ŠIRENJE FITOPLAZME VINOVE LOZE

Više
10 nov 2009 10:31 #29655 od Stojkić Slavica
Stojkić Slavica je napravio novu temu: ŠIRENJE FITOPLAZME VINOVE LOZE
Za širenje fitoplazme Flavescence dorée (FD) u zasadima vinove loze odgovorna je cikada Scaphoideus titanus, kao jedini poznati vektor ove bolesti. Do pojave fitoplazme FD i njenog vektora u regionima udaljenih od žarišta, dolazi prometom zaraženog sadnog materijala. Prisustvo biljaka vinove loze koje u sebi nose fitoplazmu, kao i vektora koji širi zarazu unutar zasada, predstavljaju osnovu epidemiologije ove bolesti. U područjima gde je FD prisutna, dinamika širenja bolesti vektorom iznosi 5-10 km u toku jedne godine . Širenje fitoplazme i vektora je od posebnog značaja u našim uslovima, obzirom na brojne ekstenzivne zasade vinove loze u Srbiji. Sve evropske zemlje koje su bile pogodjene epidemijom FD donele su rigorozne propise, koji se pre svega odnose na mere obaveznog suzbijanja cikade S. titanus i krčenja fitoplazmatičnih čokota. Praćenje i suzbijanje vektora predstavlja glavnu meru zaštite i prevencije, jer kao vrsta koja je svojom biologijom u potpunosti vezana za vinovu lozu (monofagna vrsta), dovodi do velikih epidemija unutar zasada, sa teškim ekonomskim posledicama. Epidemiološka situacija se komplikuje činjenicom da se simptomi bolesti ispoljavaju 1-2 godine posle inicijalne infekcije biljaka. Zbog toga, rezultate sprovedenih mera zaštite i prevencije, u fitosanitarnom smislu, moguće je sagledati tek u trećoj godini od početka primene mera. Konvencionalne mere suzbijanja podrazumevaju pre svega: sanitarni pregled zasada, eliminaciju zaraženih čokota (u nekim slučajevima odstranjivanje delova biljke sa lokalizovanim simptomima), uništavanje prirodnih rezervoara fitoplazme, praćenje i kontrola vektora. Na osnovu iskustava drugih zemalja, koje imaju probleme sa žutilom vinove loze i mera zaštite koje su te države sprovele, kao i pozitivnih rezultata u suzbijanju FD na njihovoj teritoriji, predložene su mere zaštite i prevencije u cilju sprečavanja i širenja vektora fitoplazme FD u zasadima vinove loze u Srbiji: 1. Krčenje i spaljivanje zaraženih čokota na kraju vegetacije vinove loze. 2. Praćenje pojave simptoma bolesti u toku vegetacije i eliminacija sumnjivih čokota. 3. Praćenje pojave Scaphoideus titanus i ostalih potencijalnih vektora fitoplazmi. 4. Sprovesti akciju uništavanja “divlje loze” u neposrednom i širem okruženju zasada vinove loze, pre predvidjenih hemijskih tretmana. 5. Sprovesti akciju uništavanja napuštenih loznih zasada u neposrednom i širem okruženju proizvodnih ili matičnih vinograda. 6. Suzbijanje larvi S. titanus kontaktnim insekticidima kroz dva tretmana, u razmaku od deset dana, u drugoj polovini juna u svim vinogradima gde je vektor S. titanus prisutan. U matičnim zasadima, kao i u toku proizvodnje sadnog materiala, broj tretiranja mora biti veći (suzbijanje imaga cikade po utvrđivanju njihovog prisustva, kroz tri tretmana kontaktnim insekticidima u razmacima od 10 dana). 7. Redovni pregledi matičnih zasada loznih podloga i umatičenih sorti na prisustvo fitoplazmatičnih biljaka i vektora. 8. Pregled loznih kalemova na prisustvo jaja Scaphoideus titanus. Sve navedene mere zaštite i prevencije od fitoplazmatičnih bolesti vinove loze treba izvršiti istovremeno. Na osnovu fenologije S. titanus u Srbiji, na ugroženim podučjima, gde se može očekivati prisustvo FD, hemijske tretmane treba obaviti u periodu od 10. do 20. juna, kada je S. titanus većinom u larvenim stupnjevima. Predloženi periodi tretmana se poklapaju sa pojavom cikade Hyalesthes obsoletus, vektora Stolbur fitoplazme, čime je pokriveno suzbijanje vektora dve najčešće fitoplazme prisutne u vinogradima Srbije.U zavisnosti od vremenskih i temperaturnih prilika, izbor vremena tretiranja može se pomerati, pri čemu treba imati u vidu sledeće: Larveni stupnjevi S. titanus su slabo pokretljivi i ne napuštaju biljku domaćina. Larveni stupnjevi S. titanus su osetljiviji na insekticide. Predvidjeni tretmani suzbijanja larvi, sprečavaju pojavu inficiranih imaga (krilate forme) unutar fitoplazmatičnog zasada vinove loze, kao i njihovo širenje na susedne biljke i vinograde. Perzistentnost preporučenih preparata iznosi 10-15 dana, čime su biljke zaštićene insekticidima preko 25 dana u periodu masovne pojave larvi Scaphoideus titanus, pri čemu postoji objektivna pokrivenost insekticidom, čak i za kasnije ispiljene L1 larve. Suzbijanje S. titanus u stadijumu adulta (krilata forma) može izazvati efekat "indukovane disperzije", odnosno njihovo bekstvo iz vinograda koji se hemijski tretira. Hemijski tretmani u drugoj polovini juna, pored eliminacije vektora FD Scaphoideus titanus, može uticati na smanjenje populacije vektora Stolbur fitoplazme cikada Hyalesthes obsoletus i Reptalus panzeri. U regionima gde je registrovano prisustvo cikade S. titanus, dva tretiranja u toku druge polovine juna su dovoljna, dok u regionima koji su proglašeni žarištima FD, neophodno je izvršiti i treće tretiranje, 10-15 dana posle drugog.Od preparata se mogu koristiti: Fenitrotion, Lebaycid, Talstar, Cipermetrin, Lannate I dr. Proizvođčima se preporučuje obavezno suzbijanje korova u vinogradu i to: poponca (Convolvulus arvensis) i koprive (Urtica dioica) kaoglavni izvor Stolbura fitoplazme.simptomi na belim sortamasimptomi na crnim sortamaLarva S. titanus na listu vinove lozeImago S. titanus na listu vinove lozeKorišćena literatura i slike: EPPO Quarantine i protokoli.


Savetodavac: Slavica Stojkić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.480 sekundi