ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ - који финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије


Први састанак - 08.02.2018.

IMG-20180523-WA0000-1
Институт за економику пољопривреде, Београд
Пројекат: ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ
Партнери на Пројекту: Институт за примену науке у пољопривреди
ПССС ПадинскаСкела
ПССС Шабац
ПССС Пожаревац
ПССС Смедерево
ПССС Младеновац
ПССС Јагодина
ПССС Лесковац
ПССС Чачак
 
Пројекaт финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 
Тежња конвенционалне пољопривреде ка достизању високих приноса, наметнула је специјализацију производње и интензивну примену механизације, наводњавања, пестицида, минералних ђубрива и нових сорти биљака. Употребом пестицида и минералних ђубрива, с једне стране се у значајној мери повећава профит пољопривредника, док се с друге стране наносе озбиљне штетне последице животној средини кроз деградацију квалитета земљишта, загађење вода, осиромашење биодиверзитета, развој резистетних форми штетних организама и смањивања квалитета хране кроз присуство остатака агрохемикалија у финалним производима. Као одговор на све већи негативан притисак пољопривреде на животну средину развијају се различити модели одрживе пољопривреде, који подразумевају очување земљишта, воде, биљних и животињских ресурса, не оспоравајући при том примену техничког прогреса. Овакви начини производње хране су економски исплативи, еколошки прихватљиви и социјално праведани.   Шта је еколошки прихватљива производња?   У контексту овог Пројекта под еколошки прихватљивом производњом подразумева се систем одрживог управљања у пољопривреди где се уз ü  рационално коришћење природних ресурса и ü  контролисану примену ђубрива и средстава за заштиту биља стварају здравствено безбедни производи, са што мање, а свакако и далеко испод дозвољених концентрација штетних материја.   Основни циљ еколошке производње је очување биолошке разноликости, очување и унапређење производне способности земљишта, као и очување здравља животне средине. Србија је једна од ретких земаља која има здраве изворе воде и велике површине незагађеног земљишта, што представља основ производње здраве хране. Међутим, недостатак правне регулативе везане за еколошку производњу пољопривредних и прехрамбених производа, финансијских подстицаја за ову производњу и недостатак партнерства између произвођача и образовних установа представљају ограничавајуће чиниоце у ширењу нових знања и искустава у производњи здравствено безбедне хране и еколошке пољопривреде уопште. Овим пројектом пружиће се позитиван утицај на област развоја еколошке пољопривреде у Србији, пре свега у смислу едукације пољопривредних произвођача о овој теми, а посредством одговарајућих предавања и презентовања резултата реализованих огледа са еколошки прихватљивом производњом поврћа у затвореном простору. Развој еколошке производње поврћа у заштићеном простору има вишеструко позитиван утицај на многе сегменте, а пре свега на: (а) производњу довољних количина квалитених и здравствено безбедих повртарских производа, (б) примену ђубрива у складу са стањем плодности земљишта и потребама биљке, (в) смањену потрошњу пестицида и поштовање каренце, (г) континуирану контролу квалитета поврћа, (д) правилну и редовну примену агротехничких мера. Циљеви Пројекта су:
  1. Унапређење знања пољопривредних произвођача и других корисника Пројекта о значају и специфичностима еколошки прихватљиве производње поврћа у заштићеном простору;
  2. Промовисање здравствено безбедне и еколошки прихватљиве производње поврћа у заштићеном простору, одговарајућих квантитативних (принос) и квалитативних особина (без садржаја тешких метала и остатака пестицида), уз економску исплативост и сигуран пласман;
  3. Упознавање пољопривредника са вођењем Књига поља, у којој се евидентира време и количина примене минералних ђубрива и пестицида, на основу чега се од саветодаваца могу добити препоруке за негу усева, бербу и чување поврћа.
Резултати Пројекта који ће се ставити на располагање директним корисницима су: ü  лабораторијске анализе квалитета земљишта, анализе квалитета воде за заливање, као и анализе остатака пестицида у плодовима поврћа. Ове анализе ће бити рађене у пластеницима са еколошки прихватљивом производњом поврћа. Добијени резултати ће у многоме помоћи пољопривредним произвођачима да своју производњу заснивају у складу са стањем квалитета земљишта и воде, а у циљу добијања квалитетних и здравствено безбедних производа и очувања заштите животне средине;         ü  калкулације еколошке и конвенционалне производње повртарских култура обухваћених испитивањем, које ће пољопривредним произвођачима користити у планирању добити; ü  анализа тржишта ће показати у ком правцу се развија сектор еколошке производње поврћа, какве су аспирације тржишта и потребе купаца; ü  покретање иницијативе за формирање удружења произвођача поврћа на еколошки прихватљив начин, даће допринос заједничком наступу произвођача на тржишту, посебно ако се у ове активности укључе и ЈЛС, зелене пијаце, научноистраживачке организације, добављачи инупта и други учесници.   Повртарство представља једну од најинтензивнијих грана домаће пољопривреде, а обим повртарске производње расте из године у годину. Међутим, да би се остварио сигуран и континуиран пласман поврћа на тржишту, потребно је обезбедити разноврсност и квалитет производа. Због тога је веома важно усмеравање произвођача у постизању не само морфолошког и технолошког квалитета поврћа, већ и специфичних хранљивих и здравствених вредности за којим проницљиви потрошачи имају све веће захтеве. 

Извештај (.docx)

Извештај 2 (.docx)

Информисање Медија (.pdf)

 
Презентације:

1.Први круг предавања:                    презентација 1, презентација 2, презентација 3презентацжија 4презентација 5


Галерија:

Преузимање:
01.  Узорковање земљишта Сланци  - 12-13.02.2018. слика 1, слика 2, слика 3, слика 4
02.  Сланци - 15.03.2018.                                               слика 1слика 2слика 3слика 4 , слика 5, слика 6
03.  Младеновац - 16.03.2018.                                       слика 1слика 2слика 3слика 4 , слика 5слика 6
04.  Пожаревац - 20.03.2018.                                         слика 1, слика 2, слика 3, слика 4 , слика 5
06.  Лугавчина - 21.03.2018.                                          слика 1, слика 2, слика 3, слика 4
07.  Шабац - 23.03.2018.                                                слика 1, слика 2, слика 3, слика 4 , слика 5
08.  Јагодина - 27.03.2018.                                             слика 1, слика 2, слика 3, слика 4
09.  Чачак - 28.03.2018.                                                  слика 1, слика 2, слика 3, слика 4 , слика 5
10.  Лесковац - 30.03.2018.                                            слика 1, слика 2, слика 3, слика 4 , слика 5
11.  Састанак у ИПН-У - 25.04.2018                            слика 1, слика 2, слика 3, слика 4 , слика 5, слика 6 , слика 7
12.  Обилазак терена Мај 2018                                     слика 1слика 2слика 3слика 4
13.  Узорковање плода                                                  слика 1слика 2слика 3слика 4 , слика 5слика 6, слика 7, слика 8, слика 9, слика 10,слика 11,слика 12, слика 13, слика 14, слика 15, слика 16