Asocijacija

Više
17 dec 2018 09:29 #35301 od Petrović Mirjana
Petrović Mirjana je napravio novu temu: Asocijacija
Asocijacija
Asocijacija za poljoprivredu i prehrambenu industriju okuplja kompanije koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda. Asocijacija poljoprivrednika osniva se kao dobrovoljna i nevladina, nedobitna organizacija, radi ostvarivanja i unapređivanja zajedničkog ili opšteg cilja i interesa u oblasti poljoprivredne proizvodnje, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom i funkcioniše na teritoriji Republike Srbije. Asocijacija ima svojstvo pravnog lica. Asocijacija u pravnom prometu nastupa samostalno, u okviru svoje pravne sposobnosti, a zaključuje pravne poslove, preuzima radnje i istupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun.
Aktivnosti Asocijacije mogu biti usmerene na definisanje problema u svim granama poljoprivredne proizvodnje, kao i na rešavanje tih problema kroz komunikaciju sa nadležnim institucijama na opštinskom, pokrajinskom i republičkom nivou. Pored toga, Asocijacija zastupa interese poljoprivrednih proizvođača u individualnom sektoru, aktivno učestvuje u kreiranju agrarne politike, organizuje seminare, tribine i stručna savetovanja. U cilju prilagođavanja srpske poljoprivrede standardima EU, Asocijacija poljoprivrednika aktivno sarađuje sa organima EU u Srbiji, kao i sa sličnim organizacijama u zemljama u okruženju.
Organi upravljanja Asocijacije su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i udruženja članice Asocijacije. Najviši organ upravljanja je Skupština. Skupština Asocijacije je predstavnička. Skupštinu Asocijacije čine delegati delegirani od strane udruženja članica Asocijacije i to iz svakog udruženja po dva delegata.
Upravni odbor je izvršni organ Asocijacije i stara se o sprovođenju odluka Skupštine, ciljeva i zadataka Asocijacije. U Upravni odbor ulazi po jedan predstavnik svakog udruženja člana Asocijacije, koje potvrđuje Skupština, na predlog udruženja članica. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Asocijaciju u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Nadzorni odbor ima pet članova i kontroliše finansijsko poslovanje Asocijacije.
Zbog zastupanja interesa poljoprivrednih proizvođača iz individualnog sektora i upoznavanja sa novim naučno-tehnološkim dostignućim, kao i aktivnog učešća u kreiranju agrarne politike, na nivou opština, pokrajinskom i republičkom nivou, budućnost srpske poljoprivrede je u osnivanju asocijacija.
Mirjana Petrović,dipl.inž.polj.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.417 sekundi