Mere IPARD programa

Više
23 avg 2018 10:17 #34019 od Petrović Radiša
Petrović Radiša je napravio novu temu: Mere IPARD programa
Mere ИПАРД програма
Прва фаза:
-инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
-Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства
-Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања
-Техничка помоћ
Друга фаза:
-Спровођење локалних стратегија руралног развоја
-Агро-еколошке-климатске мере и мере органске производње
Ко може да конкурише за средства
Крајњи корисници су пољопривредни произвођачи или групе произвођача, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и то:
-Физичка лица или
-правна лица, са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти.
Корисници треба да докажу да немају неизмирене порезе или обавезе за социјално осигурање, ни било какве друге неплаћене обавезе преме држави у тренутку подношења пријаве. Треба да пошаљу потписану изјаву да нису аплицирали за исто улагање код других ЕУ или државних фондова. У случају подношења захтева за инвестиције кроз ИПАРД, корисник мора да измири доспеле обавезе по раније одобреним инвестицијама финансираних од стране МПЗЖС. У случају када корисник није власник имања или земљишта где ће се инвестиција вршити, мора да поднесе уговор о лизингу или закупу који покрива период од најмање 5 година од дана коначне исплате.
Национални стандарди
Најкасније до коначне исплате, газдинство мора пословати у складу са одговарајућим националним стандардима(правилници и закони) везаним за заштиту животне средине и добробит животиња. Подносилац захтева доставља уз захтев за коначну исплату потврду из националне ветеринарске и управе зазаштиту животне средине да се на газдинству примењују и поштују национални стандарди . Такође, предмет инвестиције мора да испуњава одговарајуће стандарде ЕУ у погледу заштите животне средине и добробити животиња.
Економска одрживост газдинства
За инвестиције преко 50.000 еура неопходан је комплетан бизнис план у складу са формом припремљеном од стране ипард агенције. За инвестиције испод 50.000 еура потребна је поједностављена верзија бизнис плана.
Заједнички прихватљиви критеријуми
Само инвестиције настале након потписивања уговора могу бити плаћене, осим студија изводљивости и других консултантских трошкова везаних за припрему пријаве. Корисник је обавезан да у периоду од 5 година након коначне исплате користи инвестицију у сврху за коју је намењена, без суштинских измена.
Корисници треба да докажу своја искуства и знања у области пољопривреде кроз:
-Завршену средњу школу из области пољопривреде
-искуство у пољопривреди од најмање три године(доказује кроз упис у Регистар пољопривредних газдинстава
-завршен факултет
-Завршену средњу школу и писану изјаву да ће похађати најмање 50 часова обуке из области за коју конкурише у ИПАРД програму.
Конкурисање
Прво, неопходно је обезбедити пун износ новца потребног за реализацију инвестиције. То значи да крајњи корисник мора на банковном рачуну да има средства потребна за реализацију читаве инвестиције. Када је спреман за инвестицију, он конкурише на објављени конкурс IPARD агенције. У овој фази он је дужан да достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. То су, најчешће, разни докази о праву својине или закупа над земљом, докази идентитета, упис у Регистар пољопривредних газдинстава и слично, углавном идентично као и за националне мере. Међутим, осим ове опште документације, потенцијални корисник је обавезан да достави и специфичну документацију, као што је бизнис план, који, у случају изградње и реконструкције објекта, мора да садржи и прецизан списак радова, тј. главни и идејни пројекат, доказ о поштовању минимума националних стандарда који се односе на здравствену заштиту животиња, здравље људи, здравље биљака, безбедност на раду, све у зависности од врсте инвестиције.

Одобравање пројекта
Тек после достављања свих потребних докумената, потенцијални корисник улази у процес одобравања пројекта. Веома важно је напоменути да инвестиција не сме бити започета пре него што је пројекат одобрен. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију, али не сме одступати од свог пројекта који је приложио приликом конкурисања. Свака, па и најмања промена, биће предмет одобравања IPARD агенције, у супротном потенцијални корисник може бити одбијен. После одобрења пројекта, корисник IPARD средстава ступа у уговорни однос са IPARD агенцијом, где се јасно одређују права и обавезе обе стране, укључујући и право на жалбу корисника у случајевима када сматра да су му угрожена права. Са друге стране, корисник је дужан да се придржава одобреног пројекта и у току периода трајања инвестиције прихвата контроле које му шаље IPARD агенција како би били проверени наводи пројекта, радови или поштовање трајања инвестиције од пет година. Веома значајно је и да свака инвестиција има минимални рок трајања, а то је пет година. То значи да је корисник дужан да, у том временском периоду, одржи инвестицију (не сме да отуђи објекат, да му промени намену, нити да отуђи машине), а са друге стране мора да достигне стандарде ЕУ, у зависности од врсте инвестиције. У супротном, корисник је дужан да врати сва средства.

Одобравање плаћања
Пошто је пројекат одобрен, корисник почиње са инвестиционим активностима, према одобреном пројекту. У зависности од организације IPARD агенције, он може, у одређеном року или само у току трајања конкурса (овај конкурс различит је од конкурса за одобравање пројекта), да обави рефундацију утрошених средстава у износу од 50 % вредности инвестиције (или у појединим случајевима, и 55 – 60 %, итд.). Он, том приликом, подноси све рачуне, доказе о уплати средстава, и друго, чиме доказује обављену трансакцију. Најчешће ће рефундација средстава бити обављена једном, за сва инвестирана средства, али се код захтевнијих инвестиција може десити фазно инвестирање, па самим тим и повраћај средстава може бити у више фаза. У случају куповине машина постоји ограничење које се односи на земљу порекла. То могу бити само машине које су пореклом из ЕУ или земаља у посебном статусу ЕУ (земље кандидати, потенцијални кандидати, земље ЕЕА и земље у оквиру Европске политике суседства).

Контрола
Контрола корисника је вишеструка. Она/он ће прво бити проверен у фази одобравања корисника да ли је започео инвестицију/купио опрему за коју конкурише. То је такозвана „нулта контрола“. У случају да је већ започео инвестицију, његов захтев за остваривање права над IPARD средствима биће одбијен.
Друга контрола се одвија пре исплате средстава, а циљ је да се утврди да ли је инвестиција обављена у складу са предложеним пројектом. Уколико то није случај, захтев за повраћај средстава биће одбијен.
Последња контрола обавља се после реализоване инвестиције и после исплаћених средстава кориснику. То је ex-post контрола, која има за циљ утврђивање да ли је инвестиција одржана и да ли су достигнути стандарди ЕУ на крају инвестиције. Контроле могу бити и ванредне у зависности од околности (превара, нерегуларност, итд.). Корисник је дужан да чува сву документацију од тренутка склапања уговора до тренутка истека пет година од реализоване инвестиције.
Предприступна помоћ Србији кроз IPARD
Извор: www.leader.org.rs

Радиша Петровић, ПССС Смедерево

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.524 sekundi