Kako do subvencionisanih traktora- Bjelica Radovan

Više
10 jan 2020 14:05 #39891 od Bjelica Radovan
Kako do subvencionisanih traktora- Savetodavac: Bjelica Radovan
Zadnjih par meseci predhodne godine je bilo mnogo reći o subvencionisanju kupovine novih traktota koji se proizvode ili sklapaju u Srbiji.
Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva je kao što je i najavilo početkom godine raspisalo Javni poziv za nabavku novih traktora snage do 60 kilovata sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući pripadajuću i traktorsku kabinu.
Investicija u nabavku novog traktora treba da je u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara tekuće kalendarske godine za koju se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.
Ovim pravilnikom Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva želi pre svega da podstakne mala i srednja poljoprivredna gazdinstva da izvrše nabavku novih traktora. Podnosilac zahteva treba da ima u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisane površine zemljišta pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura:
do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru; do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća; do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino; do 3 ha povrća (na otvorenom polju); od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju); do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja; do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.
u zavisnosti od vrste stočarske proizvodnje proizvodnje ima do najviše 19 mlečnih krava, odnosno ima ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.
Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to:
fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
preduzetnik
privredno društvo
zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.
Visina podsticaja za nabavku novih traktora je 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno 65 % od ove vrednosti za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara.
Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje subvencije po ovom pravilniku je od 6. januara do 29. maja 2020 godine.
Uz popunjen zahtev podnosilac zahteva dostavlja i nephodnu dokumentaciju i to:
1) račun za nabavku predmetne investicije, koji sadrži: naziv proizvođača traktora, godinu proizvodnje, tip, odnosno model traktora, snagu motora izraženu u kilovatima (kW), serijski, odnosno fabrički broj, ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
4) garantni list;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
7) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
8) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
9) overenu kopiju saobraćajne dozvole za predmet investicije;
10) izjavu dobavljača da je predmetni traktor namenjen izvođenju poljoprivrednih radova, da je proizveden u Republici Srbiji ili da je sklapan na proizvodnim linijama dobavljača sa sedištem u Republici Srbiji, sa kopijom uverenja o domaćem poreklu predmetnog traktora ili sa kopijom ugovora o licenci za sklapanje predmetnog modela;
11) kopiju fakture i JCI o nabavci traktora u rastavljenom stanju koji odgovara modelu traktora za koji se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, izdate pre dana objavljivanja javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje – za traktore koji se sklapaju na proizvodnim linijama u Republici Srbiji.
Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.327 sekundi
Powered by Kunena Forum