Услови за ИПАРД фондове - Национални стандарди

Više
23 nov 2018 09:46 #35025 od Zafirović Stojanović Milena
Zafirović Stojanović Milena je napravio novu temu: Услови за ИПАРД фондове - Национални стандарди
За наше пољопривредне произвођаче највећи проблем приликом остваривања права на коришћење подстицаја из ИПАРД фондова ЕУ је неиспуњеност минимума националних стандарда, и то у највећем броју случајева оних који се односе на одлагање животињских отпадака. Да би газдинство могло да користи средства из ИПАРД фондова мора да испуњава националне стандарде на нивоу читавог газдинства, а не само за производњу за коју желида користи подстицаје.

Већина пољопривредних газдинстава у Браничевском округу су мешовита, односно имају и биљну и сточарску производњу. Уколико газдинство жели да користи подстицаје за ратарску или воћарску производњу, а поседује стоку, мора да има изграђене објекте за одлагање чврстих и течних животињских излучевина.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је крајем 2017. године објавило је Правилник којим се ближе прoписуjу тeхнички и тeхнoлoшки услoви кoje трeбa дa испуњавају oбjeкти за складиштење животињских излучевина.
Објекат за складиштење животињских излучевина мора бити изграђен од материјала непропустљивог за воду, на начин који спречава изливaње, испирaње или oтицaње стајњака у oкoлину, кao и зaгaђeње пoдзeмних и пoвршинских вoдa. Објекат за складиштење животињских излучевина мора бити изграђен на најмање: 1) 20 m удаљености од спољашњег руба корита језера или других стајаћих вода; 2) 3 m удаљености од спољашњег руба корита водотока ширине корита 5 m или више; 3) 10 m удаљености од спољашњег руба корита водотока, на нагнутим теренима уз водотокове са нагибом већим од 10%.

Такође, објекат треба да буде капацитета који је довољан да обезбеди прикупљaњe стајњака зa период од шест месеци. Капацитет објекта за складиштење животињских излучевина одређује се на основу обрaчуна, и то када се број условних грла помножи са количином течних и чврстих излучевина према врсти и категорији (старости) домаћих животиња за период од шест месеци у м3.

За одлагање чврстог стајњака потребно је изградити ђубриште. Ђубриште је хоризонтални објекат од армираног бетона. Под ђубришта треба да је ограђен бетонским зидовима са три стране .

За сакупљање течних излучевина потребно је изградити осочну јаму, Осочна јама је укопани подземни бетонски објекат изграђен од материјала непропустљивог за воду и покривен бетонском плочом са отвором за пражњење. Осочна јама гради се на начин који спречава истицaње у пoдзeмнe и пoвршинскe вoдe.

Милена Зафировић Стојановић, дипл. инж.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.320 sekundi