Dobrobit životinja- uslov za isplatu IPARD sr

Više
10 jan 2018 12:51 - 10 jan 2018 12:54 #31222 od Zdravković Zorica
Zdravković Zorica je napravio novu temu: Dobrobit životinja- uslov za isplatu IPARD sr
Poljoprivredno gazdinstvo u vreme donošenja rešenja o dodeli IPARD sredstava, za investicije u nabavku nove opreme, mašina, mehanizacije i traktora (prvi i drugi Javni poziv), mora biti u skladu sa uslovima u pogledu dobrobiti životinja, predviđenim EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa, kao i predmetna investicija. Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu dobrobiti životinja predstavlja akt izdat od strane organa nadležnog za poslove veterine (Uprava za veterinu). Zakonskim regulativama propisana su prava i obaveze vlasnika (držaoca), koji se odnose na držanje i uzgoj farmskih životinja.
Vlasnik (držalac) životinje odgovoran je život, zaštitu zdravlja i dobrobit životinja, i dužan je da:
- prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da obezbedi uslove za držanje i negu životinja koji odgovaraju vrsti, rasi, polu, starosti, kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima i osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinje;
- blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje, kao i zbrinjavanje bolesne, povređene i iznemogle životinje.
Vlasnik (držalac) životinje treba da obezbedi odgovarajući i siguran smeštaj, a provera usaglašenosti podrazumeva da:
- vlasnik, odnosno držalac životinja obezbeđuje sve neophodne uslove za dobrobit životinja u pogledu prostora, prostorija i opreme u objektu u kojem se drže,uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, da bi se sprečio nepotreban bol, povrede, patnje i bolest životinja
- sve životinje se kontrolišu u vremenskim razmacima koji osiguravaju njihovu zaštitu i dobrobit, a najmanje jedanput dnevno
- za bolesne, povređene i iscrpljene životinje obezbeđene su prostorije, odnosno prostor sa suvom i udobnom prostirkom koji je odvojen od drugih životinja
- objekti i oprema u objektima su izrađeni od materijala koji nije štetan za zdravlje životinja, nema oštre rubove ili izbočene delove koji mogu da prouzrokuju povrede životinja i lako se održavaju, čiste, peru i dezinfikuju
- temperatura i vlažnost vazduha, ventilacija, koncentracija štetnih gasova i prašine u vazduhu i intenzitet buke u objektima u kojima borave životinje su u granicama koje nisu štetne za životinje, a imajući u vidu vrstu i kategoriju životinja
- objekti su dovoljno osvetljeni, fiksno ili prenosno, prirodno ili veštački, tako da obezbeđuju uslove za nadzor i pregled životinja u bilo koje doba dana ili noći
- ako je objekat veštački osvetljen obezbeđeno je vreme za odmor životinja, kada one moraju da budu u mraku, u skladu sa fiziološkim potrebama životinja
- životinje su zaštićene od nepovoljnih vremenskih prilika i drugih opasnosti za njihovo zdravlje
- vlasnik, odnosno držalac životinja jednom dnevno obezbeđuje pregled automatske i mehaničke opreme koja ima uticaj na zdravlje i dobrobit životinja
- voda je dostupna svim životinjama u dovoljnim količinama ili se njihove potrebe za vodom obezbeđuju na drugi odgovarajući način
- životinjama je, radi očuvanja njihovog zdravlja i dobrobiti, obezbeđena primerena hrana preko odgovarajuće opreme, u dovoljnim količinama i vremenskim razmacima, koja odgovara njihovoj starosti i vrsti, etološkim i fiziološkim potrebama
- hrana ili voda se nudi životinjama na način koji ne izaziva nepotrebnu patnju i povrede
- oprema za napajanje i hranjenje je izrađena i postavljena tako da je sprečena kontaminacija hrane i vode, a mogućnost ozleda životinja zbog guranja pri hranjenju i napajanju je svedena na najmanju moguću meru
- evidencija o kretanju, ishrani, lečenju, uginućima životinja sadrži propisane podatke i uredno se void.


Zorica Zdravković, savetodavac za agroekonomiju
Poslednja izmena: 10 jan 2018 12:54 od Zdravković Zorica.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.377 sekundi