Потребна документација уз Захтев за набавку нових машина и опреме

Više
26 jan 2022 09:30 - 26 jan 2022 09:33 #48847 od Filipović Vera
За остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура и сточарске производње, поред Захтева потребна је и следећа документација за физичка лица:

1) рачун за набавку предметне инвестиције;
2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврдa о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме,
машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву
добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета
инвестиције;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране
надлежног органа јединице локалне самоуправе;
7) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја;
8 ) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има
пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.

Уверења и потврде које се достављају уз Захтев за остваривање права на подстицаја не могу
бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Саветодавац за агорекономију,
Дипл.инж. Филиповић Вера
Last edit: 26 jan 2022 09:33 by Filipović Vera.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.396 sekundi
Powered by Kunena Forum