Pravilnik o podsticajima u fizičku imovinu za izgradnju i opremanje objekata

Više
22 avg 2017 14:45 #29679 od Zafirović Stojanović Milena
Podsećamo poljoprivredne proizvodjače da je krajnji rok za slanje zahteva , za korišćenje podsticaja izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje 15.10. 2017. godine. Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to:
1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura;
* izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda;
* nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda;
* nabavku nove opreme za pripremu proizvoda za tržište;
* izgradnja objekta za skladištenje žitarica;
* nabavku nove opreme za objekat za skladištenje žitarica.
2) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.
* izgradnju objekta za smeštaj životinja;
* nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja;
*građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka;
* nabavka nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka.
Pravo na podsticaje ostvaruje lice ako: 1) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju; 2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita; 3) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima; 4) je izmirilo dospele poreske obaveze; 5) je investicija iz Tabele realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje; 6) je iznos pojedinačnog računa veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara; 7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine. Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja.
Uz zahtev dostavlja se: 1) račun za nabavku predmetne investicije 2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, 3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak; 4) garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista; 5) jedinstvenu carinsku ispravu samo ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije; 6) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležene poreske uprave; 7) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave; 8) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, 10) kopiju plana i izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat koji je predmet investicije. Uz zahtev dostavlja se i: 1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova; 2) građevinsku knjigu, odnosno drugu propisanu evidenciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja; 3) okončana situacija za izvedene radove; 4) izjava ovlašćenog izvođača radova i nadzornog organa da su vrste i količine materijala iz računa ugrađene u objekat koji je predmet investicije- ako je podnosilac zahteva sam izvršio nabavku materijala. Uz zahtev za podsticaje iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika dostavlja se i upotrebna dozvola, odnosno rešenje o ozakonjenju za objekat koji je predmet investicije. Ukoliko se radi o objektu za smeštaj životinja, dostavlja se rešenje o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana uz zahtev dostavlja se i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre
Ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije, uz zahtev dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem - fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave, sa rokom važenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev, a koji ugovor je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu. Za sve dodatne informacije obratiti se najbližoj Poljoprivredno savetodavnoj I stručnoj službi Srbije.

Milena Zafirović Stojanović, dipl. inž.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.459 sekundi
Powered by Kunena Forum