NABAVKA NOVOG TRAKTORA PREKO IPARD PROGRAMA ZA M-1

Više
16 jan 2018 14:27 - 24 jan 2018 10:37 #31271 od Beljić Zoran
Beljić Zoran je napravio novu temu: NABAVKA NOVOG TRAKTORA PREKO IPARD PROGRAMA ZA M-1
Jавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – набавка новог трактора, расписан је и важи од 04. јануара 2018.године до 26. фебруара 2018. године.

Обухваћени су сектори производње млека, меса, воћа и поврћа и осталих усева ( житарице и индустријско биље). Прихватљиве инвестиције и трошкови односе се на куповину новог трактора и опште трошкове (трошкови за припрему бизнис плана и техничке документације). Висина подстицаја износи од 60 одсто до 65 одсто, у зависности од тога да ли је подносилац млађи од 40 година у моменту одобравања инвестиције.

Уз захтев за одобравање доставља се следећа документација:
1) пословни план,
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде;
4) три понуде (са подацима о емисији издувних гасова предметног трактора );
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе.

Уз захтев за исплату корисник ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију:
1) рачуне за набавку предметне инвестиције;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
4) гарантни лист;
5) копију саобраћајне дозволе;
6) јединствену царинска исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
7) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе - ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе, а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;
8 ) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
9) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
10) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације);
11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области здравља биља и средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области здравља биља и средстава за заштиту биља из прописа у секторима воћа, поврћа и осталих усева који су усклађени са прописима Европске уније;
12) акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом;
13) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине из прописа који су усклађени са прописима Европске уније;
14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услова у погледу добробити животиња као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане ЕУ прописима са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;
15) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

PSSS ŠABAC
Zoran Beljić
Poslednja izmena: 24 jan 2018 10:37 od Administrator.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.432 sekundi