Objava: DAN POLJA JAROG ŽITA - PŠENICE - PSSS Užice

On Jul 10, 2017
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 238

06.07.2017.godine su održani „ Dani polja jarog žita“(pšenice)sa kojima se završava ogled. Tokom prezentacije proizvođačima je prikazan rezultat ogleda i sprovedene agrotehničke mere tokom vršenja ogleda. Upoznati su sa karakteristikama jare pšenice koja se vrlo retko seje na ovom području i da se sa kašnjenjem setvenih radova tokom jeseni može sejati jara pšenica tokom proleća pšenica gde se htela imati kontrola na prinos i kvalitet. Iz svega sagledanog u ogledu značajnih rizika nema, kako u porastu biljke, tako i u drugim parametrima(kvalitetu i prinosu, te tolerantnosti prema bolestima). U naredne dve godine će biti nastavljeno ove sorte na ovom području i imati jasnu sliku koja je u pitanju ova jara žitarica. U ogledu je bila zastupljena jedna sorta, nastala iz razloga što na tržištu nije postajala mogućnost da se obezbedi neka druga jara sorta pšenice.

 Setva je urađena 25.03.2017.godine gde je pre toga bilo urađeno duboko oranje, posle skidanja kukuruza, priprema je urađena rotofrejzom. Priprema je obavljena u vrlo nepovoljnim vremenskim prilikama, česte kiše i zabarivanje. Đubrenje je rađeno na osnovu analize zemljišta i to predsetveno sa NPK 16:27:7 + NPK 0:0:30 , u količini 300 kg+180 kg. Prihranjivanje urađeno sa KAN-om, u količini od 120 kg/ha. Uništavanje korovske flore je urađeno sa „ Starane-om“ u fazi drugog kolenceta , zaštita od bolesti je rađena sa „Akordom „ i „Antrom“. Trenutna procena prinosa je 6t/ha, a kanačni izvršenoj o prinosu će biti nakon skidanja useva. Zastupljene sorte :“ Nataša“, „Zvezdana“; „Ilina“.

Izvor: PSSS Užice