POLJOPRIVREDNI KREDITI U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Više
22 apr 2020 09:42 #41025 od Beljić Zoran
Beljić Zoran je napravio novu temu: POLJOPRIVREDNI KREDITI U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19
Uredbom o korišćenju poljoprivrednih kredita u uslovima pandemije COVID-19, olakšan je pristup korišćenju poljoprivrednih kredita, i to za:
– razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja;
– razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
– investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
– nabavku hrane za životinje;
– investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj
poljoprivrednoj proizvodnji;
– likvidnost.

Pravo na kreditnu podršku ima:
1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik; i
3) pravno lice.

Lice ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako:
a) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu; i
b) ispunjava posebne uslove:
- da je rok otplate kredita najviše tri godine za kredite odobrene za razvoj stočarstva, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i za likvidnost.
- da je rok otplate kredita najviše od tri do pet godina za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, kao i za kredite odobrene za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj proizvodnji;
- da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima;
- da je za kredite fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita, osim za kredite odobrene za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu gde je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 3% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita ( osim za fizičko lice – nosioca poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, za koje je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita sa rokom otplate do tri godine);
- da se krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a za kredite čiji je rok otplate od tri do pet godina da se vraćaju u šestomesečnim anuitetima;
- da za kredit čiji je rok otplate od jedne do tri godine može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do jedne godine koji se uključuje u rok otplate kredita, kao i da za kredit za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji se uključuje u rok otplate kredita;
- da može da se odobri prevremena otplata kredita, bez prava na naknadu troškova prevremene otplate kredita;
- da se kao sredstvo obezbeđenja ne koristi novčani depozit.
- da je dobavljač predmeta kredita pravno lice ili preduzetnik koji obavlja trgovinu, osim ako je predmet kredita nabavka životinja kada dobavljač može biti i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku za iznos kredita do 6.000.000 dinara, pravno lice za iznos kredita do 18.000.000 dinara, a iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške banci koja je sa Ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede zaključila ugovor i to do 01. novembra tekuće godine.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.931 sekundi