Uslovi za utvrđivanje prava za korišćenje sredstava SCAP projekta

Više
24 jan 2022 11:05 #48810 od Starinac Zoran
Право на коришћење бесповратних средстава остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:
1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.
Лице остварује право на коришћење бесповратних средстава ако:
1) има пребивалиште, односно седиште, на територији региона Београда, Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводине), Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;
2) се место инвестиције налази на територији региона Београда, АП Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;
3) за инвестицију за коју подноси захтев за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника (за осигуранике фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника);
6) је објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава за остваривање права на коришћење бесповратних средстава, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;
7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица;
8) минимална вредност укупних прихватљивих трошкова Пројекта, наведених у пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог Правилника, не сме бити мања од 20.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;
9) максимална вредност укупних прихватљивих трошкова Пројекта, наведених у пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника, не сме бити већа од 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;
10) корисник није започео ниједну активност у вези са реализацијом одобреног Пројекта пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова;
11) је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован, у случају да је лице већ било корисник бесповратних средстава за реалиазцију одређеног одобреног Пројекта;
12) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);
13) у зависности од врсте производње и предмета пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на пољопривредном газдинству има:
(13.1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 млечних крава,
(13.2) за инвестиције које се односе на пчеларство, од 5 до 1.000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња,
(13.3) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3,999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,
(13.4) за инвестиције које се односе на аквакултуру, објекат за аквакултуру уписан у Регистар, као и Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Дипл.инж АЕ Зоран Старинац
ПССС Крушевац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.337 sekundi
Powered by Kunena Forum