Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba  Leskovac pokriva područje Jablaničkog okruga sa svojih  šest opština – Leskovac, Lebane, Vlasotince, Bojnik, Medvedja i Crna Trava.Od ukupne površine  koju zahvata područje okruga 223.455 ha, u privatnom posedu je 211.954 ha (94,9 %), a 11.601 ha  (5,1%) u društvenom sektoru. Područje obuhvata 332 naseljena mesta, sa ukupno 71.844 domaćinstava, od čega je 40.579 poljoprivrednih gazdinstava. Najbrojnija su gazdinstva do 4 ha (69,4 %), koja poseduju 38,9 % ukupnog zemljišnog fonda. Preko 4 ha je 30,6 % gazdinstava koja poseduju 61,1 % zemljišta.
U stručnoj službi radi šest savetodavaca odgovarajućih profila, a celinu  čine: jedan doktor poljoprivrednih nauka – smer ratarstvo i povrtarstvo, jedan magistar zaštite bilja, dva diplomirana inženjera ratarstva  i povrtarstva, jedan diplomirani inženjer stočarstva i jedan diplomirani inženjer voćarstva i vinogradarstva.
Osim  stručnog  kadra PSS Leskovac ima neophodne laboratorije i opremu:laboratoriju za  ispitivanje  zemljišta, obavljanje  sistematske kontrole plodnosti zemljišta, laboratoriju za kontrolu kvaliteta semena poljoprivrednog bilja, ispitivanje masnoće mleka,  fitopatološku  laboratoriju  koja se bavi  identifikacijom  štetnih organizama na gajenim kulturama.
Rad službe podeljen je po odsecima i to: služba za ratarstvo i povrtarstvo,služba za stočarstvo,služba za voćarstvo i vinogradarstvo,služba za zaštitu bilja,agrohemijska laboratorija, semenska laboratorija, fitopatološka laboratorija

 Služba za ratarstvo

• savetodavni rad na imanjima odabranih poljoprivrednih gazdinstava i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača
• stručna kontrola proizvodnje semena
• postavljanje mikro i makro ogleda strnih žita, kukuruza, suncokreta i dr.
• održavanje Dana polja kukuruza, strnih žita (pšenice, ječma tritikale), suncokreta, krompira.
• izveštavanje o sezonskim poslovima
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja  

Služba za stočarstvo

• savetodavni rad  na imanjima odabranih poljoprivrednih  gazdinstava i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača
• unapređenje genetskog materijala
• vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencuje, selekcije i kontrole priplodne stoke u osnovnim službama
• organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)  

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala
• pružanje stručnih saveta  na odabranim gazdinstvima i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača
• organizovanje manifekstacija Dani vina, Dani vinogradara (Sveti Trifun)
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)  

Služba za zaštitu bilja

• savetodavna aktivnost sa odabranim registrovanim gazdinstvima i kod svih ostalih proizvodjačima koja je potrebna pomoć u oblasti zaštite bilja
• pregled pošiljki biljnog porekla namenjenih izvozu i reeksport
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava javnog informisanja, štampe, biltena, preporuka, plakata, brošura
• održavanje predavanja, radionica, kurseva, zimskih škola, seminara i dr.
• objavljivanje naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, na seminarima, simpozijumima, savetovanjima.
• rad na izveštajno-prognoznim poslovima
• praćenje i suzbijanje ekonomski najvažnijih bolesti i štetočina (prognoza i izveštavanje) • uvodjenje principa integralnih mera zaštite u biljnoj proizvodnji i organske proizvodnje
• zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materujala
• vođenje evidencije o prodaji pesticida na malo
• sprovođenje monitoringa za merkantilni krompir  

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.