Dokumentacija za odobravanje projekta za IPARD /prerada i marketing- R.Širtov

Više
16 jun 2019 09:01 - 16 jun 2019 09:02 #37704 od Širtov Robert
Širtov Robert je napravio novu temu: Dokumentacija za odobravanje projekta za IPARD /prerada i marketing- R.Širtov
Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u preradu i marketing
Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje:
1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga.
pravo na IPARD podsticaje ostvaruju ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
2) je registrovano u Agenciji za privredne registre i ima aktivan status;
3) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
4) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva;
5) kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa ovim pravilnikom.
Prihvatljivi sektori su sector:
1) mleka;
2) mesa;
3) voća i povrća.

Uz zahtev za odobravanje projekta,dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) poslovni plan u skladu sa članom 8. ovog pravilnika;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) pravilnika;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
7) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
8) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
9) poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
10) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.
Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i:
1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.
Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.
Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija opravdanosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.
U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 4. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana, i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.
Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, odnosno akt o geografskoj oznaci porekla, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, odnosno odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

Robert Širtov sci DVM
Savetodavac za stočarstvo
Poslednja izmena: 16 jun 2019 09:02 od Širtov Robert.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.232 sekundi