Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje - Rašić Suzana

Više
07 sep 2018 08:56 #34154 od Rašić Suzana
Rašić Suzana je napravio novu temu: Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje - Rašić Suzana
POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE - Rašić Suzana


Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja i u mnogome je različit od postupka povodom zahteva za podsticaje iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja kontrola na licu mesta koje se obavezno sprovode.
Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja isplate. Faza odobravanja projekta može da traje najduže do devet meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekata, dok faza odobravanja isplate može trajati najduže do šest meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja. Faze se okončavaju donošenjem rešenja povodom zahteva za odobravanje projekata, odnosno povodom zahteva za odobravanje ipsplate IPARD podsticaja.
Između ove dve faze, korisnik IPARD podsticaja realizuje svoju investiciju na način i u roku utvrđenom rešenjem o odobravanju projekta. Trajanje ove faze zavisi od složenosti projekta.
Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja. Javni poziv sadrži rok za podnošenje zahteva, iznos raspoloživih sredstva za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za konkretan poziv. Postupak se pokreće sa podacima iz Registra na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu. Zahtev se može podneti za jednu ili više investicija u okviru jednog sektora. Čitko popunjen obrazac zahteva, čiji je sastavni deo spisak obavezne i opcione dokumentacije, predstavlja zahtev za odobravanje projekata
Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:
1) poslovni plan,
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) ponude (najmanje 3 prihvatljive ponude);
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
7) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
8) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
9) poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
10) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.
Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave i izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre, Uprava za agrarna plaćanja po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Neophodno izmiriti sva dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje-penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti
Uverenja i potvrde koja se dostavljaju ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca. Prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, a dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.385 sekundi