održana tribina 27.02.2019.g.Pokrvenik-koordinator Svetlana Šućević
Prikaži
Održana tribina Brnjica 26.02.2019.koordinator Svetlana Šućević
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Vlada Republike Srbije 26. februara 2009. godine donela je odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za pružanje savetodavnih usluga u poljoprivredi na području opština Novi Pazar, Sjenica i Tutin sa sedištem u Novom Pazaru „SL Glasnik RS br. 16-09“.